SOCIĖTEIT"ANTE   PORTAS"

Secretariaat:    Chris van Beek     Stieltjesstraat 12,    Leiden.

 


Honorabele Leden,

Bij deze sturen wij U de ijverig opgepende notulen van onze vergadering d.d. vrijdag 23 juni A.D. 1967, gehouden in "De Oude Geleerde Man" te Bennebroek.

Aanwezig waren elf leden.

- Ex-lid Ge Hendriks diende enige weken geleden een verzoek in tot teruggave van zijn tijdens zijn lidmaatschap betaalde contributie.
Nadat de vergadering eerst afwijzend had gestaan ten overstaan van dit verzoek, werd na veel gedelibereer tot teruggave besloten met derving van vijftig cents incassokosten.

- Ten gevolge van bovenstaand verzoek werd besloten tot de volgende statutenwijziging:

Art. II sub b ad d 2:
d. Contributie eenmaal aan de sociėteit betaald, kan niet meer als persoonlijk eigendom gezien worden. Derhalve kan men er geen recht meer op doen gelden.

Artikel V.
Indien de statuten niet voorzien in een situatie, is de beslissing in die situatie aan de meerderheid der aanwezige leden op een algemene vergadering.
 

- Op verzoek van Nico Smit, werd Mariėls op deze vergadering met algemene stemmen begroet bij wijze van uitzondering.

- Met zes stemmen werd ontwerp no.5 gekozen als vignet voor de sociėteit van ons gewaardeerd lid, ontwerper Cheiz.

- De volledige vergadering stemde in met de brief van George Reurings, waarin deze met klem ageerde tegen het gerucht, dat de Sociėteit haar tenten zou afbreken om ze te verplaatsen van "Oude Geleerde" naar "De Kleine Geleerde Man" eveneens te Bennebroek.

- Met alle stemmen werd het voorstel aanvaard om de contributie tijdens de vakantie te continueren. De leden wordt verzocht de contributie op te sparen om deze na de vakantie aan de penningmeester te overhandigen. In de kas bevindt zich f 180,-- . De achterstallige contributie bedraagt f 20,--.
 

Aangaande het aanstaande feest werd het volgende besloten:

- Algemene rondvraag.
Op veler verzoek zullen zowel de Primus als de secretaris als de penningmester als de public relationsman praktisch de gehele vakantie bereikbaar blijven ten dienste van de leden.
Maak er dan ook gebruik van.

Het voorstel werd ingediend om de K.O.V.-gelden ter beschikking te stellen in de nabije toekomst aan de Sociėteit.
Dit voorstel werd, zijnde zeer lofwaardig, hartelijk ontvangen.

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op vrijdag 25 aug. om zeven uur in ons sociėteitsgebouw (!)
Allerdringendst verzoeken wij U aanwezig te zijn.
Dit behoeft verder geen betoog dachten wij.

- Hierna werd de vergadering gesloten en de informele bijeenkomst, welke van korte, doch aangename duur was, geopend.

Tot zover het beknopte, maar zo volledig mogelijke verslag der vergadering.

Rest ons, allen een aangename en vruchtbare vakantie toe te wensen.Tot ziens op vrijdag 25 augustus.
Uw dienstwillige secretaris

Chris van Beek.