uit: Memo voor: medewerkersoverleg multiple choice
Agenda: 24 september 1997

naar een multiculturele visie

Om het denken  over de beleidsvisie  wat los te kloppen 
bracht ik de SMC-doelstelling in relatie met een uitspraak van Koestler (Arthur, je weet wel).


Multiple Choice heeft ten doel:

"het bevorderen van participatie, het voorkomen van segregatie en
het stimuleren van wederzijdse acceptatie,
er daarbij van uit gaande,
dat de culturele identiteit van alle bewoners
een te respecteren gegeven is."

Hoe kunnen we die pretentie van Multiple Choice handhaven of interpreteren en
tegelijkertijd begrijpen wat Arthur Koestler bedoelt,
als hij ten aanzien van bijvoorbeeld culturele identiteit en respect tot de volgende conclusie komt?

"De onafgebroken reeks rampen in de historie van de mens zijn voornamelijk te wijten
aan zijn buitensporig vermogen en overmatige drang,
zich te vereenzelvigen met stam, volk, kerk of zaak,
en de bijbehorende geloofsbelijdenis geestdriftig en kritiekloos te omhelzen,
ook al zijn de dogma's daarvan in strijd met de rede,
gespeend van ieder eigenbelang en
ondermijnend voor het zelfbehoud.

We worden, tegen de gangbare mening in, tot de conclusie gedreven,
dat onze soort niet lijdt aan een overmaat aan agressie,
maar aan een buitensporig vermogen tot fanatieke toewijding."

(A.Koestler: De menselijke tweespalt)

daarna kwam alain finkielkraut nog langs

Multiple Choice en Arthur Koestler
door:
Fernando Miguel Fernandez

organisatieprofiel

    beleidskernen    SMC    multiculturele visie

mc monitor

 

 

forum-meineszhood
beheer van een
de postcodale omgeving

 

 

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer