SOCIĖTEIT"ANTE   PORTAS"

 

9 februari 1969

Aan de Bisschop van Haarlem,
Mgr.Th. Zwartkruis,
Haarlem.Zeer Geachte Bisschop,

Beseffende te staan voor de poorten van een nieuwe wereld, stelt sociėteit "Ante Portas” zich ten doel, een permanente en zinvolle discussie te openen, om zo te komen tot een adequaat samengaan van denken en leven in een "terra nova".

Om dit doel zo breed mogelijk uit te dragen zijn wij in Noordwijkerhout begonnen met het organiseren van open bijeenkomsten waarop wij, uitgaande van een kritische beschouwing van de huidige sociaal-culturele structuren en de vaak verouderde maar nog steeds gehanteerde normen, zicht pogen te krijgen op de toekomst.

Vanuit dit perspectief betreuren wij het, dat in deze tijd, waarin het mensbeeld volkomen veranderd is, de kerk nog steeds een verouderd standpunt inzake seksualiteit kan innemen op grond van een argumentatie, die "niet overtuigend" is (cfr. Humanae Vitae en Sacerdotalis Coelibatus).

Wanneer we bovendien bedenken, dat de ongehuwde staat ons door Christus wordt aanbevolen, maar aan niemand wordt opgelegd, komt ons een verplichte koppeling van deze staat aan het priesterschap des te onbegrijpelijker voor, daar zij ons de eigen waarde van zowel het celibaat als het priesterschap niet duidelijk voor ogen stelt.

Wij vragen U daarom uitdrukkelijk de “korte weg” te bewandelen om in open eerlijkheid tot een ontkoppeling van priesterschap en celibaat te komen, desnoods tegen het standpunt van Rome in zoals ook Paulus Petrus "openlijk weerstond", opdat de verkondiging van het Evangelie zelf weer het volle accent kan krijgen.

Hoogachtend namens “Ante Portas”,
Peter Prins, secretaris;
Jan van Hensbergen, primus inter pares.
 

...............................

achterzijde brief voor adhaesie betuiging:
 


Ongetwijfeld zult u reeds begrepen hebben dat voorgaand schrijven naar de bisschop van Haarlem gestuurd is.
Dit initiatief is het resultaat van de laatste werkbespreking, waarna een drietal leden van de werkgroep de brief opgesteld hebben.

Deze brief is ook verstuurd naar de Amsterdamse studentenpastores, de leden van sociėteit "Ante Portas" en naar de leden van de werkgroep Noordwijkerhout.
We dachten dat het een goede zaak was om op deze wijze onze mening aan de bisschop kenbaar te maken.

Wanneer u zich ook achter deze brief kunt scharen, dan is het waarschijnlijk wenselijk om dit schrijven te dupliceren en naar de bisschop te sturen.
Rest mij nog u te herinneren aan de volgende jongerenbijeenkomst, die op 21 februari in hotel van der Geest wordt gehouden.

Namens sociėteit "Ante Portas",
peter prins, secretaris.
 

..............................

Reactie van Broeder Hubertus, docent Pedagogiek, Didactiek, Ontwikkelingspsychologie
aan Pedagogische Academie "de la Salle" op landgoed Hertenduin te Heemstede.Heemstede, 13 februari 1969.

Aan De Sociėteit "Ante Portas"
te NOORDWIJKERHOUT.

Geacht Bestuur en Leden van de sociėteit,

Door toevallige omstandigheden kon ik kennis nemen, zij het slechts vluchtig, van een brief die Uw sociėteit voornemens is te zenden, of al verzonden heeft (de tekst was op dat punt niet duidelijk) aan de bisschop van Haarlem. Onderwerp van het schrijven was de op het ogenblik in de actualiteit staande kwestie van de ontkoppeling van priesterschap en celibaat.

Het is verheugend te constateren, dat een sociėteit als de Uwe zich "geėngageerd" bezig houdt met wat de Kerk in beroering brengt en te mogen vermoeden, dat U mensen in Uw kring heeft of er althans heeft binnengehaald, die de aangelegenheid deskundig minstens theologisch en historisch hebben belicht. Het kan immers moeilijk Uw bedoeling zijn, iets te verzenden dat eerder lachwekkend dan indrukwekkend zou blijken.

Teleurstellend in het schrijven vond ik, dat er wordt gedaan alsof er door de kardinaal of door de bisschop(pen) of door de provinciaal van de jezuļeten, pater Hermans, nooit iets is gezegd, dat enige aandacht verdient, alsof de bisschoppen alleen maar bezig waren een duidelijk uitgemaakte, goede zaak tegen te houden, alsof de verbondenheid met het wereldepiscopaat en met Rome kleinigheden waren waarmee je desnoods even afrekent, alsof, ten slotte, de bisschoppen niet al stappen gedaan hebben bij de aangewezen instanties en daarbij niet op een zekere spoed hebben aangedrongen. Maar spoed is niet het allerbelangrijkste. Er moet op meer gelet worden dan op de windrichting van vandaag.

Het schrijven van Uw sociėteit is m.i. voor een paar ingrijpende verbeteringen vatbaar, met name waar zo iets gezegd wordt als: "in het licht van dit perspectief betreuren wij het.." enz. Onmiddellijk daarvoor staat, dat men nog bezig is met pogingen om zicht te krijgen op de toekomst.
Men zou dan goed doen, nog even te wachten met het treuren.

Zou het niet wenselijk zijn, indien het nog kan, de tekst van Uw schrijven zodanig te wijzigen, dat hij ongeveer als volgt zou kunnen eindigen:

........ "wel beseffend, dat wij niet ten volle competent zijn in deze materie en met volledige waardering voor de staat van heil die zich vrijwillig "onhuwbaar maken voor het Rijk Gods" spreekt de sociėteit "Ante Portas" haar vertrouwen uit in het beleid van de Nederlandse bisschoppen en op grond van bovenstaande overwegingen, de hoop, dat spoedig in verbondenheid met de wereldkerk een regeling zal worden gevonden die aan de onvoorwaardelijk verplichte samenkoppeling van priesterschap en celibaat een einde maakt en die tot uitdrukking brengt een juiste waardering van al het goede dat de mens gegeven is" ?
 


Met vriendelijke groeten
w.g. Broeder Hubertus
Herenweg 2, Heemstede.

 

..................................................Reactie SAP


18 februari 1969.


Aan de eerwaarde Broeder
Hubertus Peeters,
Herenweg 29,
Heemstede.


Waarde Broeder,

Uw schrijven dd. 13 februari hebben wij met vreugde ontvangen, daar (en zeker in verband met dit delicate onderwerp) niets ons liever is, den een eerlijke, open en zo groot mogelijke discussie.

Zoals U in onze brief aan de Bisschop van Haarlem ook wel gelezen zult hebben, proberen we (voor zover het in ons bereik ligt) allerwegen de mens ervan te doordringen, dat hij, dat wij allemaal op weg zijn en reeds staan "ante portas terrae novae".

Dat wij dit doen door een kritisch beschouwen van de huidige structuren waarin de mens is ingebed, en van de algemeen aanvaarde normen, waarmee hij zichzelf vaak in slaap sust, en dat wij op die manier pogen een zicht te krijgen op de toekomst en te komen tot een adequaat samengaan van denken en leven, beduidt niet, dat wij onszelf een pretentie tot competentie aanmeten; niets is minder waar.

Wij zijn ons onze beperktheid bewust, maar wij zijn er ook van doordrongen dat wij datgene dat we hebben, zo goed mogelijk moeten gebruiken (Mt.25:29).
Daarom hebben wij voor het schrijven van de brief aan de Bisschop enige mensen, in wie wij vertrouwen hebben, gevraagd ons bij te staan. Wij zijn pas overgegaan tot het schrijven na enige uren deliberatie.

Het is helemaal niet onze bedoeling geweest, de verbondenheid met het wereldepiscopaat en met Rome discutabel te stellen of welke persoon dan ook te kleineren.
Wij hebben gemeend een brief te moeten schrijven, omdat wij de argumentatie die de Kerk gebruikt niet overtuigend vinden en omdat wij ons meedenken en meeleven willen betuigen, aan de Bisschop en aan de studentenpastores, die allen voor een zeer ernstig dilemma staan.

Naar onze mening is de glans van het celibaat niet afhankelijk van het priesterschap, evenmin als de glans van het priesterschap slechts door het celibaat daaraan verbonden wordt.
Wij hebben respect voor het coelibatair priesterschap, maar voor ons hoeft dit niet de enige vorm te zijn.

Daar onze brief aan de Bisschop reeds verstuurd is (en wij al een bedankje van hem ontvangen hebben), kunnen wij op uw suggestie om het slot van de tekst te wijzigen, niet ingaan.

Daarbuiten blijft het voor ons ook een vraag, of dit nodig geweest zou zijn. U zegt namelijk hetzelfde als wij, alleen doet U het op een nog sympathiekere manier.

Wij hopen, dat de brief door U nu in een ander licht gezien wordt, en zijn graag bereid hier verder op door te gaan.Met vriendelijke groet, mede namens Ante Portas,

Peter Prins, secretaris;

Jan van Hensbergen, pip.