VJV

Doelstelling & Beleid

plus wat daar mee samenhangt.

1. Inleiding
2. Motivatie
3. Doelstelling
4. Doelgroep
5. Beleid

Inleiding
 
We hebben al gezegd, dat wat het Instituut,
de Organisatie, het Bestuur wil,
 doelstelling heet.
Wàt het doet, heet beleid.
 
Elke organisatie wil wel wat. 
Anders organiseer je je niet.
Zelfs een “vereniging” van mensen die niets willen,
wil wel iets.
 
Aan de producten van een organisatie herken je vaak de doelstelling.
Zo is een organisatie waarvan de mensen met regelmaat
vis uitzetten in de poldersloten en even later met een hengel er weer uithalen,
waarschijnlijk een visvereniging.

Zo mag je ook veronderstellen , dat wanneer je 22 mensen
georganiseerd tegen een bal ziet trappen met een drieëntwintigste
die driftig fluitend en gebarend daar tussendoor loopt te rennen,
je met een voetbalorganisatie te doen hebt.
 
Of je altijd met een officiële en Koninklijk goedgekeurde organisatie 
van doen hebt met statuten en al die dingen meer, is vers 2. 
Je kunt ook te doen hebben met de vrijetijdsbesteding van 23 Maffiafiguren
 (bij wijze van spreken)
en die hebben officieel een heel andere doelstelling.

Je kunt er dus niet altijd helemaal van op aan, 
dat je door het zien van enkele producten of activiteiten 
de doelstelling van een organisatie of instituut duidelijk krijgt.
Dat een organisatie wat wil, hoeft niet altijd verdacht te zijn. 

Je kunt de doelstelling helder krijgen, 
als je ook weet waarom een organisatie iets wil. 
Dat "waarom" noemen we de MOTIVATIE.

Als we de Philips producten bekijken, zijn we geneigd te zeggen: 
de doelstelling van Philips is het brengen van verlichting. 
Verlichting in donkere kamers (lampen), van arbeidslast (radio’s),
van vrije tijd (tv). voor defensie (radar) etc.

Als we echter Philips' motivatie opvissen, 
ontdekken we dat zijn doelstelling meer lijkt op:
"Poen verdienen".
En verlichting is ook een goed middel om aan geld te komen.

Er is nog een vierde ding dat we even met hoofdletters moeten afdrukken: 

DOELGROEP

Met die term bedoelen we de mensen voor wie we iets willen doen, 
of voor wie een organisatie iets wil doen.

Hiermee hebben we voorlopig de cirkel rond.

doelstelling
 

motivatie                       doelgroep
 

beleid

DOELSTELLING: Wat wil de organisatie?
MOTIVATIE: Waarom wil ze dat?
DOELGROEP: Voor wie wil ze dat?
BELEID: Hoe gaat ze dat doen?


En dan nu maar terug naar de organisatie de we 

“VJV-Bollenstreek”

hebben genoemd.
 

MOTIVATIE

Toen het bestuur zich een jaar of vier geleden nog eens bezon 
op wat het nou wilde, dook ineens de vraag op: 
Waarom willen we eigenlijk iets?;
of,  zoals het ook wel eens gezegd wordt:
Waarom moeten we zonodig?

Hierover is toen uitgebreid gepraat
en ze probeerden het zo onder woorden te brengen: 
 
 ”Het bestuur heeft de overtuiging, dat de huidige maatschappij vraagt om 
mentaliteitsverandering, omdat de mens zijn heil niet kan bereiken 
zonder de ander of ten koste van de ander, 
maar alleen door het heil van de ander na te streven”.
 
Dat is toch aardig geprobeerd, zou je kunnen zeggen.
Het bestuur gaat er dus vanuit, dat de mens in de huidige maatschappij 
overwegend alleen maar aan zichzelf denkt. 
En dat je daar de wereld niet beter mee maakt.
 
Het bestuur vindt ook dat als je wilt werken aan een leefbaarder wereld, 
dat je dan moet werken aan betere omstandigheden voor de andere mens.
We moeten dus anders gaan denken. 
We moeten onze houding ten opzichte van de ander veranderen. 
Via het vjv-instituut met zijn twee centra in de Bollenstreek,
wil het bestuur daaraan gaan werken:

"inclusief denken" als basis voor beleid.


vjv-bollenstreek: studieweekend centrumraden & bestuur
 
Doelstelling

Toen het bestuur duidelijk had, waarom het iets wilde, 
kon het gerichter bezig gaan met wat ze dan wilde.
Na diepgaande discussies besloot men het zo te zeggen:
 
“De stichting stelt zich ten doel één of meer centra te creëren, 
waar jonge mensen met anderen kunnen werken aan de ontplooiing van zichzelf om:
- duidelijker zicht te krijgen op zichzelf in de samenleving,
- doelgerichter te kunnen werken aan directe levensomstandigheden,
- een eigen bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij
zodat hij beter kan voldoen aan zijn opdracht als mens.
 
Er staat niet eens: “….één of meer centra waar de jonge mens fotografie kan leren”!
Of in plaats van fotografie:
video, of engelse conversatie,
of wereldwerkgroep, of vul maar in.
Vreemd, want dat zijn toch eigenlijk onze “producten”.

Tenzij het natuurlijk “schijn”-producten zijn . 
Net als de “verlichting” van Philips.
Je zou misschien kunnen zeggen dat net zoals de
"verlichting van Philips"
vorm krijgt in al zijn apparaten, 
de "ontplooiing van het vjv" gestalte krijgt 
door de cursussen en andere activiteiten.
(Tenminste, dat hopen we dan maar).

Alle activiteiten en cursussen van het VJV zijn een middel om 
te komen tot de doelstelling.
In de activiteiten werkt de deelnemer met anderen aan de ontplooiing van zichzelf
om te komen tot …. .
Die onderstreepte woorden zijn, denk ik , vrij belangrijk in de hele opzet van ons vjv.
 

Het laatste stukje van de doelstelling:
“.zodat hij beter kan voldoen aan zijn opdracht als mens”, 
geeft aan, dat het bestuur vindt, dat je wat van je leven moet maken. 
Dat is een opdracht die ieder mens heeft gekregen.

Van wie die opdracht komt, wordt er niet bij vermeld. 
Misschien dat het iets te maken heeft met “het heil” uit de motivatie.
In ieder geval gaat het om de mens en 
de maatschappij waarin hij leeft en waardoor hij wordt beďnvloed. 
Dat wereldje kan hem maken en breken. 
In dat wereldje kan hij bewegen en vastroesten. 
Je kunt er invluchten of uitbreken; in vastzitten of uitvluchten.
Alles is mogelijk.
Het gaat erom, 
dat je je eigen situatie helder krijgt
èn 
de mogelijkheden die je hebt om zelfstandig te handelen.
 
Dat heeft er allemaal mee te maken. 
En dat is meer dan perfect leren praten of fotograferen, 
mens-erger-je-nieten, of yoga-en, kaarten of beatballetten,
engels converseren of discodraaien.
 
Of het er ook allemaal uitkomt, 
is een vraag die ieder voor zich het beste kan beantwoorden. 
Je af en toe met elkaar over die vraag bezighouden, is noodzakelijk. 
Het is de enige manier om te achterhalen 
of wij als instituut zinvol bezig zijn, 
of slechts schimmen najagen in de donkere kamer van schijn en werkelijkheid 
waar zelfs Philips geen verlichting kan brengen.
 
Als je min of meer weet wat je eigenlijk wilt als instelling en waarom, 
moet je je gaan bezighouden met de vraag voor wie je wat wilt gaan doen..

Op welke mensen mik je met je werk; 
wie wil je hebben als klant; 
welke leden kunnen met je vereniging meedoen; 
voor welke lezers geef je een krant uit?
Dat zijn vragen van kruideniers, 
uitgevers van tijdschriften, scholen, verenigingen, politieke partijen etc.
Kortweg kun je de vraag zo stellen:
 

WIE/WAT IS DE DOELGROEP?
 
Ook wij hebben ons al veel met deze vraag beziggehouden. 
In de afgelopen jaren is er menig studieweekend aan besteed. 
En het zal ook in de komende jaren menigmaal onderwerp van gesprek zijn.
 
Er zijn een paar dingen die al een richting aangeven:
- Het is voor mensen van 17 tot 27/30 jaar (subsidieregeling.)
- Het is voor mensen die met anderen willen werken (motivatie.)
- Het is voor mensen die willen werken aan hun ontplooiing (doelstelling.)
 
Het landelijke VJV (en wij doen daaraan mee) 
wil zich heel sterk inzetten voor werkende jongeren 
en jonge huisvrouwen die na de lagere school 3 á 4 jaar vervolgonderwijs hebben genoten.
 
Wij van het VJV zeggen verder, 
dat we niet alleen maar voor één bepaalde groep willen zijn. 
Het gaat immers om “samen met anderen”en “niet zonder de ander.”
Dat zijn uitspraken uit de motivatie en de doelstelling.
Wij willen dus niemand helemaal uitsluiten.
Wel vinden we, dat we in de eerste plaats (primair) kiezen voor werkende jongeren.

 
Al deze overwegingen hebben geleid tot de uitspraak:
Het VJV-Bollenstreek is primair, doch niet uitsluitend, 
voor werkende jongeren die bij of omstreeks het bereiken
van de leerplichtvrije leeftijd 
de school verlaten hebben.
 
In die uitspraak sluit je niemand uit, 
maar kies je toch heel duidelijk voor diegenen,
die in de maatschappij minder kansen krijgen 
of minder kanten uitkunnen vanwege onderwijspapieren.
Onderwijs zegt natuurlijk niet alles, 
maar veel mensen laten er zich wel door leiden, 
worden er door beďnvloed, of laten zich erdoor “bepalen”.


Beleid
Daar willen we iets aan doen.
Hoe ?
dat is een kwestie van BELEID.


BELEID
Je weet wat je wilt, waarom en voor wie.
Nou, daar zit je dan.
Met vragen als:
Hoe moet ik me gaan organiseren?
Heb ik er zelf genoeg geld voor?
Kan ik het allemaal zelf?
Kan ik rekenen op voldoende deelnemers?
Hoe ga ik me huisvesten?
Hoe ga ik werven?
Hoe maak ik mijn programma’s?


HOE GA IK BELEID VORMEN?

We draaien al een aantal jaren en kunnen op sommige vragen al antwoord geven.
Geld halen we bij de deelnemers en de overheid; 
ruimte huren we bij de gemeente; 
veel werk kunnen we aan de staf overlaten.
Samen met deelnemers en staf is het bestuur bezig aan een beleidsnota. 
Daarin komt te staan hoe we denken, programma’s maken, deelnemers interesseren, 
de organisatie verder vorm geven.
Een uitgangspunt is, dat het allemaal zo democratisch mogelijk moet gaan gebeuren.
Dat betekent, dat iedereen zich ermee  zou moet kunnen bezig houden.

Indeling notitie:
1. Inleiding
2. Motivatie
3. Doelstelling
4. Doelgroep
5. Beleid

 

vjv-motivatie

Qbus  't Krebol  \ VJV-Bollenstreek

VJV, wat wil je ermee?