koepelberg-archief: nalatenschap petrus zeestraten april 1938, gehuwd met geertruida van kampen en katharina van schooten

Heden verschenen voor mij, Jhr. T.W.M. v. Grotenhuis v.Onstein, notaris,
ter standplaats Haarlemmermeer en in tegenwoordigheid en onder goedkeuring van
den Edelachtbare Heer Kantonrechter te Haarlem, de Heren:

1. Anthonius Hendricus Zeestraten, zonder beroep wonende te Haarlemmermeer, ten deze handelende;
a. voor zich en
b. als lasthebber van den heer Hendricus de Boer, landbouwer wonende te Grubbenvorst (Limburg), in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Cornelia Anna Martina Zeestraten, blijkende van deze lastgeving uit ene onderhandse akte van volmacht, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij, notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen getekend aan deze akte is vastgehecht.

2. Hendrikus Samuel van Hensbergen, bakker wonende te Noordwijkerhout,
in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Margaretha Hendrika Zeestraten.

3. Hendrik Kroon, landbouwer wonende te Halfweg, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Maria Petronella Zeestraten.

4. Johannes Petrus Luijben, tuinder wonende te Haarlemmermeer, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Theodora Anthonia Zeestraten.

                5. Petrus Zeestraten, winkelier wonende te Noordwijkerhout.

6. Mevrouw Anthonia Maria van Meer, zonder beroep wonende te Hillegom, weduwe van den Heer Petrus Adrianus Zeestraten.

7. Mevrouw Yda Maria Lammers, koopvrouwe wonende te Aalsmeer, Kudelstaart, weduwe van den Heer Gijsbertus Cornelis Zeestraten, ten deze handelende als moeder-voogdes over haren minderjarigen zoon Gijsbertus Hendrikus Zeestraten en als lasthebber van haren zoon Petrus Zeestraten, monteur wonende te Aalsmeer, blijkende deze lastgeving uit een onderhandsche akte van volmacht welke na vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend aan deze akte is vastgehecht.

8. Cornelis Leonardus Lammers, koopman wonende te Mijdrecht, ten deze handelende als toeziend-voogd over den genoemden minderjarige, als zodanig benoemd en beŽdigd door den Heer Kantonrechter te Haarlem, den 23 December 1938.

 

De comparanten verklaarden:

dat de Heer Petrus Zeestraten Azoon laatst gewoond heeft te Bennebroek en aldaar den 29 April 1938 is overleden;

dat de erflater in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd was geweest met wijlen Geertruida van Kampen wier boedel en nalaten schap is gescheiden en verdeeld;

dat uit dit eerste huwelijk werden geboren en thans nog nog in leven zijn zes kinderen: de comparanten sub 1 en 5 en de echtgenoten van de comparanten sub 2, 3 en 4, de echtgenoote van den lastgever van den Heer Anthonius Hendrikus Zeestraten, zoomede Petrus Adrianus Zeestraten, die op 26 augustus 1938 is overleden en in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd met de comparante sub 6 genoemd, uit welke huwelijk geen kinderen werden geboren en wijlen Gijsbertus Cornelis Zeestraten, die voor den erflater is overleden, en die in gemeenschap van goederen was gehuwd met Ida Maria Lammers, comparante sub 7, uit welk huwelijk werden geboren en thans nog leven twee kinderen: Petrus Zeestraten, lastgever voornoemd en Gijsbertus Hendricus Zeestraten, minderjarig en staande onder voogdij zijner moeder;

dat de erflater in tweeden echt mede in gemeenschap van goederen was gehuwd geweest met wijlen Katharina van Schooten, uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren en wier nalatenschap is gescheiden en verdeeld bij akte van scheiding verleden voor de notaris J.A. Overmeer destijds te Nieuw-Vennep, 4 januari 1929;

dat de erflater een testament heeft nagelaten, verleden voor de notaris J.A. Overmeer voornoemd, den 3 mei 1912, welk testament geen effect sorteert, aangezien daarin uitsluitend beschikkingen werden gemaakt met betrekking tot erflaters tweede echtgenoote Katharina van Schooten, die inmiddels voor den testateur is overleden;

dat de erflater alzoo bij versterf tot zijne erfgename heeft nagelaten zijne zes genoemde kinderen, voor 1/8; de comparante sub 6, als echtgenoote en eenige erfgename, zoowel krachtens de wet als krachtens testament verleden voor Notaris Daamen destijds te Haarlem te Haarlem, 22 juli 1922, van zijn inmiddels overleden zoon Petrus Adrianus Zeestraten voornoemd, voor 1/8 en zijne genoemde twee kleinkinderen bij plaatsvervulling van hun genoemde overleden vader, Gijsbertus Cornelis Zeestraten samen 1/8 of ieder voor 1/16;

dat de nalatenschap van den voornoemden erflater is beschreven bij proces-verbaal van boedelbeschrijving, den 6 Mei 1938 door mij notaris opgemaakt;

dat de Memorie van aangifte voor het recht van successie is ingeleverd van de successierechten zijn betaald.

De comparanten verklaarden thans bij deze akte te willen overgaan tot scheiding en verdeling van de nalatenschap van den Heer Petrus Zeestraten Azoon voornoemd, waartoe zij vooraf te kennen gaven:
dat zij den gemelde inventaris als grondslag dezer scheiding willen doen strekken, onder vermelding dat daarin de navolgende wijzigingen moeten worden aangebracht:

De aldaar ten laste van J.G. Luijben vermelde schuld bedraagt met inbegrip van lopende rente en landhuur f. 1.670,--;

de hoofdsom der schulden ten laste van den Heer Petrus Zeestraaten te Noordwijkerhout bedraagt in totaal f. 1.100,-;

de roerende lichamelijke goederen gewaardeerd door den beŽdigde makelaar W.F. Nijman te Hillegom op den eed door hem bij den aanvang zijner bediening afgelegd, waarvan een rapport is vastgehecht aan genoemden inventaris, worden toebedeeld aan diverse erfgenamen in totaal voor een bedrag van f 418,35.

De landbouwers- en veehoudersinventaris, vee en meubilair, verhuurd aan C.A.M. Wennekers was door den huurder aan den erflater gecedeerd als zekerheid voor de terugbetaling van een door hem geleend bedrag groot f. 3.000,--, welk bedrag met een lopende huur sedert het overlijden geheel is terugbetaald, door drie zoons van den huurder, zooals op na te melden staat is verantwoord, zoodat deze gelden bij de verdeling in de plaats komen van de gemelde goederen, welke derhalve wederom aan de betalers moeten worden gecedeerd;

de onroerende goederen zijn sedert het overlijden publiek verkocht en brachten op respectievelijk:
het huis te Bennebroek f. 3050,-- en de teelgrond te Haarlemmermeer f. 2.035,--, terwijl verschillende ontvangsten (mede van vorderingen welke bij het opmaken van de inventaris niet bekend waren) en uitgaven zijn gedaan, welke verantwoord zijn op aangehechten staat.

 

 

De comparanten verklaarden:
dat zij de vordering op C. Dijt thans wonende te Alkmaar, groot in hoofdsom f 1.000,-- en in den inventaris gewaardeerd op nihil, in onverdeeldheid laten;
dat zij als dag van scheiding aannemen den eersten Maart dezes jaars;
dat het te verdelene thans bestaat uit:

het saldo contanten, voorkomende op aangehechte staat bedragende

13.788,62

vordering op Mevrouw de Weduwe Anthonia Maria van Meer, comparante sub 6 genoemd;
met lopende rente ad 5% over 16 maanden,
Terwijl zij wegens een nota voor administratieve werkzaamheden door haar echtgenoot den heer P.A. Zeestraten op de nalatenschap eens vordering heeft groot

8.000,00

533,33

 

 

75,00

 

 

 

 

 

 

 

8.458,33

Vordering op Gebr. Vernooy, bij het overlijden groot f 4500,-- thans per resto

lopende rente

3.500,00

78,90

 

 

3.578,90
 

Vordering op H.S. van Hensbergen comparant sub 2
lopende rente 4% over 15 maanden

2.000,00

112,50

 

2.112,50

Vordering op P.Zeestraten, comparante sub 5
rente 4% gedurende 5 jaar

1.100,00
200,00

1.320,00

Vordering op L. Meeuwisse te Noordwijkerhout, onder borgtocht van comparant van Hensbergen
lopende rente

1.000,00

56,35

 

1.056,35

Vordering op H. de Boer te Grubbenvorst lastgever voornoemd,
rente 5 jaar ad 4%

2.000,00

200,00

 

2.200,00

Vordering op J.Q. Luijben als voormeld

1.670,00

Vordering op J.Q. Luijben wegens koopsom teelland te Haarlemmermeer

2.035,00

Roerende goederen

418,35

twee obligaties ieder nominaal waard f 1.000,-- ten laste der Congregatie der zusters Franciscanessen te Thuine
met coupons nummer 8, ieder waard f 135,--
te samen

270,00

270,00

Vordering op Boerenleenbank te Houtrakpolder (spaarbankboekje)

62,50

Saldo Incasso Bank Haarlem

3,90

36.974,45

 

 

Waarbij ter berekening van ieder aandeel moet worden bijgesteld
het bedrag der successierechten, welke hieronder van ieder erfgenaam
voor diens aandeel worden afgetrokken
                                   f.            1.419,47

                                                                   TOTAAL                     f. 38.393,92

waarin gerechtigd zijn de comparanten sub 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en de lastgever de Boer,
ieder voor 1/8 gedeelte of f. 4799,34 en de lastgever P. Zeestraten alsmede de minderjarige
Gijsbertus Hendricus Zeestraten, ieder voor 1/16 gedeelte of  F.    2.399,62.

 

Als tot scheiding en verdeeling overgaande verklaarden de comparanten te deelen:

 

a. aan den Heer Anthonius Hendrikus Zeestraten voornoemd voor het bedrag van zijn erfdeel groot
verminderd met de door hem verschuldigde
successierechten ad
 

de vordering op de firma Vernooy vernoemd
de vordering op de Incassobank te Haarlem
de twee obligaties ten laste de zusters
Franciscanessen te Thuine
roerende lichamelijke goederen ter waarde van
contanten

alsmede den gehelen landbouwers- en veehoudersinventaris en andere zaken, verhuurd aan G.A.M. Wennekers, onder verplichting om deze, wegens de betalingen voornoemd, kosteloos te cederen aan de Heren Gerardus, Adrianus en Leonardus Wennekers, ieder voor 1/3 gedeelte;

4.799,24

172,20

_________

3.578,90
3,90

270,00
145,95
628,29

 


 

4.627,04

b. aan den Heer Hendrikus de Boer voornoemd, voor het bedrag van zijn erfdeel groot
verminderd met de door hem verschuldigde successierechten ad
 

het bedrag zijner schuld in verrichting ad
roerende lichamelijke goederen ter waarde van
contanten


4.799,24

172,20
__________

2.200,00
30,10
2.396,94

 

 


4.627,04

c. aan den Heer Hendrikus Samuel van Hensbergen voornoemd, voor het bedrag van zijn erfdeel groot
verminderd met de door hem verschuldigde successie rechten ad

zodat resteert

het bedrag zijner schuld in verrekening ad
de vordering op L. Meeuwisse te Noordwijkerhout ad
roerende lichamelijke goederen
contanten


4.799,24

154,99
__________


2.112,50
1.056,35
30,10
1.445,30


4.644,25

d. aan den Heer Hendrikus Kroon voornoemd, voor het bedrag van zijn erfdeel groot
verminderd met de door hem verschuldigde successierechten ad

Roerende lichamenlijke goederen
Het spaarbankboekje Boerenleenbank Houtrakpolder
contanten


4.799,24

172,20

__________

41,80
62,50
4.522,74

 

 

 

4.627,04

e. aan den Heer Johannes Petrus Luyben voornoemd, voor het bedrag van zijn erfdeel, groot
verminderd met de door hem verschuldigde successierechten ad

Het bedrag zijner schuld in verrekening ad
roerende lichamelijke goederen ter waarde van
Contanten


4.799,24

172,20

__________

3.705,00
70,35
851,69

 

 

 

4.627,04

f. Aan den Heer Petrus Zeestraten, comparant sub 5 voornoemd, voor het bedrag van zijn erfdeel groot
verminderd met de door hem verschuldigde successierechten ad

Zodat resteert

Het bedrag zijner schuld in verrekening
roerende lichamelijke goederen
contanten


4.799,24

172,20

_________

1.320,00
78,30
3.228,74

 

 

 

4.627,04

g. aan Mevrouw Anthonia Maria van Meer voornoemd, voor het bedrag van haar erfdeel groot

verminderd met de door haar verschuldigde successierechten ad
 

Het bedrag harer schuld in verrekening ad
roerende lichamelijke goederen ter waarde van
zoodat zij teveel ontvangt en in contanten moet inleveren


4.799,24

172,20

_________

8.458,33
17,25
3.848,54

 

 

 

4.627,04

h. Aan den Heer Petrus Zeestraten, lastgever van de comparante sub 7 voornoemd, voor het bedrag van zijn erfdeel groot

verminderd met het door hem verschuldigde successierechten ad
 

roerende lichamelijke goederen ter waarde van
contanten2.399,62

115,64

_________

4,50
2.279,48

 


 

 

2.283,98

i. aan Mevrouw Yda Maria Lammers in hare hoedanigheid van moedervoogdes over den minderjarige Gijsbertus Hendricus Zeestraten als voormeld, voor het bedrag van zijn erfdeel, groot

verminderd met de door hem verschuldigde successierechten ad


Dit volle bedrag in contanten.

 

 

2.399,62

115,64

_________

2283,98

 

 

 


 

2.283,98

De comparanten, in persoon en in kwaliteit van voogdes zoowel als van lasthebbers, verklaarden de voorschreven verdeeling goed te keuren en ieder het hem of haar in persoon of kwaliteit toekomende te hebben ontvangen en elkander deswege te kwiteren en dťchargeeren, zonder eenig voorbehoud.

De heer kantonrechter verklaarde eveneens deze scheiding en verdeeling goed te keuren.

De Comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Haarlemmermeer, juni 1939

 

 

Staat van inkomsten en uitgaven in de nalatenschap van den Heer P.Zeestraten,
overleden te Bennebroek, 29 april 1938.

Ontvangsten:

1938:

29 april Bij overlijden in kas f. 2.205,--

ontvangen door den heer A. Zeestraten, huur Wennekers             f. 225,--
rente Kompier f                                                                             50,--
rente obligaties f                                                                            33,43
begrafenisfonds f                                                                           88,80
21 juli aflossing Teeuwen f 315,--
1 augustus aflossing R.K. Kerk te Nieuw-Vennep f                        3.546,65
10 augustus aflossing van Veen f                                                     136,50
18 augustus aflossing Warmerdam f                                               1.645,40
1 september Koopprijs huis te Bennebroek (A. Zeestraten) f            3.050,--
aflossing f 2.016,66
19 september ged. aflossing Wennekers f                                        1.000,--
30 september rente Vernooy f                                                            112,50
16 nov. ged. aflossing Wennekers f                                                  1.000,--
25 ged. aflossing Vernooy f                                                             1.000,--

1939

saldo aflossing Wennekers f                                                             1.075,--
aflossing v.d. Voort                                                                            500,--
 totaal                                                                                           17.549,94

Uitgaven

1938

Begrafeniskosten betaald door den Heer A. Zeestraten 29/4 tot 8/7/38   f 1.000,00

10 Aug. taxatiekosten roerend goed (makelaar W.F. Nijman, Hillegom)        20,00

23 Sept. Kosten huisbewaking (A. Zeestraten)                                          200,00

Nov. Diverse belastingen                                                                         128,40

1939

27 Jan. Mr. Schreurs i/z Wennekers                                                        169,45

27 Febr. Successierechten                                                                     1.419,47

1938/1939 Boedelkosten                                                                        824,00

                                                                   Totaal                            f 3.761,32

De ontvangsten bedroegen f. 17.549,94
De uitgaven bedroegen      f.   3.761,32

                                Saldo  13.788,62

De rente ten laste van H. de Boer te Grubbenvorst werd abusievelijk f 200,-- te laag berekend, zodat de te verdelen baten met dit bedrag moeten worden verhoogd, terwijl het aandeel van ieder der andere kinderen met f 25,-- wordt verhoogd en het aandeel van ieder der kleinkinderen met f 12,50 terwijl de Heer de Boer f 175,00 minder contanten ontvangt dan hiervoor is vermeld.

___________________________________

Het Huis van Hensbergen
het koepelberg archief online

reacties of verhalen..?

koepelberg-klankbord