Bewijs van Eigendom

Voor den Heer

H.S. van Hensbergen

Te Noordwijkerhout

Van

Een winkelhuis met bakkerij
en stalling,werkmanswoning,
schuren, erf en tuin te Noord-
wijkerhout, sectie E nummer
585, 808, 809, 810 en 1085
tezamen groot 20,21 A

Verleden voor

G. ten BRUGGENCATE,

Notaris

TE SASSENHEIM

Den 6de April 1909

 

 

Tekst van de akte:

Heden, de 6e april1909, verschenen voor mij, Gerrit ten Bruggencate, notaris ter standplaats Sassenheim in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

De Heer Petrus Zeestraten, landbouwer, voor zich en als gemachtigde van zijne echtgenote Catharina van Schooten, eerder weduwe van de Heer Samuel van Hensbergen, met wie hij zonder huwelijksvoorwaarden is gehuwd tezamen wonende te Haarlemmermeer nabij de Cruqius

Blijkende van deze volmacht uit een onderhandse akte van de lastgeving, getekend te Haarlemmermeer den 31e  Maart jongstleden, welke na vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voorecht erkend en ten blijke daarvan door die allen getekend te zijn aan deze minuut-akte is vastgehecht,

ter ene zijde

en

De Heer Hendrikus Samuel van Hensbergen, Broodbakker wonende te Noordwijkerhout, ter andere zijde.

 

De comparant ter ene zijde voor zich en namens zijne genoemde echtgenoote verklaarde dat hij had verkocht aan den comparant ter andere zijde die verklaarde dat hij van hem had gekocht:

Een winkelhuis met bakkerij en stalling, werkmanswoning, schuren, erf en tuin te Noordwijkerhout in het dorp, kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie E

585 huis, schuur en erf groot twee aren en veertien centiaren.

808 stal groot, vierentwintig centiaren.

1085 tuin en erf groot elf aren en drieëntwintig centiaren.

Tezamen groot: twintig aren en twintig centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom van deze onroerende goederen bestaat in de akte van scheiding den 29e Augustus 1906 voor den notaris Lubertus Agathus Teunis Binnendijk te Noordwijk verleden, overgeschreven ten hypotheekkantoor te Leiden den zesden September negentienhonderd zes en deel 790 nummer 104.

Partijen verklaren dat deze verkoop en koop is geschied voor de som van 4.750 gulden en op de volgende bedongen artikelen.

Een:
Verschil tusschen de werkelijke en de in deze akte volgens den kadastrale legger op gegeven maat geeft geen grond tot het vorderen van vermeerdering of vermindering van den overeengekomen koopprijs of vernietiging van den koop.

Twee:
Het onroerend goed wordt op heden overgedragen in de macht en het bezit van den kooper.
Daarvan wordt hem het rustig en vroedzaam bezit, gewaarborgd.

Drie:
De verkoper is tot gene vrijwaring gehouden wegens hem onbekende erfdienstbaarheden of andere lasten, die niet de openbare registers ten kantore van de bewaring der hypotheken zijn over of ingeschreven en die men beweren mocht op het onroerend goed te hebben noch voor verborgen gebreken waarvan hijzelf onkundig is

Vier:
Grondbelasting en alle andere zakelijke lasten en omslagen van het verkochte geheven wordende, zijn van den eerste Januari negentienhonderd negen af ten laste van den kooper.

 

De comparant ter ene zijde verklaarde dat hij de koopprijs van 4.750 gulden heden van de comparant ter andere zijde ontvangen had en deze dat hij van den comparant ter eene zijde het bewijs van eigendom had overgenomen.

Partijen verklaarden dat zij ook voor daden van gerechtelijke ten uitvoerlegging domicilie kozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend, waarvan akte, is opgemaakt en verleden te Sassenheim op dagtekening als bovenvermeld in tegenwoordigheid van Gerrit de Bruin en Willem Zijerveld beiden timmerman en wonende te Sassenheim als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minuutakte onderteekend.

P. Zeestraten Az, H.S. van Hensbergen, G. de Bruin, M. Zijerveld, G. ten Bruggencate.

Geregistreerd te Noordwijk 7 april 1909
deel 101 folie B. versi vak 2. Een blad geen renvooi.
Ontvangen voor recht, vijfennegentig gulden twintig cent.
De ontvanger J. Stolk.

Voor afschrift

G. ten Bruggencate

Recht f 7,14 Dagregister doel 77 Nummer 882

Zegel f -,60 Geschreven ten kantore van de Hypotheken te Leiden den

50. Opc f -,30 een en twintig april 1900 negen. Deel 824 nummr 75

Salaris f 1,10 Ontvangen negen gulden en veertien centen.

te samen f 9,14

De Bewaarder

Bron: Koepelberg Archief