OPEN BRIEF AAN MEVROUW A.W. v.d. BOSCH–BLOM

Uw huis-aan-huis verspreide folder

“De vrouw in de politiek”

heeft ons om verschillende redenen zeer teleur gesteld.
Het is jammer, dat de opzet van de avond U ontgaan is.

Wij hadden de bedoeling, er vanuit gaande dat de hedendaagse vrouw in het algemeen minder politieke belangstelling heeft dan de man, onze leden een eerste aanzet te geven tot politieke bewustwording als aanloopje op een politiek forum, dat wij voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland hebben.

Die eerste aanzet zagen wij het best realiseerbaar door de lezing van Mevrouw A.M.G.V. Groensmit-van der Kallen, die wij al eerder hadden horen spreken op de jaarvergadering van ons hoofdbestuur.
Deze lezing, die voor ieder ter inzage ligt bij onze secretaresse, Mevrouw L. Kroon-Bergman, geeft namelijk een interessant beeld van de landelijke politiek en de nog steeds te geringe invloed hierop van vijftig jaar vouwenkiesrecht.

Voor deze avond hadden wij met opzet geen politieke verenigingen uit ons dorp uitgenodigd, om discussies over onze hoofden heen te voorkomen. We wilden door deze lezing slechts informatie verschaffen aan ons en onze leden met daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Laten we van hieruit terug komen tot uw -onzes inziens tendentieus- schrijven.
U stelt, dat degenen die vragen hadden nauwelijks gelegenheid hiertoe kregen, omdat een aantal fanatieke K.V.P.-aanhangsters anderen niet wensten te horen en dat Mevrouw Groensmit ijverig hieraan meewerkte.
Het is waar, dat een van onze oudere leden na de pauze als eerste opstond om de spreekster te danken voor de uitstekende lezing, waarna zij in minder fraaie bewoordingen stelde, geen behoefte te hebben aan D66.

Mevrouw Groensmit heeft voor deze uitlating van ons lid direct haar excuses aangeboden.
Zo heeft zij ook, toen werd gesteld dat Van Mierlo een afgevallen katholiek is, gezegd dat dit hier niet ter discussie was, daar de heer van Mierlo niet aanwezig was om zich te verweren.
Wanneer U dan stelt dat de verdraagzaamheid zoek was, dan zouden hiervan mede de oorzaak kunnen zijn, die fanatieke D66-aanhangers die Schmelzer uitmaakten voor “teckel” en Mevrouw Groensmit ten onrechte voor “leugenaar”.

Het doet ons dan ook kortzichtig aan, dat U meent dat de Heer Maarseveen alleen op ons doelde, toen hij verwondering uitsprak over de ten toon gespreide onverdraagzaamheid. Hij bedoelde daar welzeker ook uw houding mee.
Hiernaast kreeg ieder het woord die het vroeg en wij menen, de afgevaardigden van D66 wel het meest.
U stelt verder dat het uitgangspunt van Mevrouw Groensmit was, dat wij katholieken beter zijn dan andere mensen.

Mevr. Groensmit heeft gezegd dat het logisch is, dat de drie christelijke partijen op de eerste plaats proberen een gemeenschappelijk werkprogramma te realiseren.

“Dit sluit samenwerking met niet-christelijke partijen geenszins uit.
Dit betekent niet een soort isolement van ‘wij weten het allemaal zo goed’.”

Wij zijn er van overtuigd, dat iedere christen, bij welke partij ook aangesloten, tracht de christelijke beginselen uit te dragen. Tenzij hij of zij aan hoogmoed lijdt en zichzelf volmaakt acht.

Als U stelt, dat stemmen op de K.V.P. alleen vanwege het stempel “katholiek” geen enkele zekerheid geeft en vervolgt: “Denk maar eens aan hoe katholieken ons opstellen in Spanje en Zuid Amerika”, dan kent U ongetwijfeld het K.V.P.-rapport over Spanje, Portugal en het ontwikkelingsbeleid niet.

Verder weet U toch ook wel, dat democratisering geen uitvinding van D66 is?
De onwaarachtigheden die U over de K.V.P. in Noordwijkerhout probeert te verkopen, zijn -door de vele informatie die deze partij onder meer onder meer via “De Noordwijkerhouter” geeft- zo doorzichtig, dat wij daarop nier verder hoeven ingaan.

Kortom, het is bepaald geen womans’ propriety, dat U –na van ons een uitnodiging gevraagd te hebben- met verdraaiing van feiten een verslag van deze avond rondstuurt, ook bij mensen die niet aanwezig zijn geweest. Het doet een beetje “vooropgezet” aan.
Desalniettemin bent U op onze volgende avonden van harte welkom.

Het bestuur van
het Katholiek Vrouwengilde,
afdeling Noordwijkerhout.