N0TULEN    MAST-bestuursvergadering, Noordwijkerhout.
van             17 november 1970

Aanwezig waren dhr. Verwey, mej.v.d.Elst, mevr. Hogervorst-Blaauw, mevr. Bastiaans, dhr. de Vries, dhr. van Kampen en dhr. Kneppers.
Afwezig waren met bericht van verhindering: pastoor Hammerstein en dhr. van Hensbergen.

De voorzitter opende de vergadering en stelde voor met ingang van februari 1971 voortaan elke eerste dinsdag van de maand te vergaderen tot 22.30 uur.

- De abonnementen worden per 1 januari a.s. gewijzigd. Ze zullen worden toegezonden aan het huidige bestuur alsmede aan de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk.

- De voorzitter deelde mede dat tijdens een vergadering van diverse jeugdgroepen het voorstel werd gedaan een groep van 5 mensen samen te stellen en deze te laten nagaan wat er zoal voor de jeugd, jongeren, volwassenen en ouden van dagen wordt gedaan of gedaan kan worden in deze streek.
Er werd gevraagd of de heer de Vries hierin ook zitting zou willen nemen.

De voorzitter zag het niet als taak van de mast en hij vroeg zich ook af of de heer de Vries deze taak er nog wel bij kan hebben, daar deze zeer veel tijd zal vragen.

Dhr. Kneppers merkte op, dat we voorzichtig moeten zijn dat de Mast niet gesoleerd raakt. Het is belangrijk als er direct contact bestaat met andere groepen.

De heer de Vries zelf vond het werk om je als vormingscentrum naar buiten te verkopen. Vooral daar de Mast de naam begint te krijgen van Instituut voor langharigen. Daarom als compensatie: contact met alle soorten andere verenigingen.

Het bestuur gaat ermee akkoord als Mast er niet onder lijdt.

- Van de oude cursisten zijn er op de openingsavond maar 7 komen opdagen. De werkende jongeren verschijnen niet meer. In plaats daarvan veel studerenden.

Er zal een aparte avond op de Mast gehouden worden voor KPJ-jongeren om interesse te kweken voor de Mast. Ook de volwassenen moeten in alles betrokken worden om de positieve kanten van de Mast te leren kennen.
Mevr. Hogervorst stelde voor daartoe contact op te nemen met de LTB , het vrouwengilde en de damessociėteit.
De heer de Vries wil de vrijheid hebben ook groepen van ouderen te vormen als hij merkt dat er belangstelling voor iets is.

- In St. Bavo is behoefte aan vorming voor verplegend personeel volgens het VJV. Men wil deze vorming overlaten aan mensen buiten St. Bavo.

- Op de Sociale Sociėteit heeft de heer de Vries de aandacht gevestigd op de nieuwe richting van de Mast. Via film en een inleiding wil hij tezamen met Dr. de Groof en dhr. Kiele het vormingswerk onder de aandacht brengen.
Dr. de Groof stelde tevens voor hier ook het politie- en onderwijs-apparaat in te betrekken, alsmede iedereen die met vorming te maken heeft.
Er zal eventueel een lokaliteit van St. Bavo of Sancta Maria gebruikt worden.

- De heer de Vries stelde voor tot democratisering van de Mast over te gaan en in het bestuur 3 deelnemers te kiezen: een middelbare scholier, iemand die werkt en iemand uit de outcastgroep langharigen. Het bestuur staat er positief tegenover.

- De heer de Vries zal de richtlijnen VJV omtrent structuur bestuur op schrift stellen.

- De heer de Vries wil de ruimte van de Mast zo functioneel mogelijk laten inrichten. Er moet een studieruimte komen, een bibliotheek en een donkere ruimte.

- De heer de Vries deelde mee dat hij een hulpje heeft voor alles en nog wat: telefoon aannemen, typen, schoonmaken enz. Er is nog geen salaris vastgesteld voor dit meisje.

- De heer van Hensbergen zal in de toekomst eventueel als parttimer de Heer de Vries gaan assisteren.

- De voorzitter zal contact opnemen met mevr. van Capelle over het afscheidsavondje.

- Het Mast-paspoort kost ± 60,- per jaar. Een cursus kost f 18,-per kwartaal; elke andere cursus tegelijkertijd f 12,-.
Enkele bestuursleden vonden dit vrij hoog. We zullen eerst even afwachten hoe dit gaat lopen.

- Het schrijven over de brandtrap is door het kerkbestuur nog niet in behandeling genomen, daar de brief niet was ondertekend namens het bestuur.
Er zal een nieuwe brief worden verzonden namens het bestuur.


De volgende vergadering is vastgesteld op dinsdag 15 december a.s. om 8 uur op de Mast.


E.C. Bastiaans-Koster, secretaresse.

inmiddels was ook in Lisse
de MA-School omgeturnd
van "BEMINNELIJKE MOEDER"
naar "VJV"