VERSLAG van de zevende bespreking

Werkgroep Noordwijkerhout / Sociëteit Ante Portas
gehouden op l februari 1969


HET ONDERWERP van de vierde bijeenkomst.

Graag zouden we aan de inleiding die de heer P. Reckman op deze avond zal houden, de volgende 'omtrek'-lijnen willen geven:

Vanuit welk motief moeten wij ons bekommeren om het lot van de andere mens ?”

Hierna kunnen we ons dan "bezighouden" met het probleem:

Wat kunnen wij, in onze concrete situatie doen met de algemene gedachtegang van de laatste drie avonden, waarbij dan gedacht kan worden aan:

Het onderwerp van deze avond zal op 19 februari tijdens een bespreking in Odijk, door de heer Reckman en een viertal leden nader onder de loep genomen worden.

DE STRUCTUUR van deze avond:

inleiding door Piet Reckman, (20.15-21.00 uur)

groepsdiscussie, (21.00-21.45 uur)
de eerste twintig minuten zouden besteed kunnen worden aan het discutabel stellen van de door de inleider uiteengezette houding.
De resterende tijd zou dan gevuld moeten worden met het werpen van een kritische blik op een van de gepresenteerde actiemodellen of op een pagina uit het Blauwe Boekje.
Tijdens deze groepsdiscussie moet de groep zelf de koffievoorziening regelen.

slotdiscussie: (22.00-25.00 uur)
waarbij we willen beginnen met de verslagen (zeer kort) van de diverse groepen.

Het enthousiasme over de wijze waarop de heer Roos zijn functie als gespreksleider waarmaakte bij de laatste jongerenbijeenkomst, resulteerde er tijdens de laatste werkbespreking in, hem ook voor deze vierde avond vriendelijk uit te nodigen het een en ander te leiden.

Het feit dat de heer Tesselhof verhinderd is om tijdens de volgende jongerenbijeenkomst de geluidstechniek te verzorgen, was voor de band "The Saints" een voldoende reden om voor deze gelegenheid, hun geluidsinstallatie beschikbaar te stellen.

DE REKLAME:
Ed Vellekoop zal er voor zorgen dat het ontwerp voor het affiche op 7 februari af is, zodat het dan gelichtdrukt kan worden.
Het effect van een geluidswagen blijkt dermate te zijn, dat we geen redenen zagen om de volgende keer een dergelijk voertuig door het dorp te laten trekken.
Herman ten Berge zal een artikel(-tje) schrijven over het Blauwe Boekje en een over de volgende jongerenbijeenkomst.
Begeleid door een verzoek om plaatsing zullen de artikelen naar de diverse dag- en weekbladen gestuurd worden.

AKTIE: "HET BLAUWE BOEKJE":
Het voorstel om het Blauwe Boekje aan de kerkdeur te verkopen werd van de hand gewezen, omdat de 'bedding' waarin het boekje terecht zou komen, niet als de meest ideale werd beschouwd en dan mogelijk een averechtse werking zou kunnen veroorzaken.
Wel is het mogelijk dat de bezoekers van de volgende bijeenkomst een aantal boekjes meenemen en deze dan met de nodige toelichting doorverkopen.

SLOTAVOND:
Het is de bedoeling dat dit een gezellige avond wordt (met muziek, dansen etc. ..), waarbij we dan eenieder de gelegenheid willen geven zich te informeren, of anderen te doen informeren over de doelstellingen en activiteiten van instellingen en stichtingen als: Nesbic, Novib, Sjaloom, Pax Christi, Bureau Dienstweigering, Unesco, e.a.,
Deze groepen zal dan een plekje in de zaal aangeboden worden, van waaruit ze op informele basis met het publiek contact kunnen zoeken.
We dachten dat dit de meest prettige manier was om de grote groep bezoekers tevreden te stellen.

Graag stellen wij ons open voor verdere ideeën, die tot het welslagen van de laatste avond kunnen bijdragen.

Tenslotte kunnen we u nog vertellen dat het verloop van de vorige drie bijeenkomsten op de band is vastgelegd.
Wanneer u hiervoor interesse mocht hebben, dan kunt u bij Jan van Hensbergen nadere inlichtingen krijgen.

Tenslotte een vriendelijke groet,
en een tot ziens op de volgende bijeenkomst op vrijdag 21 februari in Hotel van der Geest.

namens sociëteit "Ante Portas",

peter prins, secr.

Marktkraampjes Derde Wereld
afsluitingsfeest