het koepelberg-archief

de firma van hensbergen 100 jaar in noordwijkerhout

bron:
Nieuwe Haarlemsche Courant,  1 Mei 1934
"Uit den omtrek / Noordwijkerhout"

NOORDWIJKERHOUT

100 jaar Bestaan. — 15 Mei a.s. zal het 100 jaar geleden zijn dat de brood- en banketbakkerij van den heer H. S. van Hensbergen door wijlen den heer L. van Hensbergen werd opgericht. In dien tijd was Noordwijkerhout een plaatsje van ruim 400 inwoners en bestonden er dan ook heel andere toestanden op bakkerij-gebied. De oprichter der zaak was eigenlijk van huis uit boer en bakker en kwam als zoodanig als noodhulp in dienst van den toenmaligen eigenaar. Daar echter later zijn hulp als boerenknecht niet meer noodig was, besloot hij zich als bakker te gaan vestigen. Hij kreeg verlof daarvoor den huisoven van zijn baas te gebruiken. 15 Mei 1834 werden de eerste broodjes gebakken. Hoofdzakelijk bestond het bedrijf uit het zoogenaamd bakken van bakbrooden voor particulieren. Dit nam zóó toe dat weldra de oven te klein bleek en een nieuwe gebouwd werd. Na enkele jaren werd het huis van den toenmaligen eigenaar gekocht en de zaak verder uitgebreid. Op l Mei 1872 werd de zaak overgedragen aan den oudsten zoon Samuel van Hensbergen. die tot 4 Febr. 1908 de zaak voortzette en toen op den tegenwoordigen eigenaar, Hendrikus S. van Hensbergen, over deed. Deze besloot in 1925 een geheel modern nieuw winkelhuis te bouwen op dezelfde plaats, terwijl later een moderne heete luchtoven werd geplaatst. De nieuwe zaak, welke op l Augustus 1925 werd geopend, werd in den loop der jaren totaal gemoderniseerd en nog steeds door denzelfden firmant gedreven.
Als een bijzonderheid kan nog vermeld worden dat op 15 Mei a.s. het echtpaar Van Hensbergen-Zeestraten hun zilveren huwelijksfeest zullen vieren. Het zal de jubilarissen ongetwijfeld op dien dag wel niet aan belangstelling ontbreken.
 

chocolade-schilderijen
:
1834

1934
(foto's:  koepelberg-archief)

 

wat die dag ook in de De Nieuwe Haarlemsche stond:

 

familiebericht
 

<Nieuw>
Het Firmament
1834 - 1934