R E D T   P U Y C K E N D A M


De lans die wij in de Noordwijkerhouter van april hebben gebroken voor het behoud van Puyckendam, heeft verheugende resultaten opgeleverd.
De hoeveelheid adhesiebetuigingen die wij van alle lagen van de bevolking hebben ontvangen, wijzen er op, dat er algemene belangstelling bestaat voor het behoud van dit rustieke plekje dorpsschoon.

Dit blijkt trouwens ook uit de volgende feiten.
Op de forumavond van de politieke partijen (kortelings gehouden) werd terzake een vraag gesteld en door de afgevaardigden van het merendeel der partijen positief tot zeer positief beantwoord.
Ook op een bijeenkomst van de Culturele Stichting Bollenstreek met verschillende plaatselijke verenigingen belegd, is het zeer uitvoerig ter sprake gebracht.
Wij menen te weten, dat er binnenkort een historische beschouwing over de buitenplaats Puyckendam zal worden gepubliceerd.

In een recente brief aan de gemeenteraad heeft de werkgroep D’66 zich nog eens extra voor het behoud uitgesproken.
Al deze factoren vormen voor ons een aanmoediging om ons initiatief voort te zetten, waarbij wij het “Redt Puyckendam” zullen blijven propageren en (voor zover in ons vermogen ligt) ideeën voor een zinvolle bestemming naar voren zullen brengen.
Eenieder die zich daarin achter ons wil scharen, is van ganser harte welkom; dus ook politieke partijen.

We willen echter wel onderstrepen, dat wij er ons angstvallig van zullen onthouden, ons in de politieke sfeer te begeven; wij beogen de spreekbuis te zijn van dat deel aan de gehele dorpsbevolking, dat het behoud van Puyckendam voorstaat en wij achten het dan ook onze taak, de leden van de gemeenteraad in zijn totaliteit voor te lichten, omdat het lot van Puyckendam uiteindelijk in hun handen zal liggen.
Wij geven toe, dat het vinden van een zinvolle bestemming geen eenvoudige opdracht is.
Kinderboerderij, speelweide, hertenkamp, dorpshuis, verpozingoord voor bejaarden al of niet gecombineerd met een horecabedrijfje zijn al eerder genoemd. Een ponyboerderij zou nog een alternatief kunnen zijn.

De Heer Peter Janssen Groesbeek, die samen met de Heer Pieter Roos zitting heeft genomen in ons comité, heeft een plan voor een “cultureel creatief centrum” ontworpen, dat in ieder geval aanspraak maakt op ernstige bestudering.

Wij gaan dus door met onze activiteiten onder het motto “Redt Puyckendam”.
Het is van groot belang, dat wij nog veel meer adhesiebetuigingen ontvangen.

Zendt ons een briefkaart, visitekaartje of briefje, voorzien van het motto “Redt Puyckendam”, alsmede naam en adres. En wek vooral uw verwanten, vrienden en kennissen op, hetzelfde te doen. Dit laatste geldt in het bijzonder voor hen, die ons reeds hun adhesie betuigden. Ook voor uw voorstellen omtrent een bestemming zullen wij U dankbaar zijn.
Steunt ons in onze pogingen om Puyckendam te reden! Uw steun is voor ons onontbeerlijk Wij menen daarop aanspraak te mogen maken.


Mevrouw Van den Burg – Heshof, Mgr. Westerwoudtlaan 6,
Mevrouw Van Dam – van den Berg, Havenstraat 22,
Mevrouw Duivenvoorden – Brinkhorst, Zeestraat 28.