Verklaring van afgevaardigden
op de seculiere islam-top
vooraf

02-2006:
samen tegen een nieuw totalitarisme

04-2006:
confrontatie; geen verzoening

volkskrant, 13 maart 2007

ocr-scan honne tatemae

Allereerst zijn wij
lid van de gemeente van het vrije geweten,
mensen die voor zichzelf moeten kiezen,
en pas dan zijn we lid van de Umma, het Lichaam van Christus of het Uitverkoren Volk.

Ayaan Hirsi Ali,
Somalisch-Nederlands;
Magdi Allam,
Egyptisch-Italiaans;
Mithal Al-Alusi,
Irakees;
Wael Debsy,
Egyptisch-Amerikaans;
ShakerAl-Nabulsi,
Jordaans-Amerikaans;
Nonie Darwish,
Egypt-Amerikaans;
Afshin Ellian,
Iraans-Nederlands;
Tawfik Hamid,
Egypt-Nw-Zeelands;
Shahriar Kabir,
Bengalees;
Nibras Kazimi,
Irakees;
Hasan Mahmud, Bengalees-Canadees;
Elham Manea, Jemenitisch-Zwitsers;
Salameh Nematt, Jordaans;
Catherine Ferry, Marokkaans-
Zwitsers-Amerikaans;
Walid Phares,
Libanees-Amerikaans;
Wafa Sultan,
Syrisch;
AmirTaheri,
Iraans-Engels;
Ibn Warraq,
Pakistaans-Frans;
Banafsheh Zand-Bonazzi, Iraans-Amerikaans-Italiaans;
Manda Zand-Ervin,
Iraans-Amerikaans.

Van 4 tot 6 maart vond in het Amerikaanse St. Petersburg een ontmoeting plaats tussen mensen uit de islamitische wereld: gelovigen en ongelovigen, vervolgden en niet vervolgden, geleerden en activisten.
Er werd onder meer gepraat over de interpretatie van de Koran, over de politieke islam en over de sharia-rechtbanken in Canada en Bangladesh. De ontmoeting werd besloten met de hier afgedrukte slotverklaring van Ayaan Hirsi All e.a.       Wij nemen hier afstand van. Dus lees en herlees, word niet wanhopig!
Wij zijn seculiere moslims en seculiere personen uit islamitische samenlevingen.

Wij zijn gelovigen, twijfelaars en ongelovigen, hier samengebracht door een grote strijd - niet een strijd tussen het Westen en de islam, maar een strijd tussen vrijen en onvrijen.

Wij bekrachtigen de onschendbare vrijheid van het individuele geweten. Wij geloven in de gelijkheid van alle mensen.

Wij eisen de scheiding van religie en staat en de eerbiediging van de universele rechten van de mens.

Tradities van vrijheid, rationali-teit en verdraagzaamheid treffen wij aan in de rijke geschiedenis van pre-islamitische en islamitische samenlevingen.
Deze waarden behoren niet exclusief tot het Westen of het Oosten. Zij behoren tot het gemeenschappelijke morele erfgoed van de mensheid.

Het kritiseren of veroordelen van islamitische praktijken, als deze de rede of de rechten van de mens schenden, zien wij niet als kolonialisme, racisme of 'islamofobie'.

 

Wij roepen de regeringen van de wereld op:

om de sharia-wetgeving, de fatwa-rechtbanken, de heerschappij van geestelijken en de door de staat gesanctioneerde religie in welke vorm dan ook te verwerpen;

om zich te verzetten tegen alle straffen wegens godslastering en ketterij, overeenkomstig artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;

om praktijken die de onder-drukking van vrouwen bevorde-ren, zoals vrouwenbesnijdenis, het doden uit eerwraak, gedwongen sluiering en gedwongen huwelijken uit te bannen;

om homoseksuelen te beschermen tegen vervolging en geweld;

om sectarisch onderwijs, dat onverdraagzaamheid en fanatisme tegenover niet-moslims predikt, te hervormen:

om een open publieke sfeer te cultiveren, waarin alle zaken bediscussieerd kunnen worden, zonder dwang of intimidatie.

 


Wij eisen de bevrijding van de islam uit de totalitaire ambities van machtshongerige mannen en de rigide structuren van de orthodoxie waarin zij gevangen zit.
Wij roepen academici en denkers op zonder vrees een onderzoek te gaan doen naar de oorsprong en bronnen van de islam, en om de idealen van vrij wetenschappelijk en spiritueel onderzoek te verspreiden - door de resultaten te vertalen en te publiceren in verschillende talen en te verspreiden via de massamedia.
Tegen de moslimgelovigen zeggen wij: voor de islam als een persoonlijk geloof is er een schitterende toekomst, maar niet voor de islam als politieke leer; tegen de christenen, joden, boeddhisten, hindoes, bahais en alle leden van niet-islamitische geloofsgemeen-schappen: wij staan achter u als vrije en gelijke burgers; en tegen niet-gelovigen: wij verdedigen uw onvoorwaar-delijke vrijheid om vragen te stellen en van mening te verschillen.
 

 

 

 

t#m via  knowasys:
hertaling voor de indigenen
van de duinendelta in voorbereiding

 stichting de binnenweg:
Go4iD

stichting groot manhattan
google de hood

manhattan project 3.01
toespraak tot de hoodgenoten