SOCIËTEIT"ANTE   PORTAS"

Secretariaat; Postbus 320 te Haarlem

 


Haarlem, 3 oktober 1969

Lectori Salutem,

Onder verwijzing naar de vergadering van 20 september 1969 betreffende de structuurherziening van Pedagogische Academie en Basisonderwijs, ontvangt U hierbij een kort verslag van de vergadering van de in oprichting zijnde PA-Studentenraad op "de la Salle".
Deze vergadering werd gehouden op 24 september jl.

Na opening der vergadering werd een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die geleid hebben tot oprichting van een studentenraad. Rond Pasen 1969 werd er een enquête gehouden; van de 300 uitgedeelde formulieren kwamen er slechts 100 retour, waarvan 97 positief.

Allereerst werd dus de noodzaak van een studentenraad discutabel gesteld
(waren die 200 niet-stemmers vóór of tegen?).
Gezien het feit dat men hierover niet tot een oordeel kon komen, formuleerde de voorzitter dit manco als volgt:

"Daar het nooit duidelijk zal worden of de 200 niet stemmers voor- danwel tegenstanders geweest zouden zijn, werd door ons het initiatief genomen om ondanks deze twijfelachtige uitslag toch tot de oprichting van de studentenraad over te gaan.
We gaan er van uit, dat degenen die hier zitten deze mening ook toegedaan zijn.
Zij die de basis te smal vinden kunnen zich alsnog terugtrekken".

Alle aanwezigen stemden in om te blijven en gezamenlijk te proberen de studentenraad van de grond te krijgen.
Enkele voorstellen die gedaan werden:

1. Een aparte raad voor HAVO. en PA voor specifieke belangen, en samenwerking voor algemene belangen.

2. Een vaste afvaardiging van docenten in de raad als vertegenwoordiging van het docentencorps.

De bedoeling is, dat er zo spoedig mogelijk een algemene vergadering gehouden zal worden, waarop de studentenraad zich voorstelt en zijn voorlopig programma bekend maakt.
De aanwezige leerlingen kunnen in deze algemene vergadering hun stem uitbrengen m.b.t. de samenstelling der raad, alsmede zelf met voorstellen komen voor een programma.

Op 13 oktober a.s. om 13.30 uur zal een vergadering worden gehouden ten doel hebbende een agenda voor de algemene vergadering op te stellen.

Bij dit verslag zou ik graag enkele kanttekeningen willen plaatsen:

 1. In deze vergadering is niet gesproken over de noodzaak van communicatie met de oud-leerlingen
  (o.i. staan de studenten nog te weinig kritisch t.o.v. de opleiding).
   
 2. Daar de oprichting der definitieve studentenraad nog wel even op zich kan laten wachten,
  lijkt het mij nuttig te weten:
  a. moeten wij, gezien onze pogingen tot structuurverbetering wachten tot de studentenraad er is?
  b. zo ja, is het dan misschien toch nuttig, hierop vooruitlopend nog een vergadering te houden
     (bij voorkeur weer op zaterdag om 13.00 u op de P.A.)
     om het contact tussen onze groep te behouden en te intensiveren?
  c. zo nee, moeten wij dan op de gewone voet verder gaan (zonder deelneming van de studentenraad)
     maar uitsluitend met belangstellende 1eerlingen?
     (hieraan kleeft m.i. het bezwaar, dat eventuele parallellopende belangen e.d. van onze groep en
     de op te richten studentenraad elkaar niet zullen raken)
   
 3. Als oud-leerling zal ik, na contact met de voorzitter van de studentenraad in op-richting, proberen aanwezig te zijn op de vergadering van 13 oktober a.s.
   

Uw eventuele suggesties, op- of aanmerkingen in deze, worden gaarne ingewacht op mijn adres Postbus 320, Haarlem.

Tot slot rest mij nog U mede te delen, dat ik i.v.m. een ziekenhuisopname op 14 oktober a.s. vanaf die datum tot circa 20 oktober helaas niet bereikbaar ben.


Met vriendelijke groeten,

SOCIËTEIT “ANTE PORTAS”
de secretaris, Nico van der Goes.