SOCIËTEIT"ANTE   PORTAS"

 

Noordwijkerhout, aan het begin van de herfst .


Honorabele leden,

Alsof er niets beters gedaan kan worden, hebben we weer achter het typeapparaat plaats genomen, teneinde het volgende product tot stand te brengen, wegens het feit dat van diverse kanten het verlangen werd geuit om in het bezit te zijn van een adressenlijst van de leden van "Ante Portas".

Bovendien willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u op de hoogte te stellen van het feit dat Ben Blokhuizen de taak op zich genomen heeft, een literatuurlijst aan te leggen. Dit betekent dat we de leden verzoeken van de boeken, die zij in hun bezit hebben en die, wat de inhoud betreft aansluiten bij de doelstellingen en de praktische uitvoering ervan van "Ante Portas", een kort uittreksel te maken en dit naar Ben op te sturen, die dan alles zal rubriceren. Het voordeel van dit alles is, dat men informerende bij Ben, over een bepaald onderwerp een literatuurlijst en de 'vindplaats' van die boeken kan krijgen.

In het laatste verslag werd verzuimd mededeling te doen van het streven, de eerste jongerenbijeenkomst in Noordwijkerhout op vrijdag 15 november te houden.
We hebben de beschikking over een etalage in Noordwijkerhout, en we staan graag open voor een groot aantal ideeën, betreffende de inrichting van deze ruimte.

Tevens willen we u graag herinneren aan de tweede werkbespreking, die vrijdag 4 oktober ten huize van de familie Prins gehouden zal worden en waar u dan van harte welkom bent (Langevelderweg 4, Noordwijkerhout).
 


Vervolgens dan de adressen van de leden:

Herman ten Berge, Kijkduinstraat 179 Haarlem. (023-44408)
Chris van Beek, Snelliusstraat 10 >2 (023-44446)
Ben Blokhuizen, Du Perronstraat 10 , Haarlem, of: Mauritskazerne, Ede.
Jan Clemens, Hellegatspolder 2, Sassenheim (02532-6439) of: Kamp van Zeist, Soesterberg.
Jos Drayer, Vijfherenstraat 48, Heemstede. (023-83678)
Nico van der Goes, A.L.Dyserinokstr.53, Haarlem.
Harry Hoogenboon, Generaal Cronjéstraat 11, Haarlem. (023-52082
Jan van Hensbergen. Zeestraat 7, Noordwijkerhout. (02533-2263
Cees in der Rieden, Hoogstraat 359 Noordwijkerhout. (02533-2289)
Jules Linders, Julianaplein 7, Noordwijkerhout.
George Reurings, Prinsessestr. 148, Lisse (02530-3962)
Nico Smit, Van Meerbeekstr.27, Hillegom (02520-6133)
Ed Vellekoop, Hyacinthenlaan 49, Bennebroek (02502-7084) of: Asserweg 2, Hooghalen (Dr)
Peter Prins, Kromme Nieuwe Gracht 41 bis, Utrecht. (030-22791)

Tenslotte van laatstgenoemde een vriendelijke groet,

w.g. Peter Prins.

Noordwijkerhout, 31 augustus 1968 .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 24 augustus 1968.Het bestuur kon nu dan eens eindelijk enthousiast zijn over de opkomst der leden; alle leden waren aanwezig, uitgezonderd Herman ten Berge en Jan Clemens, die lieten weten dat zij verhinderd waren. Daarnaast Chris van Beek totaal niet gereageerd op de uitnodiging.

We koesteren de stille hoop bij elke volgende bijeenkomst op dit percentage (78,57) te kunnen rekenen.

- Contributie:
de bijdrage aan de sociëteit blijft f5,- per maand, hetgeen steeds per seizoen betaald wordt, zodat rond 21 september van u verwacht wordt een bedrag van 15,- over te maken op girorekening 160 54 56 t.n.v . ondergetekende.
(De aanvrage voor een rekening voor "Ante Portas" is 3 weken geleden gedaan.)
Wel hopen we dat de financiële zijde van uw lidmaatschap deze keer wat vlotter afgehandeld wordt.

- Maandelijkse Bijeenkomsten
besloten werd om vanaf september met deze activiteit te beginnen.
Dit betekent dus dat u van harte welkom bent op de informele bijeenkomst op 27 september in de Oude Geleerde Man te Bennebroek.

- "Het Blauwe Boekje”:
van de hand van P.Reckman krijgt deze maal de eer, opgenomen te worden in de bibliotheek van de leden. Een vijftiental exemplaren zal besteld worden.

- nieuwe leden:
op dit moment telt "Ante Portas" veertien leden. Beseffend, dat dit aantal zeer miniem is en slechts als ruggengraat kan functioneren, vond het voorstel, uit te zien naar nieuwe leden algemeen bijval. Elk lid beschikt over de mogelijkheid een aspirant lid uit te nodigen tot het bijwonen van de maandelijkse bijeenkomst.

- contact met andere groepen:
de mogelijke aanwezigheid hiervan kan alleen positief gewaardeerd worden, maar hierbij zijn wel de twee volgende punten van belang:


- plicht van de leden:
elk lid heeft de plicht, wanneer hij niet in staat is een ledenvergadering bij te wonen, de secretaris hiervan in kennis te stellen. Wanneer dit niet gebeurt, wordt geacht dat het afwezige lid geen prijs meer stelt op zijn lidmaatschap.

- Project Noordwijkerhout
de plannen werden uiteengezet en hierna werd al gauw besloten dat een aantal leden vrijdag 30 augustus zou proberen, een ontwerpprogramma voor de bijeenkomsten samen te stollen. De resultaten van deze bespreking is bij dit schrijven ingesloten. Wel verwachten wij u allen graag op de eerste werkbespreking, te houden vrijdag 3 september in de Highland Bar van Hotel van der Geest. Zeestraat 7A te Noordwijkerhout. De bespreking begint om 20.00 uur.

Rest mij op dit moment niets anders dan u, namens het bestuur een vriendelijke groet te brengen.

peter prins

kromme nieuwe gracht 41 bis, utrecht (030-22791)
of
Langevelderweg 4, Noordwijkerhout.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Noordwijkerhout, aan het begin van de zevende maand van 1968 .


Min of meer honorabele leden.

Na een afkoelingsperiode, die het bestuur bezigde om van de diverse desillusies, veroorzaakt door de geweldig enthousiaste 'leden’ van "Ante Portas', te bekomen, wordt u wederom vereerd met een schrijven van het hoogwaardig bestuur.

Met grote bezorgdheid vragen wij ons af of onze leden nu reeds gedegenereerd zijn tot de iedereen welbekende, bekrompen, gezapige meester, die zich totaal bevredigd weet door zijn lichamelijke en misschien ook geestelijke overwicht op zijn lieve leerlingetjes van 7 of 8 jaar.
In dit geval kunnen we alleen maar zeggen: "Rust in vrede en verheug u reeds op uw 40-jarig jubileum met een geweldige foto van uw hoofd in het “R.K.Schoolblad”.
We vragen ons echter ook af of het ook maar op enigerlei wijze verantwoord is, zich zonder verdere schuldgevoelens op zijn gemak te voelen met een geranium voor het raam, sloffen aan de zweetvoeten en een geweldig lief poesje, dat zich op uw schoot helemaal op haar plaats voelt.

Het lijkt ons en misschien ook u, wanneer u na "Inclusief denken" de behoefte voelt opkomen om eens te gaan denken, het inclusieve komt dan nog wel eens, geen overbodige zaak zich voor andere dingen te interesseren dan alleen het waterpeil van voornoemde geranium.

Wel is het echter belangrijk dat u ons niet misverstaat: voor ons betekent het helemaal geen eer wanneer we u onder onze leden kunnen rekenen. Het bestuur beschouwt het omgekeerde als beter aanvaardbaar.
Met dit schrijven vragen wij u dus niet of u a.u.b. lid, wil blijven.

Wij willen alleen leden die graag zichzelf waard achten lid te zijn en te blijven van "Ante Portas" d,w.z.: zich totaal scharen achter de doelstelling, zoals we die in ons vorige schrijven weergegeven hebben en die in de laatste "algemene" ledenvergadering algemeen aanvaard is.

Wanneer u graag lid, wil blijven, verzoeken wij u niet alleen vriendelijk, maar ook dringend de zomercontributie à f 15,- , in ieder geval voor 1 augustus te voldoen op girorekening: 16054569 t.n.v.P.O.M. Prins, Langevelderweg 4, Noordwijkerhout.

Wanneer u dit verlangen niet mocht koesteren, wordt u verzocht de kosten van "Inclusief Denken' (f 5,90) over te maken op bovengenoemde rekening, ook met vermelding van: "Ante Portas".

Voorts willen wij nog melden dat "Ante Portas" het initiatief heeft genomen betreffende de organisatie van een vijftal jongerenbijeenkomsten in Noordwijkerhout.
U zult hier zeker nog meer van vernemen, maar wij zullen in ieder geval graag op uw medewerking rekenen.
In afwachting van uw reactie, teken ik, namens het bestuur met een vriendelijke groet,


Peter Prins Langevelderweg 4, Noordwijkerhout.