ID-recht & Participatie    NL 3022: de basis de baas    Manhattan Project Meineszhood

leerlingenpanel als klankbord voor docenten

Fase 1: Algemeen referentiekaderInclusief Denken >< Globaal bewustzijn


Op de wereld zoals wij die kennen, leven
bijna 8 miljard mensen in bijna 200 landen.
En al die mensen hebben eigen
opvattingen, culturen, rituelen.
Soms land gebonden, soms wereldwijd.

In dat laatste geval is er dan meestal sprake van
een godsdienst/religie of een sociaal-politieke visie
(humanisme, socialisme, liberalisme).

Iets meer dan de helft van alle mensen zegt
lid te zijn van een van de vijf grootste religies:
Christendom, Islam, Hindoeďsme, Boeddhisme, Jodendom.
Mensen die zeggen lid te zijn van een godsdienst
kunnen vaak ook nog een sociaal-politieke visie hebben.
Ze kunnen dan lid zijn van een religieuze partij
(Christen Unie, Moslimpartij)
of zelfs van 50-plus, GroenLinks, de PVV of VVD.# Waarin zijn alle religies gelijk?
# Wat zijn overeenkomsten tussen religies en politieke partijen?
# Wat is Vrijheid, wat is Vrijheid van Overtuiging (Godsdienst, Politiek, Vereniging) ?


Maar alle mensen delen ook iets met elkaar, dat we
“globaal bewustzijn”
noemen.

Globaal bewustzijn is een basis voor
inclusief denken en wereldwijd begrip.

Mensen begrijpen elkaar als het gaat om:

In toenemende mate begrijpen mensen elkaar
ook steeds beter als het gaat om

En zodra rechten en vrijheden aan de orde zijn,
is respect voor elkaar vanzelf sprekend.

# Hoezo is respect voor elkaar dan vanzelfsprekend?


Scholen, Burgerschap & Participatie


Er zijn wetten voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
In de beide onderwijswetten staat duidelijk vermeld,
dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan burgerschap.


Het onderwijs:

a) gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,

b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en

c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.


Kerndoelen

De manier waarop scholen invulling hieraan geven, wordt aan de scholen zelf overgelaten.
De kerndoelen geven handvatten op welke manier dit vorm zou kunnen krijgen.


uit: Kerndoelen primair onderwijs

37) De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

38) De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.


uit: Kerndoelen voortgezet onderwijs

35)  De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beďnvloeden.

43)  De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.


(Bron: Schoolenveiligheid.nl met o.a. kennisbank en burgerschapsvorming)
Volgens het genoemde rapport heeft ongeveer
de helft van de scholen actief gewerkt aan burgerschap.
 

last update: 2022-09-12

vragen of suggesties
mail de webredactie