ONTWERP-PROGAMMA

bijlage bij uitnodiging ter oprichting van de
werkgroep noordwijkerhout


voor het project:

Leven nu ..., en morgen?
Het doel dat met de organisatie van deze bijeenkomsten
beoogd wordt,  zouden we als volgt willen omschrijven:

Wanneer we de situatie waarin we ons bevinden doorlichten, zal blijken dat we met ons denken en handelen een nieuwe weg moeten inslaan. Via de realisering van onze plannen willen we nu proberen enkele vage wegwijzers te plaatsen.

Dit 'nobele' streven willen we concretiseren door de uitvoering van het volgende programma, dat echter niet meer dan een eerste ontwerp wil zijn, en zodoende nog voor veranderingen vatbaar is.

eerste avond: "
ANALYSE VAN DEZE TIJD".
Via een inleider of een film, terwijl een combinatie van deze twee nog idealer is, willen we vragen bij jongeren oproepen.
Na een dan welverdiende pauze zal er voldoende stof zijn om tot een redelijke discussie te komen.
We zijn nog op zoek naar een geschikte film, terwijl er betreffende mogelijke inleiders gedacht wordt aan Drs.J.G. Wallen uit Utrecht en Drs. Proemen uit Bodegraven.
Bovendien willen we de mogelijkheid scheppen, dat men zich enige literatuur op dit terrein kan verschaffen. We denken dan aan boeken als: "Inclusief Denken" (Boerwinkel), "Het Blauwe Boekje" (Reckman), “Ontwapening,een illusie?” (Teach-in komité Haarlem), “Volkerenkrant” etc.
Kortom: aan het eind van de avond willen we tot de volgende conclusie komen:
“een andere tijd eist een ander denken"

tweede avond: "HOE DENKEN EN LEVEN"
we beginnen met een korte recapitulatie van de vorige avond. Vervolgens willen een aantal leden van "Ante Portas" en anderen proberen het inclusieve denken te combineren met een aantal praktische aspecten van het leven.
Elk zal ongeveer 15 minuten het woord krijgen, waarna de mogelijkheid bestaat tot het stellen van een aantal vragen.

derde avond: "ALTERNATIEVE DIENSTPLICHT"
Voor deze avond willen we een voorstander van de militaire dienst en een voorstander van de alternatieve dienst uitnodigen.
Beiden krijgen de gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten en hierop te reageren om zo te komen tot en algemene discussie.

vierde avond : "HET BLAUWE BOEKJE"
We beginnen de avond met een algemene inleiding op dit boekje. Hierna willen we proberen met de jongeren creatief werkzaam te zijn om op deze wijze uiting te geven aan een aantal ideen, die in dit boekje naar voren komen.
We denken aan de produktie van o.a.: borden, leuzen en affiches.
Ook willen we proberen te komen tot een huis-aan-huis verkoop van het Blauwe Boekje, dat dan ongeveer een week later kan plaatsvinden.

vijfde avond: "AFSLUITING VAN HET PROGRAMMA".
Allereerst willen we de jongeren op deze avond kennis laten maken met diverse bewegingen, zoals "Oecumenische Jeugdraad", “Interkerkelijk Vredesberaad, “Sjaloom”, “Pax Christi”, “Nesbic”, etcetera.
Wanneer de behoeften en de mogelijkheden daar zijn, willen we ook proberen brieven en betuigingen te laten samenstellen en te laten ondertekenen.
Bovendien willen we deze avond ook ruimte geven aan mogelijke actuele onderwerpen.
Tenslotte lijkt het ons een goed ding wanneer we deze avond tot een totale samenvatting kunnen komen van de diverse aktivi¬teiten.


enkele kanttekeningen bij dit ontwerp-programma:


Hopende dat "Ante Portas" hiermee een positieve bijdrage kan leveren aan de jongeren van Noordwijkerhout,
teken ik, namens het bestuur met een vriendelijke groet,

peter prins, secretaris
Sociëteit  Ante Portas
langevelderweg 4,  noordwijkerhout.
of....
kromme nieuwe gracht 41 bis,   utrecht (030-22791)

samenstelling werkgroep, brainstorm over actieplannen