op de valreep

 

7.   Het advies


Het vorenstaande in acht genomen adviseert de commissie het College van Gedeputeerde Staten:

 1. Een stuurgroep te installeren met als opdracht om op basis van nader onderzoek, studie en gedachtewisseling beleidselementen aan te dragen voor een herstructurering van het steunvoorzieningenpakket voor het jeugd- & jongerenwerk in de provincie, ten einde enerzijds een fijner netwerk van voorzieningen te verkrijgen, dat nauw aansluit bij het uitvoerende werk. Anderzijds meer ruimte en mogelijkheden te creŰren voor specifieke en meer gespecialiseerde voorzieningen op provinciaal niveau.
   
 2. Een overgangsfase acht te nemen waarin op een projectmatige wijze experimenten kunnen worden ontwikkeld in de richting van herstructurering, waardoor een aantal knelpunten in de werkontwikkeling met betrekking tot vernieuwing en aansluiting op maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost.
   
 3. Middelen te reserveren om op flexibele wijze te kunnen inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen in relatie met het jeugd- & jongerenwerk.
   
 4. Het bestaande steunvoorzieningenaanbod te handhaven door mogelijke bezuinigingen in het kader van de rijksbijdrageregeling voor het sociaal-cultureel werk niet door te berekenen, omdat de vraag om en de behoefte aan steun nog aanmerkelijk groter is dan het aanbod en omdat het jeugd- & jongerenwerk als beleidsinstrument voor de overheid nog onvoldoend wordt gehonoreerd.
   
 5. Een beperkt aantal dringende knelpunten op te lossen, te weten:
  a. erkenning van de provinciale verantwoordelijkheid voor de regionale bureaus van de regionale Stichting Jeugd en Jongeren voor Noord-Hollands Noorden en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waterland.

  b. plaatsing van een tweede functionaris bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waterland.

  c. honorering van het verzoek van het Provinciaal Overleg Meidengroep voor het project Meidenwerk overeenkomstig de voorgestelde opzet.

  d. opname van het Jeugdbondenwerk en het politieke jongerenwerk in het provinciaal plan.

  e. opname van het Christelijk Plattelandsjongerenwerk (CPJ) in provinciaal subsidieverband.

  f. stimulerende medewerking van de provincie om de organisaties voor werkende jongeren in het provinciaal plan een plaats te geven.
   
 6. De Raad voor Jeugd en Jongeren te verzoeken een co÷rdinerende en stimulerende taak te vervullen in de stuurgroep ter herstructurering van de voorzieningenstructuur.
   
 7. Te onderzoeken in hoeverre er bij de herstructurering verbindingen kunnen worden gelegd met de andere sectoren van het sociaal-cultureel werk en de overige terreinen van het specifiek welzijn;

en beschouwt hiermede haar opdracht als vervuld.

Haarlem, 21 mei 1982
De Adviescommissie Jeugd- & Jongerenwerk, Peuterspeelzaalwerk en Club- & Buurthuiswerk.

 

---------------------------------

jeugdbeleid
noord-holland

1981-1991