globale cohesie

de buurt als interactieve component voor beleid

de betere burger ?

Tegenwoordig willen mensen hun eigen leven vormgeven, waar vroeger overheid en andere instanties domineerden. Maar tegelijkertijd willen we niet dat de gemeenschapszin verloren gaat.
Burgerschap kan in dit dilemma een uitweg bieden.

Met burgerschap bedoelen we dat mensen uit vrije wil verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.

Maar hoe gaat in zijn werk? Kan iedereen dat? Wat vergt het, en van wie?

______________________

een paar benaderingen

Wijkvereniging benedenstad Nijmegen:

De vereniging heeft ten doel het verrichten en bevorderen van activiteiten op geestelijk, sociaal, cultureel en recreatief terrein, hoofdzakelijk ten behoeve van de bewoners van de benedenstad, en het streven naar een optimaal woon- respectievelijk leefklimaat ten behoeve van de bewoners van de Benedenstad. Zij laat zich hierbij leiden door beginselen van emancipatie en democratisering in persoonlijk en maatschappelijk opzicht. In haar activiteiten zal zij er op gericht zijn bovenstaande punten te combineren tot een harmonieus geheel.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • het stimuleren van groepen en personen die op het gebied van activiteiten als hierboven genoemd
  werkzaam zijn binnen de wijk Benedenstad;

   
 • samenwerken met personen, gemeenschappen, rechtspersonen en dergelijke, voor zover passend binnen de omschrijving van haar doel;
   
 • alle overige middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.
  De wijkraad is belast met het bestuur van de vereniging”.
   

wijkraden enschede

Een wijkraad heeft voor de buurtbewoners enkele belangrijke functies: signaleren van knelpunten op buurtniveau oppakken of doorverwijzen van vragen van bewoners meedenken over het op peil houden en vergroten van de leefbaarheid afwegen van de individuele belangen en het algemeen belang in de buurt mobiliseren van inspraak bij gemeentelijke besluitvorming

Maar ook voor de gemeente hebben de wijkraden een rol als lokaal vertegenwoordigend orgaan: signaleren van knelpunten op buurtniveau doorverwijsfunctie voor vragen van bewoners aanspreekpunt in de wijk voor ambtenaren en bestuurders adviestaak bij beslispunten op straat-, buurt- of wijkniveau stimuleren van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving
 

wijkraad dommelen

Er wordt nu gewerkt aan de doelstelling:

 

Rond onze Rotonde