op de valreep

 

 

DE STEUNFUNCTIE  &  HAAR ELEMENTEN

In artikel 3 van de Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk wordt de steunfunctie omschreven als:
"begeleiding gericht op verbetering van de kwaliteit van sociaal-culturele aktiviteiten, alsmede op ontwikkeling van beleid en uitvoering."

Er wordt ook onder begrepen: "De begeleiding welke is gericht op samenwerking of integratie van sociaal-culturele activiteiten met andere activiteiten of voorzieningen op het terrein van zorg, educatie of recreatie."

In lid 3 van hezelfde artikel worden zes taken of elementen van de steunfunctie onderscheiden, en wel:

  1. begeleiding
  2. kadervorming
  3. documentatie- en informatieverstrekking
  4. onderzoek en studie
  5. bemiddeling
  6. ontwikkeling

In haar onderzoek is de commissie uitgegaan van de in de Rijksbijdrageregeling gebezigde omschrijving der elementen:

Begeleiding
Het verlenen van steun bij de introductie en het in praktijk brengen van (nieuwe) werkmethoden, werkvormen en werkinhouden,
alsmede het verlenen van steun bij veranderings- en samenwerkingsprocessen en daarmee samenhangende organisatievragen.

Kadervorming
Het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van kadertraining voor vrijwilligers, bestuurders en beroepskrachten in aansluiting op in de praktijk gebleken behoeften, al dan niet met de onder 1 (begeleiding) genoemde taak.

Documentatie- & informatieverstrekking
Het signaleren en registreren van en informeren over praktijkontwikkelingen, mede ten behoeve van landelijke registratiesystemen,
alsmede het voor de praktijk bewerken en het beschikbaar stellen van informatie over landelijke studies, onderzoeken en ontwikkelingen.

Onderzoek en Studie
Onderzoek en studie van de noodzaak en de mogelijkheden van sociaal-cultureel werk in relatie tot de maatschappelijke problemen die zich in het desbetreffende gebied voordoen en verbetering van de uitvoering van het werk.

Bemiddeling
Het bemiddelen tussen de vraag naar en het aanbod van specialistische deskundigheid en specifiek programmamateriaal.

Belangenbehartiging
Een door het IODP ingebracht element van de steunfunctie:
Het vertalen van ontwikkelingen in het veld naar algemene beleidslijnen voor de (hele) werksoort, alsmede het bekijken van beleidsmaatregelen van de overheid op hun gevolgen voor het veld.

Ontwikkeling
Het initiëren en in de praktijk ontwikkelen van nieuwe methoden, werkinhouden en werkvormen.

Daarnaast is in de enquête ruimte gelaten aan de instellingen om zelf nog andere aspecten, taken of elementen van de steunfunctie aan te geven. Slechts enkele instellingen hebben die ruimte benut.
Dit heeft echter onvoldoende resultaat opgeleverd om inderdaad nieuwe elementen aan de bovengenoemde te kunnen toevoegen.
De werkzaamheden die werden genoemd waren of onder te brengen in de reeds genoemde of te plaatsen bij de ondersteuningsactiviteiten.