amg-koepelberg/archief.vh/1921/
bakkers-bondscourant,
officieel orgaan van den nederlandschen bakkerbond.  4 januari 1921.
bakkersbond waarschuwt reeds in 1921 voor economisch verval. scheepvaartmaatschappijen zijn er in niet geringe mate schuldig aan.
ze wijzen daarbij op een circulaire die scheepvaaartmaatschappijen hun medewerkers zonden:

 

 

Aan de leden der Scheepvaartvereeniging Noord en Zuid.

Mijne Heeren,

De N.V. Mij tot Exploitatie van Volkswarenhuizen is opgericht met het doel, de duurte te bestrijden, als een gevolg van de U bekende toezegging, door den voorzitter van den Loonraad namens de werkgeversleden gedaan in de vergadering van 22 Sept. 1919.
Door eenige leden der Scheepvaartvereeniging is in den vorm van een 6 pCt. leening aan genoemde N.V. een bedrag van 1.320.000 toegezegd.
Met het oog echter op het feit, dat de benoodigde winkelpanden te Amsterdam en te Rotterdam, waarin de bedrijven zullen worden uitgeoefend, slechts door koop te verkrijgen zijn, is het wenschelijk de beschikking te hebben over een kapitaal van   2.000.000 en tot dat volle bedrag een 6 pCt. leening aan te gaan.

Zij doen een ernstig beroep op Uw medewerking om dat kleinere of grootere bedrag te helpen aanvullen tot het bedrag, dat nog aan de twee millioen ontbreekt. De ondergeteekenden, die de werkgevers in de commissie tot bestrijding der duurte vertegenwoordigen, zijn versterkt in hun meening, dat de bestrijding der duurte, speciaal op het gebied van kleeding, manufacturen  en beddegoed wenschelijk is, door hetgeen zich in den laatsten tijd voor onze oogen afspeelt.
Terwijl toch in den groothandel de prijzen dagelijks dalen en in Engeland en Amerika de gevolgen daarvan ook in den kleinhandel duidelijk merkbaar zijn, is zulks in ons land niet of nauwelijks waarneembaar. Het gevolg is, dat er groot gevaar bestaat, dat de vicieuse cirkel in ons land nog een slag verder draait, aleer de prijsdaling ook hier zal hebben doorgewerkt.
Daar loonsverlaging een uiterst moeilijk en pijnlijk proces is, behoeft het geen betoog, dat een dergelijk verder draaien van den vicieusen cirkel ten onzent ons land ten opzichte van de omringende landen in een econmische positie zou brengen, nog veel ongunstiger dan die op het ogenblik reeds is.

Het is daarom, dat wij U, ook in uw eigen belang aanraden, onze pogingen krachtig te steunen, opdat straks op goede en deugdelijke gronden een verdere verhooging van loon kan worden tegengegaan. Wij aarzelen niet, te zeggen, dat het bestaan van velen Uwer, als tusschenpersoon, die belang hebben bij een levendig transito-verkeer, hierbij op het spel staat en het angstvallig ontzien van de enghartig opgevatte belangen van hen, die de duurte bestendigen, ten slotte tot een ramp zou leiden.

Wanneer dan inderdaad de prijzen beginnen te dalen, blijft het uit een oogpunt van loonpolitiek van groot belang, de schommelingen in het prijsniveau door middel van een eigen onderneming te controleeren en daarop invloed uit te oefenen.

Met vertrouwen zien wij dan ook bijgaand inteekenbiljet ingevuld van U tegemoet.

Ten slotte kunnen wij U mededeelen, dat alle maatregelen genomen zijn, om de zaken binnen enkele maanden te openen; doeltreffende kracht der zaak zal echter in niet geringe mate afhangen van de beschikking over ruim kapitaal.

Hoogachtend,

(w. g.) D. L. UYTENBOOGAARD.

(w..g.) S. M. D VALSTAR.

-.-.-.-.-.-.-.-

 

vervolgcommentaar bakkersbond:

Waar in deze circulaire aan het slot een vertrouwen tot slagen wordt uitgesproken daar hopen wij dat dit vertrouwen beschaamd zal worden.
En dat niet alleen en in de eerste plaats voer den eerlijken handel en handelaar, doch ook in het belang van hen, voor wien het heet, dat deze N. V. wordt opgericht.
Want loopt de zaak op een fiasco uit en dit is vrij zeker, dan zullen de verhoogde vrachtprijzen weer goed maken wat de N.V. tot Exploitatie van Volkswarenhuizen aan de scheepvaartmaatschappijen hebben gekost, en zullen deze verhoogde vrachten de prijzen der artikelen weer gaan beïnvloeden.

Zou het misschien niet gevonden kunnen worden, doordat heeren Directeuren, etc., een deel van hun salaris en tantième voor het in hun oog zoo goed doel afstonden?
Van die helft van hun reusachtig inkomen is in dezen duren tijd ook nog wel een jaar te leven.
Duizenden en duizenden moeten het met minder doen.

bakkers-bondscourant,
officieel orgaan van den nederlandschen bakkerbond.  4 januari 1921.
duurte-bestrijding?
brief aan collega in hamsburg

het koepelberg-frame

koepelberg-forum