Kerngroep Meineszbuurt 
brochure & beleidselementen
6  november 2007

een fasering wordt waarschijnlijk ingezet:

Fase 1:
Combinatie Nieuwjaarsmeeting (januari) & 15-jarig bestaan (april).
Bestuursoverdracht & Brochureplan fase 2.
De voorzitter doet een voorstel.

Fase 2:
enkele lijnen aangeven, tot hoever willen we gaan.
wordt in uitnodigende brochure verspreid.

de agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Opmerkingen verslag 3 oktober
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Toelichting op Actieplan krachtwijken  (Dagmar)
5. Interne organisatie en speerpunten, initiatieven in de wijk (Alfred, Ingeborg en Jan)
6. Rondvraag
7. Afronding

inmiddels is er bericht, door wouter en dagmar, dat de plannen voor rotonde & milderplein zijn goedgekeurd als "groene duim". ook daarover zal nog wel gesproken worden.
als website een speerpunt is,
plan bespreken

 

Notulen Vergadering Kerngroep Meineszbuurt
Datum: 6 november 2007
Aanwezig: Alfred, Dagmar, Evalien, Ineke, Ingeborg, Jan, Wouter en Pieter (notulist)
Afwezig: Rien, Edwin en Tom

1. Opening vergadering:
Alfred neemt deze vergadering weer de voorzittersrol op zich en opent de vergadering

2. Opmerkingen verslag vorige vergadering
Voor de duidelijk wordt nog eens gesteld dat deelname aan de kerngroep nu, niet automatisch tot deelname aan het dagelijks bestuur (DB) zal leiden. Dat lijkt nu uit het verslag te kunnen worden opgemaakt.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zullen er plannen gepresenteerd worden waarna een DB gevormd kan worden. Verder geen opmerkingen.

3. Mededelingen / ingekomen stukken

Pieter meldt dat er weer een nieuw inwonertje in de buurt bijgekomen is.
Zijn onderburen hebben er een dochtertje bij, Lou. Er wordt besloten een kaartje naar Ronald en Justine te zenden, die ook twee actieve buurtbewoners zijn.
Het versturen van een kaartje wordt overigens geen vaste taak voor de kerngroep.

Pieter heeft van Lydia de Nieuwsbrief van de Bewonersorganisatie Het Nieuwe Westen ontvangen. Hierin valt te lezen dat er voor buurtbewoners de mogelijkheid bestaat om iedere 1e donderdag van de maand bij de deelraadsvergaderingen aanwezig te zijn en tijdens het eerste kwartier vragen te stelen c.q. problemen voor te leggen.
Volgens Ineke kunnen we ons hiervoor aanmelden.

Jan attendeert op de website van Bewonersorganisatie Het Nieuwe Westen.
www.hetnieuwewesten.nl. Op deze site houdt men elkaar via email op de hoogte.
Tom heeft gemeld dat het Opbouwwerk weer door de deelgemeente wordt afgebouwd.
Volgens Ineke kan dat niet zomaar. Daar is een apart budget voor gereserveerd en daar zijn afspraken over gemaakt. Dagmar vraagt zich af wat we daar tegen kunnen doen.
Ineke stelt voor contact op te nemen met Jacqueline, zij is voorzitter.
Ook kunnen we contact leggen met onze eigen opbouwwerker (actie Ineke).

Afgesproken wordt een voorraad agenda met actiepunten aan te leggen van zaken die we in de toekomst willen gaan regelen maar nu nog even laten rusten (actie allen).

Op maandag 12 november a.s. is er een gesprek met Jur Verbeek, de stadsmarinier m.b.t. Veiligheid. Het gesprek is bij Marja Rook op kantoor. Wouter en Ineke zullen er naar toe gaan. Dagmar onder voorbehoud.

Het groene duimen project heeft onze buurt wat opgeleverd. Het plan van zowel Wouter als Dagmar zijn in de prijzen gevallen en zullen dus uitgevoerd gaan worden. Chapeau!
Vrijdagavond aanstaande gaan Wouter en Dagmar naar de uitreiking.
Alfred gaat ook, nog even onder voorbehoud.


4. Toelichting Actieplan Krachtwijken

Dagmar heeft een samenvatting gemaakt van wat deze plannen van de overheid nu precies inhouden en voor ons gaan betekenen. In de 1e plaats is er het Nederland Plan (nationaal niveau). Er doen 23 gemeenten mee, waarbinnen 40 wijken zijn geselecteerd.

Wij vallen onder het Nieuwe Westen Noord. Rotterdam (gemeentelijk niveau) heeft haar plan “Rotterdammers vooruit” gepresenteerd.
Samen met de woningcorporaties wordt extra geld geďnvesteerd in 7 Krachtwijken (buurtniveau).
De gemeente en deelgemeenten zullen de plannen nader uitwerken. Het is nog onduidelijk waar het geld vandaan komt of hoe het
besteed moet gaan worden. Er zou 20 miljoen gereserveerd zijn voor de financiële uitvoerbaarheid.

De vraag wordt gesteld hoe wij met deze plannen aan de slag kunnen?
Wouter merkt op dat er in ieder geval een rol is weggelegd voor bewonersorganisaties. Maar hoe gewichtig is deze rol? Volgens Dagmar is het zaak om pro-actief te zijn. Wij moeten naar de deelgemeente toe. Wouter denkt dat wij de deelgemeente moeten uitnodigen. Zij kennen de Meineszgroep”. Zij weten dat het een actieve buurtgroep is. Zij komen wel.
Alfred wijst erop dat we onze plannen eerst wel aan de buurtbewoners moeten presenteren.
Wouter brengt nog in dat we wellicht informeel nog met Fred kunnen praten. Hij zit in de deelgemeente en is nauw betrokken bij de Vogelaar projecten.
Ineke wil een aantal raadsleden meenemen naar de buurt voor een schouw. Sommige straten, zoals de Doedesstraat, zijn gewoon slecht begaanbaar vanwege het achterstallige onderhoud.
Onze eigen plannen moeten we zien te koppelen aan de plannen die de deelgemeente heeft.


5. Interne organisatie en speerpunten

Wat gaan we bespreken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2008?
Alfred, Ingeborg en Jan hebben hierover nagedacht en het volgende voorstel uitgewerkt.
Er zal de buurtbewoners eerst een vraag worden voorgelegd.

Wat maakt de buurt zo leuk?
Dit is een positieve benadering. N.a.v. de reactie zal een gesprek met de zaal kunnen volgen, dat maakt het interactief. We willen
mensen gaan aanspreken, waarbij we door de zaal lopen. Natuurlijk moet ook de historie aan bod komen.
Het is de bedoeling nieuwe speerpunten te ontwikkelen.
Dit kan door na te gaan wat er in het verleden is gerealiseerd. Dit moeten we inventariseren en delen met de bewoners.
Laat zien wat er bereikt is waardoor mensen enthousiast kunnen worden om nieuwe doelen te realiseren.
Wie helpt met de uitvoering van projecten?
Ingeborg geeft aan dat we mensen moeten zien te prikkelen om mee te doen. Wouter merkt op dat vooral nieuwe projecten dat zullen doen.
Evalien geeft aan dat er bijvoorbeeld mensen nodig zijn om het lustrumfeest te organiseren.

Communicatie is het volgende belangrijke punt.
Er moet een vooraankondiging komen zodat mensen dit in de agenda kunnen inplannen.
In de 1e week van januari moet dan een reminder worden verstuurd.
Nagedacht moet nog worden over een eventueel thema, catering en entertainment.
Dagmar en Ingeborg willen de communicatie verzorgen.
Ineke heeft nog wel een lijst met adressen. (actiepunt Dagmar + Ingeborg).
Pieter zal zich bezig houden met de catering.
Voorheen heeft Sjanie het altijd geregeld, dus daar kan navraag worden gedaan.

Uiteraard moeten we ons houden aan een budget. Maar hoeveel is dat?
Het entertainment wordt tijdens de volgende vergadering besproken.

Hoe kindvriendelijk willen we het maken?
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ouders met kinderen kunnen komen en dat de kinderen zich niet vervelen. Het moet echter ook niet gaan overheersen. Genoemd worden een dramadocent, goochelaar, een knip-plak- & knutseltafel.
Er moet wel voldoende aandacht naar de presentatie van onze plannen uit kunnen gaan.

De definitieve datum voor de nieuwjaarsbijeenkomst wordt 20januari 2008.
Ineke regelt de zaal.
Er moet na de bijeenkomst een werkplan gemaakt worden van de uitkomsten.
Alfred zorgt overigens voor presentatiemateriaal tijdens de bijeenkomst.


6. Overige punten, rondvraag en afsluiting

Tom heeft een reactie van de deelgemeente Delfshaven m.b.t. het Buurtouderproject ontvangen.
Volgens Wouter heeft ene Erwin Meinesz de domeinnaam Meinesz-info.
Die moeten we benaderen om te bezien of we deze domeinnaam voor onze website kunnen krijgen. Alfred gaat hem bellen.
(Actiepunt Alfred). Veró zal de bestanden die zij voor de website heeft gemaakt kopiëren.
Dagmar vraagt of er een actiepunten lijst kan komen bij de notulen. Zij was daar nu niet meer aan toegekomen.
Jan wil het archief terugbrengen in een handzame samenvatting. Ineke zal daartoe eerst een en ander opschonen. Daarna kan Jan er mee verder.
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn inbreng en aandacht en sluit de vergadering.

 

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox
voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers

kerngroep 05