NOORDWIJKERHOUTERS,
LET OP UW ZAAK !


Kortelings zijn er een aantal stukjes in Uw blad verschenen waarin zich een groot politiek profeet aankondigde, die (na enkele jaren hier te hebben gewoond) zich kennelijk geroepen achtte om de struktuur van ons dorp grondig te hervormen. Zij waren de (zeer doorzichtige) aanloop tot een nieuwe politieke groep: de D66-aap kwam dan ook alras uit de mouw.

Meer dan eens waren die stukjes krenkend voor mensen, die jaren lang vlijt en tijd aan onze gemeenschap hadden gewijd.
Dat is kwalijk.
Daarenboven is het laf om iemand op papier aan te vallen, die minder geletterd is (maar bewezen heeft, wèl gezond verstand te hebben).
Laf is het ook als men de uitdaging tot debat afwijst van een fractievoorzitter wiens beleid men heeft afgekraakt. Bovendien: zéér “ondemocratisch”.
Iedereen is er van overtuigd dat er vernieuwingen moeten komen; die zijn altijd nodig geweest en zullen het altijd blijven. Onze vroede voorouders wisten dat al.

Maar om nu een zwembad, waarvan iedereen weet dat het er komt dankzij het werk van anderen, als iets nieuws aan te kondigen, is toch wel belachelijk. Het is zwaaien met andermans vlaggetjes!
Nog bespottelijker is het om een hele kudde koeien met gouden hoorns in het vooruitzicht te stellen zonder erbij te zeggen waar dat goud allemaal vandaan moet komen.

Dat zijn luchtkastelen!

Een gezond gemeentebeleid kan alleen groeien uit het gezonde verstand van mensen die met twee benen op de grond staan. Als dat gezonde verstand al ontbreekt bij het opstellen van en verkiezingsprogramma, waar blijft het dan als het tot beleid moet komen?

Deze politieke dwaalprofeet heeft er blijkbaar geen flauw benul van wat er hier in ons dorp lééft en welke werkelijke behoeften er bestaan. Dat is kennelijk de reden waarom men zijn gedrijf niet pruimt.

Noordwijkerhouters hebben geen enkele behoefte aan luchtkastelen bouwende nieuwkomers, die hier eens even komen vertellen hoe het moet; en zeker niet aan gezwets en geleuter met “inspraak”en “discussies”. Zij besteden hun kostbare tijd aan het “doppen van hun eigen boontjes”.
Ze zijn ook nog altijd nuchter en snugger genoeg om in dit bos niet alleen de bomen te (door)zien, maar ook de vogelaar.

En door zijn “zoet gefluit” laten ze zich niet lijmen.
Ze letten op hun zaak!


Mei 1970,


C.A. van den Burg, Westeinde 85
J.A.M. van Hensbergen, Zeestraat 7
J.Ph.N. du Quesne van Bruchem, Geversstraat 8.

>>>>>>>>>>>>>0<<<<<<<<<<<<<
 

OPEN BRIEF AAN
MEVROUW A.W. v.d. BOSCH – BLOM


Uw huis-aan-huis verspreide folder “De vrouw in de politiek” heeft ons om verschillende redenen zeer teleur gesteld.
Het is jammer, dat de opzet van de avond U ontgaan is.

Wij hadden de bedoeling, er van uitgaande dat de hedendaagse vrouw in het algemeen minder politieke belangstelling heeft dan de man, onze leden een eerste aanzet te geven tot politieke bewustwording als aanloopje op een politiek forum, dat wij voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland hebben.
Die eerste aanzet zagen wij het best realiseerbaar door de lezing van Mevrouw A.M.G.V. Groensmit-van der Kallen, die wij al eerder hadden horen spreken op de jaarvergadering van ons hoofdbestuur.

Deze lezing, die voor ieder ter inzage ligt bij onze secretaresse, Mevrouw L. Kroon-Bergman, geeft namelijk een interessant beeld van de landelijke politiek en de nog steeds te geringe invloed hierop van vijftig jaar vouwenkiesrecht.

Voor deze avond hadden wij met opzet geen politieke verenigingen uit ons dorp uitgenodigd, om discussies over onze hoofden heen te voorkomen. We wilden door deze lezing slechts informatie verschaffen aan ons en onze leden met daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.


Laten we van hieruit terug komen tot uw (onzes inziens tendentieus) schrijven.
U stelt, dat degenen die vragen hadden nauwelijks gelegenheid hiertoe kregen, omdat een aantal fanatieke KVP-aanhangsters anderen niet wensten te horen en dat Mevrouw Groensmit ijverig hieraan meewerkte.

Het is waar, dat een van onze oudere leden na de pauze als eerste opstond om de spreekster te danken voor de uitstekende lezing, waarna zij in minder fraaie bewoordingen stelde, geen behoefte te hebben aan D66.

Mevrouw Groensmit heeft voor deze uitlating van ons lid direct haar excuses aangeboden. Zo heeft zij ook, toen werd gesteld dat Van Mierlo een afgevallen katholiek is, gezegd dat dit hier niet ter discussie was, daar de heer van Mierlo niet aanwezig was om zich te verweren.

Wanneer U dan stelt dat de verdraagzaamheid zoek was, dan zouden hiervan mede de oorzaak kunnen zijn, die fanatieke D66-aanhangers die Schmelzer uitmaakten voor “teckel” en Mevrouw Groensmit ten onrechte voor “leugenaar”.

Het doet ons dan ook kortzichtig aan, dat U meent dat de Heer Maarseveen alleen op ons doelde, toen hij verwondering uitsprak over de ten toon gespreide onverdraagzaamheid. Hij bedoelde daar welzeker ook uw houding mee.
Hiernaast kreeg ieder het woord die het vroeg en wij menen, de afgevaardigden van D66 wel het meest.

U stelt verder dat het uitgangspunt van Mevrouw Groensmit was, dat wij katholieken beter zijn dan andere mensen.
Mevr. Groensmit heeft gezegd dat het logisch is, dat de drie christelijke partijen op de eerste plaats proberen een gemeenschappelijk werkprogramma te realiseren. “Dit sluit samenwerking met niet-christelijke partijen geenszins uit. Dit betekent niet een soort isolement van ‘wij weten het allemaal zo goed.”

Wij zijn er van overtuigd, dat iedere christen, bij welke partij ook aangesloten, tracht de christelijke beginselen uit te dragen. Tenzij hij of zij aan hoogmoed lijdt en zichzelf volmaakt acht.

Als U stelt, dat stemmen op de KVP alleen vanwege het stempel “katholiek” geen enkele zekerheid geeft en vervolgt: “Denk maar eens aan hoe katholieken zich opstellen in Spanje en Zuid Amerika”, dan kent U ongetwijfeld het KVP-rapport over Spanje, Portugal en het ontwikkelingsbeleid niet.

Verder weet U toch ook wel, dat democratisering geen uitvinding van D66 is?
De onwaarachtigheden die U over de KVP in Noordwijkerhout probeert te verkopen, zijn (door de vele informatie die deze partij onder meer via “De Noordwijkerhouter” geeft) zo doorzichtig, dat wij daarop nier verder hoeven ingaan.

Kortom, het is bepaald geen womans’ propriety, dat U (na van ons een uitnodiging gevraagd te hebben) met verdraaiing van feiten een verslag van deze avond rondstuurt, ook bij mensen die niet aanwezig zijn geweest.

Het doet een beetje “vooropgezet” aan.
Desalniettemin bent U op onze volgende avonden van harte welkom.
 


Het bestuur van
het Katholiek Vrouwengilde,
afdeling Noordwijkerhout.