H U W E L I J K S

ZEGENWENSCH

van de

WARMONDER JEUGD

AAN DE

WEL-EDELE HEER EN MEESTER

JACOB VAN LUTZENBURG

Baljuw en Schout van de Hooge en Vrije Heerlijkheid   
van Warmond &c. &c.

BRUIDEGOM


    EN DE DEUGDRIJKE JUFFROUW

ANNA DOROTHEA ROELS

BRUID

 

In ondertrouw getreeden, den 3e Julij Anno 1773.

 

Wat vreugde hooren wij zoo blij
In Warmonds groene dreeven !
Wat mag de jonge Burgerij,
Nu niet al vreugd beleeven !
Nu zij, haar groene kransje vlegt,
En die om 's Bruigoms hairen hegt;

Een Bruigom die het Levensligt
Het eerste heeft genooten,
Daar Warmond aan de Lee gestigt,
Haar luister ziet vergrooten;
't Is Lutzenburg haar beste vrind
Die zig thans in den Echt verbind.

Een schoone maagd bekoort zijn jeugd,
't Is een bevallig Doortje,
Zijn Roels, zijn wellust en zijn vreugd;
Komt, maakt een Eerenpoortje,
Van Palmegroen en Roozenblaan
Voor 't Paar om naar 't Altaar te gaan.

Komt Jongelingen, volgt ons na !
Komt zoete herderinnen !
Komt Meisje zonder wederga,
Helpt ons een Lied verzinnen,
En wenschen wij op Boersche trant;
Geluk en Heil met hart en hand

Het is toch onze heusche Schout:
Het is het puik der knaapen;
Die nu, zoo welvereenigt, trouwt
En bij zijn Bruid gaat slaapen,
Komt strooijen wij dan om de pret,
Onz' Roosjes voor zijn Huwlijksbed !

Geluk dan in uw Echtenstaat !
Geluk in al uw leeven,
Heer Schout ! wil ons tot toeverlaat
Veel brave Spruiten geeven !
Zoo blijv der Lutzenburgen naam,
Staag leeven door ons Warmonds faam.

Wij wenschen U, al 't zoetste zoet,
Dat liefde kan doen branden,
Veel heil en Zegen, en voorspoet,
Aan zagte Huwlijks banden !
Ja, duizend zoentjes duizendmaal,
Verleen uw liefde Zeegepraal !

Leef vergenoegt in al uw da'en,
Tot nut van alle menschen,
Laat ons in uwe gunste staan,
Met zegenrijke wenschen
En leeft zoo lange, met geluk,
Tot God U roept uit 's waerelds druk.
 

Dit is de hartenwensch van al de Jongelingen
En Meisjes die te faam tot uwer eere zingen,
En uit haar aller naam met onze Boerschen stijl,
Uw Speelgenoot Hensberg en Gerrit van der Bijl.


JACOB VAN HENSBERGEN

EN

GERRIT VAN DER BYL.