Van: Publieksvoorlichting PvdA [pvda_voorlichting@tweedekamer.nl]

Verzonden: vrijdag 8 september 2006 11:37

Aan: trybe@xs4all.nl

Onderwerp: Re: FW: burgerinitiatief id-recht (KMM263335I29686L0KM)

Geachte mevrouw Dijkman,

 

Hartelijk dank voor uw emailbericht. Deze is ter kennisname naar het desbetreffende kamerlid doorgestuurd. Hoewel wij niet inhoudelijk op uw e-mail reageren, betekent dit niet dat wij geen waarde aan uw schrijven hechten. Integendeel, uw inbreng is voor ons van groot belang. Uw mening en de mening van anderen helpen ons bij het bepalen van onze politieke koers. Telefoontjes, brieven en mails zoals van u zijn voor de PvdA belangrijke ogen en oren.

Met vriendelijke groet,

 

Z.Sultan

Afdeling Voorlichting

Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag

Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl

 

____________________________________________________

Meld je aan voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief van de PvdA:

http://pvda.nl/nieuwsbrief

 

Oorspronkelijk e-mailbericht: ------------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: trybe manhattan [mailto:trybe@xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 3 augustus 2006 16:43

Aan: pvda@pvda.nl

CC: 'Gaingate Manhattan'

Onderwerp: burgerinitiatief id-recht

 

Geacht PvdA-bestuur,

Graag laten wij U weten, dat Stichting de Binnenweg het voornemen heeft, een burgerinitiatief te entameren met als doel, "recht op actieve inburgering" bij het verlaten van de basisschool.

Uit informatie van de Tweede Kamer is ons gebleken, dat de volksvertegenwoordigers graag vooraf op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen dan eventueel veel werk besparen, wordt er gesuggereerd, als het initiatief interessant & relevant is.

Nu er vervroegde verkiezingen zijn en ook alle partijen graag voeling houden met wat er in de samenleving speelt, leek het ons goed U nu reeds op dit voornemen te wijzen. Mogelijk kunt U hier nog aandacht aan besteden in uw beleidsvoornemens.

De essentie is: Rechten gaan aan plichten vooraf.

ID-plicht gaat in bij 14 jaar.

ID-recht gaat in bij het verlaten van het basisonderwijs, dat de leerling daartoe kwalificeert.

Nadere informatie gelieve U aan te treffen op onze site:

www.gaingate.com/id

Wij hopen, dat U aan dit initiatief aandacht kunt besteden en verblijven, namens stichting de binnenweg,

met vriendelijke groet,

Trybe Manhattan

amilo made

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl

If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl