JAVH/ARVO.8/881217/                                                                                                                    LR.411

 

 

 

REGLEMENT   ARBEIDSVOORWAARDEN     RAAD   VOOR   JEUGDBELEID   NOORD - HOLLAND

 

Bestuurlijk  vastgesteld  op  24  november  1986;                                instemming   GS  op  19  april  1988

 

 

Artikel 1


Ten aanzien van het personeel van de Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland zijn de hierna genoemde reglementen en regelingen, geldend voor het personeel van de provinciale Griffie Noord-Holland, voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat, waar in bedoelde bepalingen beslissingen zijn voorbehouden aan:

 

 1. Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten,
  zodanige beslissingen voor de werknemers van de Raad worden genomen door
  het Dagelijks en/of Algemeen Bestuur;
   
 2. het hoofd van de tak dienst,
  de directeur van de Raad als zodanig optreedt.

 

Artikel 2

 

De tewerkstelling vindt plaats op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde, dan wel bepaalde tijd.
Indien en voor zover een proeftijd is bedongen, kan deze maximaal twee maanden bedragen.

 

Artikel 3

 

De onder Artikel 1 van dit reglement genoemde reglementen en regelingen zijn onderscheidenlijk:

 

 1. Het Ambtenarenreglement 1920, met uitzondering van de navolgende artikelen dan wel artikeldelen:
  la en
  1b, regelende wie ambtenaar is onder Provinciaal Gezag;
  133 tot 178, regelende inspraak van ambtelijke organisaties;
 2. Het Salarisreglement Noord-Holland;
 3. Regels inzake de rechtspositie bij organisatieverandering;  
 4. Vakantiegeldregeling 1956;
 5. Regeling inzake vergoeding voor overwerk Noord-Holland;
 6. Regeling inzake studiefaciliteiten 1975;
 7. Regeling inzake reis- & verblijfkosten 1950;
 8. Interprovinciale Ziektekostenregeling;
 9. Regeling inzake vergoeding van bovenmatige ziektekosten 1970;
 10. Spaarpremieregeling Noord-Holland;
 11. Circulaires van Gedeputeerde Staten inzake buitengewoon verlof;  
 12. Regeling inzake stage-overeenkomsten 1976;
 13. Besluit inzake kennisgeving van regelingen;
 14. De Verplaatsingskostenregeling 1962;
 15. Pensionkostenregeling ongehuwden 1975;
 16. Regeling inzake reiskosten lichamelijk gehandicapte ambtenaren 1960;
 17. Regeling inzake voorschotten voor dienstuitgaven;
 18. De Jubileumgratifikatieregeling 1972;
 19. Kostwinnerstoelage;
 20. Regeling inzake wonen in of nabij standplaats;
 21. Regeling inzake tegemoetkoming in de kosten bij ziekte;
 22. Regeling inzake voorlopige buitendienststelling;
 23. Regeling van de bevoegdheid tot het verlenen van buitengewone verloven 1957;
 24. Regeling inzake evenredige gratificatie bij vervroegd ontslag;
 25. Regeling inzake vergoedingen bedrijfs-zelfbescherming & bedrijfs≠bewaking 1961;
 26. Regeling delegatie strafoplegging;
 27. Salarisschema jeugdig personeel Noord-Holland;
 28. Minimumvoordeel in bezoldiging na bevordering;
 29. Ziekengelduitkering en verlof bij zwangerschap en bevalling;
 30. Uitkeringsregeling 1966;
 31. Wachtgeldregeling 1967;
 32. Uitkering bij huwelijk;
 33. Voorbereiding op pensionering c.a.;
 34. Tegemoetkoming in hogere woninghuur aan overgeplaatste ambtenaren;
 35. Financieringsregeling huisvesting ambtenaren Noord-Holland;
 36. IdeeŽnbus;
 37. Vergoeding EHBO-diensten;
 38. Regeling aanspraken gepensioneerden bij ziekte 1962;
 39. Voortzetting uitkeringen ingevolge Tijdelijke ziektekostenregeling;
 40. Dankbetuiging bij ontslag;
 41. Regeling aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering Noord-Holland;
 42. Voorschotten;
 43. Afscheidscadeau bij pensionering;
 44. Deeltijdarbeid;
 45. Regeling functiewaardering Noord-Holland 1985;
 46. Garantieregeling functiewaardering Noord-Holland 1985.

 

 

Artikel 4

 

 1. Aan medewerkenden in dienst van de Stichting komt toe het recht op medezeggenschap inzake het sociale beleid van de instelling met name betreffende het behartigen van het welzijn en van de belangen van het personeel.

   
 2. Ter uitvoering daarvan fungeert een gestruktureerde vertegenwoordiging van de medewerkenden voor het voeren van overleg met en het geven van advies aan bestuur en directie in de vorm van hetzij een ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden, hetzij een Medezeggenschapscommissie voor zover mogelijk conform de bepalingen van de desbetreffende verordening van de Provincie Noord-Holland, dan wel in een andere, met de hiervoor genoemde constructies vergelijkbare vorm.

   
 3. Bij benoeming van leidinggevende medewerkenden wordt voldoende ruimte gegeven aan inspraak van het personeel.

 

  

Artikel 5

 

Tenminste eenmaal per jaar, in de maand december, wordt aan Gedeputeerde Staten een beargumenteerd voorstel gedaan over de toepasbaarheid van wijzigingen of aanvullingen van de rechtepositieregeling waartoe Gedeputeerde Staten met betrekking tot het provinciaal personeel hebben besloten.

  

Aldus, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in principe besloten te

Haarlem, 24 november 1986

en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten opnieuw bekrachtigd in de vergadering van het

Dagelijks Bestuur te Haarlem, woensdag 21 december 1988,

(Drs J.H. Verdier),                                              (Drs E.G. Gaarlan
dt),

voorzitter;                                                                              secretaris.

klik hier voor de outline van
het register