stichting de binnenweg
burg. meineszlaan 54,
 3022 bl  Rotterdam
telefoon 010-2440108 postbank 10.17.362
gaingate.com/fir
             mail de stichting

 

Briefcode: sbw/idmodel 21 juni 2006, Rotterdam

 

Onderwerp: Website gaingate.com
Uw behandeling: 22 juni 2004

Relevante weblinks:

       http://www.minbzk.nl/veiligheid/algemene/parlementaire/antwoorden_op_75  

       www.gaingate.com/id  

 

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Griffie
Postbus 20018,
2500 EA 's-Gravenhage.

 

Geachte Heer, Mevrouw,

Twee jaar geleden hebt U aandacht besteed aan gesuggereerde betrokkenheid van onze website bij het destabiliseren van de Nederlandse samenleving.

Terecht heeft de Minister van Justitie U er van kunnen overtuigen, dat ons in die zin geen blaam treft.
Tot heden hebben wij echter niet kunnen constateren, dat de inhoud van onze website in essentie Hem & U is deel geworden.

Via onze website dragen we een visie uit, die onbegrip tussen groepen burgers kan oplossen en de kloof tussen burger & politiek kan overbruggen.
Daarbij leggen we een informatieconcept voor dat eenvoudig te implementeren valt in het basisonderwijs en een hoge mate van individuele & maatschappelijke acceptatie zal genereren.
Het model kan als "personal informary" aan het diploma basisschool (of inburgeringscursus) worden toegevoegd en is een stabiele basis voor het ontwikkelen van globale cohesie in de omgeving van de leerling.

Het model kan ID-recht activeren zodra een leerling de basisschool verlaat en hem/haar stimulerend voorbereiden op de ID-plicht twee jaar later.

Daar we nog dagelijks worden gesterkt in de mening, dat met ID-recht de omslag kan worden gemaakt naar vernieuwende politiek als daar een breed gedragen model voor bestaat, overwegen we een burgerinitiatief.

Op uw site inzake het burgerinitiatief lazen wij, dat veel onnodig werk kan worden voorkomen door eerst U in te lichten.
Gaarne volgen we deze suggestie en wijzen we U op de file, waar we ons voornemen toelichten:
www.gaingate.com/id .

 

Met hoogachting & een vriendelijke groet,

 

(E.W.D.M. Kortekaas),
Secretaris
Stichting de Binnenweg