stichting de binnenweg
nl 3022 bl 54

 

.. augustus 2006, Rotterdam.

Briefcode: sbw/idmodel

Onderwerp: Website gaingate.com
Uw behandeling: 22 juni 2004

urls:  1.  http://www.minbzk.nl/veiligheid/algemene/parlementaire/antwoorden_op_75
        2.  www.gaingate.com/id

ontwerp brief     reageren voor 1 augustus       zie  aktie-plan (klik)

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Griffie
Postbus 20018,
2500 EA 's-Gravenhage

Geachte ,

 

Twee jaar geleden hebt U aandacht besteed aan gesuggereerde betrokkenheid van onze website bij het destabiliseren van de nederlandse samenleving.
Terecht heeft de Minister van Justitie U er van kunnen overtuigen, dat ons in die zin geen blaam treft.
Tot heden hebben wij echter niet kunnen constateren, dat de inhoud van onze "mission" in haar essentie Hem & U deelgeworden is.

Via onze website dragen we een visie uit, die onbegrip tussen groepen burgers kan oplossen en de kloof tussen burger & politiek kan overbruggen.
Daarbij leggen we een model voor dat eenvoudig te hanteren valt & een hoge mate van globale acceptatie zal genereren.
Het model kan als "informary" aan het diploma basisschool (of inburgeringscursus) worden toegevoegd en is een stabiele basis voor het ontwikkelen van globale cohesie in de omgeving van de leerling.
Het model kan Id-recht activeren zodra een leerling de basisschool verlaat en hem/haar voorbereiden op de Id-plicht.

Daar we nog dagelijks worden gesterkt in de mening, dat id-beleid een omslag kan maken naar "younger policy", een politieke vernieuwingsslag die een paar jaar duurt, maar bestuurlijk nauwelijks tijd kost. omdat daar een  politiek gedragen model voor nodig is, overwegen we een burgerinitiatief.

Op uw site inzake het burgerinitiatief staat echter, dat veel onnodig werk kan worden voorkomen door eerst U in te lichten.
Gaarne volgen we deze suggestie en wijzen we U op de file, waar we ons voornemen toelichten: www.gaingate.com/id .

 

Met hoogachting & een vriendelijke groet,

w.g.
de secretaris.