Gaingate & Trybe

start-up modellen voor globale cohesie
vanuit de rafels van de samenleving
met regiospecifieke dynamiek
sociaal economisch cultureel
 


rotterdam, 8 augustus 2022

Inhoudsopgave

0.0 gaingate & trybe
0.1 de juridische positie van participanten & relaties
0.2 het model als virtuele rechtspersoon
0.3 administratieve verantwoording

1.0 doel & functie
1.1 vanuit de initiatiefnemers
1.2 vanuit de omgeving

2.0 condities voor globale acceptatie
2.1 een acceptieve omgeving
2.2 een organische omgeving

3.0 kernbegrippen voor verantwoording

4.0 perspectieven voor een nieuwe samenleving
4.1 praktische perspectieven: actuele alternatieven

5.0 naar een formule voor gaingate garantie
5.1 rem-aspecten
5.2 admin-aspecten
5.3 modelvriendelijke omstandigheden
5.4 algemene toetsingscriteria
5.5 specifieke toetsingscriteria

6.0 ontwerp-model voor gaingate & trybe
6.1 positieschets met gainmission
6.2 overzicht participanten
6.3 de inzetbare waarde

7.0 administratie-systeem
7.1 opzet in codegroepen en kostenposten
7.2 boekhoudschema manhattan project

8.0 het ioi-modem
8.0 een jaarlijkse beleidsrapportage
0.0 gaingate & trybe

Gaingate & Trybe zijn twee modellen die, wereldwijd gesproken, binnen alle vormen van samenleving acceptabel zijn als middel of "machine" om in de rafels van die samenleving (familie, groep, organisatie of grotere omgeving) het renergetisch vermogen uit te nutten door versterking van de omgevingsverantwoordelijkheid.
Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in een voldragen massa (een volwassen groep, organisatie, samenleving), die ook menselijk gesproken op samenhangende principes is georganiseerd (elk deeltje heeft ook een intrinsieke waarde), een peripatrisch proces ontstaat dat "vanzelf sprekend" kan zijn.

Renergetisch vermogen is te vinden in de netto-omstandigheden van elke groep, of ieder individu. Dat geldt van werk tot vrije tijd, van verloren generatie tot sociale, economische of culturele ordening. Het is aanwezig maar niet-herkend, ongebruikt vermogen.

In een politieke, economische of religieuze omgeving, die zich soms lijkt te kenmerken door rechtlijnige communicatie in levenloos correcte taal en rigide regelgeving, bestaat de neiging, renergetisch vermogen als gevaarlijk te beschouwen, of het zodanig in te kapselen dat het niet lijkt te bestaan.

Via zijn website (www.gaingate.com) probeert trybe#manhattan aan te tonen, dat het millennia oude, filosofische adagium "tertium non datur" (een derde mogelijkheid bestaat niet) het menselijk denken op zijn minst zo verduisterd heeft als het Europese rationalisme, dat in zichzelf ook niet tot een wezenlijke Aufklärung heeft geleid.
Artefacten van dit tertium-non-datur-denken zijn nog steeds aanwezig in iedere groep of organisatie, die zich redelijkerwijs gesproken "normaal" acht in een gewaardeerde omgeving <"dat is gewoon zo">.
Met deze notitie willen we (los van onderliggende, cultuurgebonden filosofieën) toetsen, of ‘gaingate’ & ‘trybe’ als model kunnen worden geïmplementeerd in de Nederlandse samenleving.

Voor het toetsen van het model zijn vooralsnog de volgende aspecten van belang:

0.1 de juridische positie van participanten & relaties
0.2 het model als virtueel rechtspersoon
0.3 de administratieve verantwoording


0.1 de juridische positie van participanten & relaties
Gaingate & Trybe zijn modellen waarin een of meer mensen hun netto-omstandigheid (de tijd die ze ‘over’ hebben, vrij van verplichtingen) kunnen aanwenden om diensten of producten te ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan het algemeen (globaal) welbevinden van de omgeving.
Dit impliceert, dat participanten in dit model persoonlijk aanspreekbaar blijven voor hun verplichtingen (& hun rechten uiteraard), maar dat ze zich collectief garant kunnen stellen voor een (te ontwikkelen) dienst of product, teneinde een zelfdragend vermogen te ontwikkelen (in evenwicht met hun bruto-omstandigheden) voor een verantwoorde continuering van die diensten of producten in een markt- of omgevingsgerichte samenleving.

0.2 het model als virtuele rechtspersoon
Daar het model (nog) geen status kent als rechtspersoon, dient het nader omschreven te worden. In deze site is reeds uiteengezet, dat het principe van gaingate & trybe alleen kan worden begrepen vanuit:
• ras-verplichtingen / individuele verplichtingen ten aanzien van rust, arbeid & socialisering
• omgevings-vertrouwen / tertium datur, able to gain
• netto omstandigheden / vrij vermogen in vrije tijd
 

Voor te ontwikkelen initiatieven biedt het model dan ook helder te formuleren criteria, waaraan het kan worden getoetst binnen elke omgeving:

De overheid bepaalt het "break even" in sociaal-economisch opzicht, waarop het initiatief zich kan organiseren binnen de vigerende wet- en regelgeving.
De gevormde Gaingate kan in zo’n situatie: een BV worden. Of de betreffende Gainmate wordt een ZZP-er.


0.3 administratieve verantwoording
Vanwege zijn principiële omgevings-vriendelijkheid zal het initiatief, daar de omgevingsbelangen niet geschaad worden, geen directe behoefte oproepen aan een controleerbare verantwoording. Het initiatief zal echter alleen operabel kunnen worden, als een gevoel voor verantwoording vanaf het begin ruimte krijgt.
Vaardigheden op basisschool-niveau zijn voldoende om met het model te kunnen werken en daarmee de id-credibilty van individu & omgeving te verbeteren.
Het idee/plan voor een gaingate of een trybe begint dan ook met denken over een oio-code en een ioi-formule, oftewel:

Daar het initiatief een doelvermogen moet kunnen ontwikkelen en tenminste een controleerbaar zicht moet kunnen bieden op zijn risico-vermogen, heeft elke participant een account, waarop diens actuele netto-bijdrage staat vermeld.
Een boedel-overzicht, gekoppeld aan een reservering voor ‘onderhoud- en vervanging’, levert een plausibele indicator voor het virtueel vermogen van het initiatief.
De relatie tussen de pan-waarde, oftewel het saldo van de participantenrekeningen, en het resultaat bij projectstop, oftewel het virtueel vermogen, vormt in de tijd een betrouwbaarheids-index van het initiatief.1.0 doel & functie

Gaingate & trybe zijn modellen waarmee zowel individuen als groepen hun identiteit & activiteit kunnen communiceren en effectieve relaties kunnen aangaan in hun reële & virtuele wereld om zo een gestructureerde bijdrage te kunnen leveren aan hun omgeving met een doelgerichte uitnutting van de in- & omstandigheden.
Het model is echter een instrument voor een kwalitatieve eigen-tijd-bewaking van "kinderen, kennissen of krakers" en kan dus op zich niet gelden als instrument voor "ouders, politiek of onderwereld".
De ruimte er voor onderkennen is meer dan voldoende, de modellen waarborgen & faciliteren kan via onderwijs & omgeving. De participanten moet er zelf vrij aan kunnen werken.

1.1 vanuit de initiatiefnemers
De initiatiefnemers beogen ook in hun vrije omstandigheden een kwalitatieve uitbouw van vermogens, langs een voor henzelf controleerbaar traject. Vanuit het initiatief kan het model gezien worden als:
Toekomstgericht strategisch beleid voor zinvolle interactieve besteding van tijd & ruimte, gericht op het verwerven van een gewaardeerde positie in de samenleving.

1.2 vanuit de omgeving
De omgeving gaat bewuster om met zijn aanwezige ruimte. Vaak over het hoofd geziene mogelijkheden worden zichtbaar en individualisering krijgt een nieuwe dimensie. In dat perspectief zijn gaingate & trybe virtuele machines voor sociale cohesie (‘environmentality’).
 

2.0 condities voor globale acceptatie

Globale acceptatie lijkt uitermate ingewikkeld, maar is eerder een kwestie van individueel bewustzijn, dan van internationale regelgeving. Ieder zal blij zijn, als zijn kind, buur of verre vriend inzicht heeft & geeft in zijn omgevingsmogelijkheden.
2.1 een acceptieve omgeving
Acceptief is een actieve ontvankelijkheid voor (ex- & interne) signalen die verder weg liggen dan de gebruikelijke opiniedragers binnen die omgeving afgeven.
2.2 een organische omgeving
Organisch is een omgeving die zich zowel haar interne richting als haar peripatrisch proces bewust is en beseft, dat onderdelen binnen die omgeving niet geïsoleerd mogen raken.
acceptiviteit in een organische omgeving
genereert en versterkt zinvolle arbeid
"omgevings-verantwoordelijkheid", oftewel "environmentality"3.0 kernbegrippen voor verantwoording

Netto-omstandigheden en vertrouwen, basis-elementen van het model geven reeds aan, dat iedere bijdrage aan de boedel van het initiatief volkomen vrij is van verplichtingen aan derden. Ieder bepaalt via een pan-account (persoonlijke actuele netto-rekening), hoe hoog de direct inzetbare bijdrage aan het initiatief is.
Het van de pan-waarde afgescheiden doelvermogen is inzetbaar, voor zover het op de modelrekening is opgenomen met een doelbestemming.
Daarmee is de boedelwaarde van het model op te bouwen in drie delen:
1. de pan-waarde, het totaal van de persoonlijke, actuele netto-inzet
2. de inboedel, de vervangingswaarde van de collectieve inventaris
3. de preserve, de afgezonderde waarde voor doel-realisering
Uiteraard kan het model bij voldoende vertrouwen, verplichtingen aangaan die de boedelwaarde beïnvloeden. Ook deze krijgen een plaats, als "onderpand", in het overzicht, dat elke maand op zijn pan-waarde wordt geactualiseerd.
Daarmee hebben zowel participanten als referenties & relaties een betrouwbare indicatie voor de ontwikkeling van het virtuele vermogen en de waarde van "gaingate garantie".4.0 perspectief van de nieuwe samenleving

Virtuele & fysieke groepen van zeer specifiek karakter, met een overtuigend beschreven kwaliteit van diensten & producten en ingebouwde waarborgen voor fysieke levering conform door de vraagzijde gecomponeerde en desgewenst gedirigeerde uitvoering zullen vanuit gainmatig vertrouwen omgevingen verrijken en de wereld voor ieder globaliseren in een regio-specifieke, sociaal-economische en culturele dynamiek.
Deze groepen kunnen een virtueel vermogen creëren, dat hen in staat stelt, binnen de vigerende waarden & normen van de omgeving een alternatief te ontwikkelen voor de fricties in sociale, economische & culturele vraagstukken.
Naar de praktijk vertaald betekent deze abstractie, dat het gaingate-model tijd genereert voor de kwaliteitsontwikkeling van de omgeving en zinvolle arbeid regenereert in een harmonieus proces.
ID-credibility (kredietwaardigheid, sociaal-economisch-cultureel) wordt versterkt naarmate het herkenbaar reflecteert in de "roots" van het weten, geloven en verwachten van de omgeving.
Kerk, moskee, tempel; onderwijs & gezondheidszorg; overheid & ondernemers vormen voor het gaingate-/trybe-model een renergetisch verband, dat de regionale dynamiek in een perspectief van globale cohesie plaatst.
ID-credibility is universeel: het wordt globaal al begrepen vanuit een cognitief vermogen op het niveau primair onderwijs.

4.01 praktische perspectieven: actuele alternatieven
Voorbeeld 1.
Tegen de tendens van overheid & bedrijfsadviseurs in, de betreffende moslim-autoriteiten te bewegen iets flexibeler te zijn met de religieuze voorschriften, teneinde jonge vrouwen uit hun cultuur niet onnodig kansloos te maken (Volkskrant, 19990226), neemt een aantal meisjes dat nog steeds werkloos moet toezien, het heft in eigen handen en gaat zich gaingate-matig kwalificeren en spaarzaam investeren.
Daar zullen moskee & familie geen bezwaar tegen maken.
Uitgaande van de veronderstelling dat zij gelijke kwaliteiten hebben en alleen vanwege hun hoofddoekje geen werk, zullen zij in staat zijn om zich binnen een jaar te presenteren als, b.v.:
"Gaingate Hoofdzaak, voor administratieve diensten"
Hun collectieve kwaliteiten staan niet alleen garant voor een flexibel, maar ook voor een continu aanbod van specifieke diensten, eventueel op uurbasis te contracteren conform de vigerende regelgeving.
Voor werkgevers met een gainmate in dienst zal waarschijnlijk een deel van de organisatie-stress wegvallen, omdat gainmates in een groter netwerk flexibel kunnen participeren.
Voorbeeld 2.
'Asieljongere' moet het zelf rooien (Volkskrant 19990226)
Binnen de Nederlandse samenleving komt de oningevulde omgeving het meest schrijnend tot uiting in asielcentra en andere instituten, waar mensen min of meer geïsoleerd hun toekomst tegemoet gaan. De confrontatie met een verblijfsvergunning zal voor veel jongeren, die er vaak alleen voor staan in een totaal vreemde wereld, soepeler verlopen als zij of met elkaar of met bestaande gaingates allereerst hun skills kunnen ontwikkelen en netto-vermogen leren ontdekken.
Voorbeeld 3: de meiden van halal
Zij gebruikten de "geuzenmentaliteit" voor de ontwikkeling van een sterk merk en konden daarmee binnen de publieke omroep programma’s ontwikkelen.

Ook dicht bij huis liggen mogelijkheden snel voor de hand:
✓ Een groepje scholieren met een collectief doel (podcast, toneel, poppenkast, band);

✓ Vrienden met al dan niet beroepsgerichte (deel-)interessen die het model willen gebruiken als opstap naar een "baan", een volwaardige rechtspositie met een specifiek, gehonoreerd aanbod.

✓ Een buurtinitiatief dat meer stabiliteit wil ontwikkelen voor een beroepsmatig uit te voeren functie, of een participantenstructuur wil geven aan een zelfdragend wijkvermogen.
✓ Een “heitje voor een karweitje”-dienst die zich in een postcodegebied organiseert.
Veel van deze zaken vinden al plaats; ze zijn echter nooit model-matig beschreven en derhalve niet als instrument gebruikt kunnen worden in het socialiseren/humaniseren van de wereld.5.0 Naar een formule voor gaingate garantie (ggg)

Het model is in feite een ad rem antwoord in een zich ontwikkelende, complexe maatschappij. Het gaat terug naar de roots van bewustzijn & verbondenheid, oftewel:
(vrij in een vragende omgeving) & (met elkaar er iets van maken)
Het is dan ook eerder een model voor onburgerlijke gehoorzaamheid dan voor burgerlijke ongehoorzaamheid (cf. H.D. Thoreau). Beide bezitten echter onweerlegbare kenmerken van omgevings-engagement.
Waardering van het model (en daardoor "status" voor de formule) heeft echter niet alleen politieke, of rationele & emotionele kanten. Waardering heeft ook te maken met de globaal geldende gedachte, dat een motiverende omgeving ieder individu tot grotere daden brengt.

5.1 Rem-aspecten
De acceptatie kan worden afgeremd/tegengewerkt door rationele & emotionele argumenten, variërend van "veel ballon voor weinig lucht" tot "later krijg je toch maar ruzie".
Substantiëler lijkt een benadering van rem-aspecten in perspectief van de triade: politiek, economie, religie. Daar ook deze machten baat hebben bij een gaingate-vriendelijke houding, zowel intern in de eigen organisatie, als extern naar doelgroepen en collega-machten, lijkt acceptatie ook vanuit die omgeving plausibel.

5.2 Admin-aspecten
Administratie bevordert doelmatigheid, mits ze in zichzelf doelmatig is. Daar het model op een informary gebaseerd is, loont het in meer opzichten, de administratie actueel te houden. Dat versterkt de ID-kredietwaardigheid en de omgevingswaarde.
Dat geldt primair voor de deelnemers in het model en voor de sociaal-culturele omgeving van waaruit het model geactiveerd wordt.

5.3 Modelvriendelijke omstandigheden
Ze zijn zowel sociaal, economisch als cultureel te vinden in de mate dat de inzet van de initiatiefnemer(s) een beroep kan doen op voorzieningen in de omgeving, zoals in Nederland bijvoorbeeld de BTW en investeringsregelingen voor beginnende ondernemers.
Niet alleen de te verzekeren som voor inboedel zou daardoor lager worden en zorgen voor een structureel lagere last, ook de essentie van de koop wordt er duidelijker door (er is nog geen waarde aan de investering toegevoegd door betaalde arbeid).
De onterecht uit te geven belasting kan op die manier het doelvermogen versterken.
Een andere maatregel die ongetwijfeld ook kan worden toegepast is de "Regel Vermeend" (NOSbulletin 1999-02-27/22.00), die inhoudt, dat stichtingen & verenigingen over hun "winst" geen belasting meer hoeven te betalen.
Ook de in mei 2006 van belasting vrijgestelde huis-, tuin- & keukenklusjes kunnen als een gaingate-bevorderende maatregel worden gezien.

Vanzelfsprekender zijn de te verwachten (im-)materiële startbijdragen van ouders, buurt , moskee, kerk, school of bedrijf.

5.4 algemene toetsingscriteria
Het model geeft aan, welke mensen participeren via de participatierekening.
Het model geeft bovendien "derden" aan (tertium datur / able to gain) ten opzichte van de beoogde of potentiële afnemers. Het kan daarbij gaan om de actuele werkgever, de uitkeringsinstantie, een ouder, buurtvader, leraar of jeugdwerker. Een persoon dus in wie substantieel vertrouwen gesteld wordt.
In principe zijn tertia degenen die zich als referent willen inzetten voor de versterking van het omgevings-engagement en daarbij tevens bereid zijn, te bemiddelen bij een geschil.

5.5 specifieke toetsingscriteria
Naarmate de boedel-waarde hoger komt te liggen dan de collectieve pan-waarde kan geconcludeerd worden, dat de betrouwbaarheidsindex toeneemt als de preserve snel te activeren valt.
Ten aanzien van de inhoudelijk gesuggereerde kwaliteit van doel, dienst & product moet de potentiële afnemer, die reageert op het aanbod tenminste een zelfde sympathie mogen verwachten als die de klant van een doorsnee markt- of omgevingsgerichte ondernemer verwacht. Het model werkt uiteindelijk met gebundeld enthousiasme.


6.0 ontwerp-model voor gaingate & trybe
Het ontwerp-model wordt ingeleid met een gain-mission en bevat een overzicht van participanten en hun 'tertia'. Het geeft tevens de relatie/omgeving aan van waaruit het actief wil zijn.
Voor zover nuttig & nodig kunnen gegevens uit verleden en prognoses voor de toekomst worden toegevoegd, als een model-curriculum of als een overzicht "story-telling" & "tory-stelling".

6.1 participanten
De participanten vormen met hun persoonlijke account de actieve waarde voor cash & carry verantwoordelijkheid, de Pan-waarde (Pv).

6.2 inboedel
De gezamenlijk geïnvesteerde waarde in goederen, waarmee het initiatief zijn doel materieel tracht te realiseren. Gekoppeld aan de inboedelverzekering: de verzekerde waarde (Iv).

6.3 preserve
De langere-termijnreservering voor productontwikkeling, inventaris of promotie (Pv).
(Kan in bijzondere omstandigheden als in-/afkoopsom worden geactiveerd).

6.4 boedel \ lening
Een waarde, die de trybe (wonen & werken) onderscheidt van een gaingate (werken), tenzij de gaingate een lening heeft gekregen ter stimulering (Sv).7.0 Administratiemodel
 

Het model begint met categorie 10: Banken

De administratie dient zo licht/eenvoudig mogelijk te worden opgezet/opgelegd. Boekhoudkundig wordt een systeem gehanteerd, met drie categorieën:
1. Zekeringen, codegroep 1< >
2. Inkomsten, codegroep 2< >
3. Uitgaven, codegroep 3< >

In elk van deze categoriën wordt de financiële situatie uitgewerkt in vier sectoren, t.w.:
• Domein, <10>
• Personen, <20>
• Trybe, <30>
• Gaingate, <40>
Gaingate Manhattan wordt als rechtspersoon vertegenwoordigd door Stichting de Binnenweg (SBW); Trybe Manhattan door Stichting Groot Manhattan (SGM)

10

banken

bedrag

300

uitgaven categoriën

bedrag

11

hypotheek aflosvrij

 

 

 

 

12

hypotheek annuiteit

 

310

domein

 

21

van hensbergen

 

311

uitgaven pand

 

25

kortekaas

 

312

uitgaven tuin

 

30

sgm / trybe

 

310

domein

 

40

sbw / gaingate

 

 

 

 

100

saldi per .. ..  ….

 

320

deelnemers

 

 

 

 

 

 

 

101

zekeringen 

 

330

trybe

 

110

aflossen hypotheek

 

331

energie / water

 

112

hypotheek 3022bl54   

 

332

onderhoud/service

 

113

polis opstal/boedel

 

333

food & beverage

 

114

gembel woz-heffingen

 

334

units inrichting / kleding

 

116

waterschap hhraad

 

335

infocom /abonnement

 

117

onderhoud

 

336

keuken

 

121

zorgpolis vh

 

337

mobiliteit

 

122

inkomstenbelasting vh

 

338

gezondheid

 

123

bankkosten vh

 

339

overig

 

125

zorgpolis ek

 

330

trybe

 

126

inkomstenbelasting ek

 

 

 

 

127

bankkosten ek

 

340

gaingate

 

131

bankkosten trybe

 

341

energie

 

132

parkeervergunning

 

342

phones

 

133

auto wegenbelasting

 

343

website

 

134

auto wa verzekering

 

344

infomedia

 

135

auto trybe wa

 

345

relaties

 

141

bankkosten gaingate

 

346

office hardware/supplies

 

101

zekeringen

 

347

registraties

 

 

 

 

348

projecten

 

 

 

 

349

overig

 

 

 

 

340

gaingate

 

 

 

 

 

 

 

200

inkomsten   

 

400

Kruis- & kwijtposten

 

221

vh

 

410

kas voor 338 / 339

 

222

ek

 

430

palmburen

 

230

sgm

 

433

hfp trybe 

 

240

sbw

 

434

hfp gaingate

 

200

inkomsten

 

100

saldi tussentijds

 


1   Zekeringen
Geven een overzicht van alle verplichte uitgaven van het project ten aanzien van de participanten, de woon- en werklasten. Zekeringen vormen een garantie voor overheid en diensten. Ze zijn een waarborg voor relaties dat het project binnen de vigerende wet- & regelgeving wordt uitgevoerd

110. Domein
Het domein, pand “NL 3022 BL 54”, is onder hypotheek gekocht.
Op het pand drukken lasten als Waterschaps-/milieubelasting, Opstal- & Inboedelverzekering, de gemeentelijke belastingen (OZB, Rioolheffing, Vuilnisafvoer, Parkeerplaats).
Ook kosten voor het netwerk (aansluiting op stroom, gas, kabel/telefoon) vallen onder domein.

120. Personen
Van de personen die participeren in Trybe en/of Gaingate gelden binnen de groep “zekeringen” de volgende, persoonsgebonden posten: Zorgpolis, Eigen bijdrage, Inkomsten-/vermogensbelasting, Bank- en registratiekosten.
Daarmee is aangegeven, dat de personen in kwestie een autonome juridische en sociaal-economische status hebben.

130. Trybe (Manhattan)
Woonfunctie: Keuken, Kantine, 3 Woonunits.
Kosten/zekerstellingen in relatie met het specifieke woonmodel bestaan uit:
Bank- en registratiekosten, mobiliteit-/parkeerbelasting, WA-verzekeringen vervoer en samenleving.
Zolang “Trybe” als woonmodel nog niet erkend is, draagt Stichting Groot Manhattan als rechtspersoon de verantwoordelijkheid.

140. Gaingate (Manhattan)
Functie: Office, Bureau van het Manhattan Project en de Buurtoffice
Hier komen de zekeringkosten voor het specifieke werkmodel van de groep, de bank- en registratiekosten, boedel-/inventarisverzekering. afschrijving-/vervangingsreservering, projectkosten. Zolang “Gaingate” geen juridische basis heeft, draagt Stichting de Binnenweg de verantwoordelijkheid.


2   Inkomsten

210. Domein
Inkomsten uit Domein kunnen bij onderbezetting ontstaan bij b.v. door verhuur van kamer, studio, atelier of etage aan derden.

220. Personen
In het MHP komen de inkomsten primair van de directe participanten. Salarissen, giften, uitkeringen en/of toeslagen. Uitgangspunt is, dat iedere participant een autonome status en verantwoordelijkheid heeft en zich daar in gedrag en inkomstenverwerving ook van bewust is.

230. SGM / Trybe
In het AVS-budget (Algemeen Voorwaardenscheppend budget) van de Stichting wordt voorzien door bijdragen uit het netto-vermogen van de bestuursleden, overeenkomstig het Huisvesting Financieringsplan (HFP)
De Trybe kan bijvoorbeeld door een aanvullende wijkfunctie vergoedingen/giften ontvangen voor gebruik of verbruik van (kantine-)materialen.

240. SBW / Gaingate
In het AVS-budget voorzien de bestuursleden ook hier via het HFP.
Naarmate de Gaingate zijn verdienmodel realiseert, gaan er inkomsten ontstaan uit giften of vergoedingen voor gebruik en verbruik van (kantoor-)materialen.
Voor grotere activiteiten met of voor derden wordt een afgescheiden projectadministratie gevoerd, conform de wet- en regelgeving ter zake.
 

3   Uitgaven

310. Domein
Domeinuitgaven betreffen onderhoud/renovatie van pand en tuin, erfafscheiding e.d.

320. Personen
De kosten hebben betrekking op de participanten van het project.
Kosten op personen uit de directe omgeving vallen onder Gaingate 345, relaties.
Zo heeft het Manhattan-project bijgedragen in kosten voor leermiddelen, inrichting van kamer (bed, bureau, stoel), een etentje voor de buurvrouwen van een buur die was geslaagd voor het inburgeringsdiploma; diverse malen een pc, laptop.
Kosten voor een maaltijd, bijvoorbeeld bij overwerk van moeder, vallen onder Trybe 333, kantine.

330. Trybe
Kostenposten binnen het woonmodel: Energie/water, Kantine/Keuken, Aankleding Units/personen, Netwerk/Infocom, Mobiliteit, Gezondheid, Diversen.

340. Gaingate
Kostenposten binnen het werkmodel: Energie, Office, Infomedia, Website, Hardware, Software, Projecten


 Kruis- & Kwijtposten
Doorloop van rekeningen, renteloze leningen aan palmburen


Versie augustus 2022