LR. 453

 

4.3.      VERSLAG V””R - LIQUIDATIE

 

4.3.1.  De personeelssituatie

 

Sneller dan aanvankelijk gedacht, is het personeel grotendeels overgeplaatst en kregen twee medewerkers een detacheringsovereenkomst tot 1 januari 1991. Ten aanzien van deze laatste twee, zal met enige waarschijnlijkheid een vaste plaats kunnen worden aangeboden aan mevrouw AR (CBD-Emancipatie). Met CBD-PZ is inmiddels afgesproken, dat de detachering van mevrouw AR tot omstreeks de zomer van 1991 zal worden verlengd, waarna aanstelling in de vacature zal volgen.

De Griffier, directeur van de CBD, is bereid mevrouw AR met ingang van 1 januari 1991 of zo spoedig mogelijk daarna een vaste aanstelling aan te bieden, mits het liquidatie-bestuur acht maanden salaris over≠hevelt. Onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten is het bestuur bereid, op dit aanbod van de griffier in te gaan, daar het in het belang is van mevrouw AR en bovendien de administratieve overhead-inspanningen en -kosten reduceert.

Voor de heer JB ligt het vanwege het WVC-beleid moeilijker. Er komt een uitbreiding van provinciale taken weliswaar, maar het ziet er vooralsnog naar uit, dat het ministerie geen middelen, maar mensen zal decentraliseren.

Met de Directeur van de Dienst WEB en de heer JB is overeen≠gekomen, de detachering vooralsnog voort te zetten tot 1 januari 1992.
Problematisch is een passende job voor de directeur. Die zal, zeker op korte termijn, niet binnen de provinciale Diensten verwacht mogen wor≠den.

Met de coŲrdinator Intern Herplaatsingsbeleid is afgesproken, dat de heer VH ook zelf ingaande 1991 op zoek zal gaan naar een nieuwe functie (buiten de Diensten). Mocht dit omstreeks de zomer nog geen resultaat hebben opgeleverd, dan zal onderzocht worden, of out≠placement een oplossing kan bieden.

 

(Gewezen) personeel ten aanzien van wie het liquidatiebestuur archief en/of administratie dient te voeren:

 


Raad voor Jeugd en Jongeren

 

In dienst
van    -    tot


Functie bij ontslag

IJ

681101  -  791101

Kommies A ABP-afgekeurd

GJG

771201  -  820531

Kommies A ABP-afgekeurd

Raad voor Jeugdbeleid

 

Functie bij ontslag

TTT

810401  -  830401

Beleidsmedewerker

AM

821215  -  880615

Bureausecretaresse

WMD

831001  -  860815

Beleidsmedewerker

GPMS

831001  -  870922

Beleidsmedewerkster

AGG

840501  -  841001

Secretaresse

MEMM

851201  -  870715

Onderzoeker/Systeembeheer

SvB

880801  -  890701

Project Schoolklimaat

JCMLD

890115  -  890315

Project Meisjesbeleid

KK

821201  -  900601

Administratief Medewerkster

CHWK

860101  -  900701

Beleidsmedewerker

SMV

881215  -  900701

Bureausecretaresse

JAMvH

        810401  -     

Directeur

AGMR

        851201  -

Beleidsmedewerkster

JPJB

        860915  -

Beleidsmedewerker

 

 

4.3.2    Functies & middelen

 

4.3.2.1    de functies

De stimuleringsfunctie van de Raad kreeg in het verleden, onder meer vanwege de beperkte mogelijkheden die de Raad ter beschikking had, ad hoc vorm & inhoud. Signalen of verzoeken vanuit provincie en gemeenten gingen daar aan vooraf.
Deze functie is moeilijk overdraagbaar, daar zij meestal gepaard ging met incidentele projectsubsidies. Overdracht vereist een "structureel voorwaardenscheppend budget" en dat is met de beŽindiging van het subsidie aan de Raad niet meer beschikbaar.

 

In 1989 en 1990 zijn twee projecten opgeschort, daar financieringsproblemen door trage besluitvorming de voortgang belemmerden.
Het betreft de ALCO-show en de INFO-katern (scholierenagenda).

 

Na de ALCO-show 1 is versie II ontwikkeld met diverse organisaties. Het plan is inmiddels toegestuurd naar instellingen en ondernemingen. Realisering blijft vooralsnog een moeilijke zaak en is zeker in 1990 niet meer te verwachten.
Van het Ministerie van WVC is een promotiesubsidie verkregen teneinde de realisering te bevorderen.

Door een principetoezegging van het Praeventiefonds, in de bouw van de ALCO-show substantieel te zullen bijdragen (Fl. 250.000,00), is voortzetting van de promotie-activiteiten aantrekkelijk. Er zijn hernieuwde contacten met WVC en een commissie van het Europees Parlement.


Met betrekking tot de scholierenagenda hebben de EG-commissie, de Provincie en diverse Noordhollandse gemeenten een eerste financiŽle injectie gegeven voor het ontwikkelen van Noordhollandse regionale Jeugdinfokaterns, die in schoolagenda's kunnen worden bevestigd.

In februari 1990 werd de uiterste datum voor realisering 90/91 wegens een niet op te vullen tekort van 120.000 gulden overschreden en is het project opgeschort tot tenminste 91/92.

Met de Stichting Jeugdinformatie en WVC zijn contacten gelegd om de 5 tot 8 Noordhollandse regio-edities in een landelijk gecoŲrdineerd verband te realiseren, waardoor het project kansrijker wordt. De streefdatum wordt dan augustus 1992.

 

Daar er voor beide projecten nog perspectieven voor realisering op wat langere termijn zijn, heeft het bestuur besloten, de projecten over te dragen aan Stichting de Binnenweg, een stichting die zich in de Randstad bezig houdt met het ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve projecten op het gebied van het brede jeugdwelzijn & beleid. Met deze stichting zijn in het project Nederhorst den Berg en met incidentele activiteiten goede ervaringen opgedaan. De stichting is in principe bereid, de activiteiten onder nader te stellen voorwaarden over te nemen.

 

De informatiefunctie die de Raad uitoefende voor overheden en instellingen in Noord-Holland, wordt met de infotheek en het databestand via het Provinciaal Serviceburo en De Ommering, twee steunorganisaties voor het Jongerenwerk en Buurt- & Clubhuiswerk,  overgedragen aan het op & in te richten ďWelzijnsinstituut Noord-HollandĒ.

In de overleg- & vertegenwoordigings-activiteiten is de opheffing van de Raad tevens de beŽindiging van die activiteiten.

De adviesfunctie van de Raad zal conform de Ontwerp Welzijnsnota niet structureel kunnen worden ondergebracht. Deze voorziening vervalt derhalve met de opheffing van de Raad. De provincie reserveert 50.000 gulden voor incidentele advisering met betrekking tot jeugdbeleid.

 

 

4.3.2.2.   De Middelen

 

De data-bestanden

Met het Serviceburo & De Ommering is afgesproken, dat zij de infotheek met het databestand J&J-werk zullen overnemen inclusief de bijbehorende programmatuur en archiefkasten.

De overdracht heeft in december 1990 plaatsgevonden.

Voor de door de Raad ontwikkelde databestanden en programmatuur bestond eveneens belangstelling bij de Provinciale Bibliotheek Centrale en de Culturele Raad.
KopieŽn van deze bestanden zijn ook hen aangeboden.

 

De inventaris

Conform de uitgangspunten voor liquidatie is de inventaris ter beschikking gesteld van primair de provincie en de B3-instellingen. Via R&G en CBD had een groot deel al tijdens de zomer zijn weg gevonden. In december zijn de overige goederen verhuisd.

Spijkervaste inventaris (TL-armaturen, gevelkachels en vloerbedekking) zijn om niet overgedragen aan de nieuwe huurder, zodat er geen herstelkosten gemaakt hoefden te worden voor de oplevering van het pand aan de eigenaar.

Voor opslag van archief zijn een bureau en een kast geplaatst bij de Culturele Raad aan de Nieuwe Gracht. Ook het geautomatiseerde archiefbestand blijft met de bijbehorende apparatuur ter beschikking van het liquidatiebestuur.

Restmateriaal, waarvoor bij de provincie en de B3-instellingen geen belangstelling bestond (enkele oude tafels, stoelen, keukengerei, kantoorartikelen, ladenkasten &c) is ter beschikking gesteld van diverse stichtingen.

Per 21 december is het kantoorpand schoon opgeleverd aan de eigenaar.

 

De Projecten

In de uitgangspunten voor liquidatie werd prioriteit gesteld aan het belang van het personeel boven het afhandelen van het werkplan 1990. Toch is dit plan grotendeels uitgevoerd kunnen worden.

Aan twee projecten is in 1990 door stagnatie in financiering niet doorgewerkt: De Alco-show en Jeugdinformatie-katern. Beide hebben nog vol≠doende perspectieven om verder ontwikkeld te kunnen worden en zijn derhalve overgedragen (zie: 3.2.1. "Stimuleringsfunctie).

Voor het overige zijn alle projecten die in het Werkplan 1990 waren opgenomen uitgevoerd.

Het verwerken van de eindresultaten van het project Nederhorst in een brochure "Jeugdbeleid in kleine gemeenten" is opgeschort, daar het politiek handelingsplan niet op de voorgestelde datum (10 december) gereed kon zijn. In overleg met de ambtenaar Welzijn wordt aan een spoedige realisering gewerkt.

 

Jaaroverschrijdende verplichtingen

Alle verplichtingen ten aanzien van verhuurders en/of leveranciers zijn per 31 december 1990 ingelost.

 

4.3.3.   Voorlopige balans 1990

Hieronder een eerste indicatie van de jaarrekening 1990.

Met de accountant wordt in januari 1991 een "ontwerpbalans 1990" gemaakt. Deze zal aan het Liquidatie-register worden toegevoegd.

 

Situatie:                30 november 1990

Werkelijk

Begroot

Verschil

Reguliere lasten

 

 

 

 Personeelskosten

283.664,94

340.983,00

57.318,06

 Organisatiekosten

28.262,18

27.000,00

-1.262,18

 Activiteiten & Projecten

17.593,13

40.000,00

22.406,87

 Bureaukosten

119.510,64

124.000,00

4.489,36

 Diverse lasten

 

351,24

 

 

449.030,89

531.983,00

82.952,11

Specifieke projectlasten

 

 

 

-  Schoolkrantredactie

3.369,60

 

 

-  Alco-show

5.388,99

 

 

 

8.758,59

 

 

Baten

 

 

 

 Provinciaal    Subsidie

440.800,00

 

 

 Fuwa-gevolgen

50.000,00

 

 

 Promotie ALCO-show

5.388,99

 

 

 Schoolkrantredactie

3.369,60

 

 

 Diverse baten

5.860,45

 

 

 

505.419,04

 

 

 

 

 

 

Nog te verwachten bijzondere kosten 1990:

 

 

 

-  Afkoop huurcontract copier

15.644,00

 

 

-  Overdrachtreceptie

3.500,00

 

 

-  Verhuiskosten

2.500,00

 

 

 

Het batig saldo 1990 zal als reservering worden opgenomen voor de bestrijdingvan de kosten, die uit de liquidatie voortspruiten.

 

 

4.4.      De Liquidatie-afwikkeling

 

4.4.1. Afronding & bewindvoering

Met ingang van 1 januari 1991 heeft het liquidatiebestuur directe verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van het personeel dat nog niet herplaatst is kunnen worden, of nog geen ontslag heeft kunnen nemen.
Indirecte taken & verantwoordelijkheden kunnen zich voordoen ten aanzien van gewezen personeel en mogelijke belang- en/of rechthebbenden met wie in voorafgaande jaren zakelijke of inhoudelijke contacten zijn geweest.
Het liquidatiebestuur is de "bewaarder der boeken" en kan na de afronding der liquidatie een nieuwe "bewaarder" aanwijzen ten behoeve van het gewezen personeel, de belastingen, ABP, IZR of andere rechthebbenden. Vooralsnog ziet het er naar uit, dat alleen het nog in dienst zijnde personeel bestuurlijk tijd & aandacht zal vragen.

 

De salarisadministratie zal worden voortgezet door het Stafbureau Personeelszaken van de Dienst WEB, de jaaradministratie wordt in direct overleg met IPA-Acon geregeld.

 

Het archief der Stichting is opgeslagen in het nieuwe pand van de Culturele Raad Noord-Holland;  het postadres van "Stichting Jeugdbeleid in Liquidatie" is Postbus 5348, 2000 GH Haarlem.

Alle zakelijke & werkinhoudelijke relaties van de Stichting zijn hierover geÔnformeerd.

 

4.4.1.1.  Afronding liquidatie

De liquidatie zal worden afgerond, direct nadat het laatste personeelslid een nieuwe functie heeft aanvaard in het kader van het Intern Herplaatsingsbeleid van de provincie Noord-Holland, danwel ontslag heeft genomen wegens het aanvaarden van een functie elders, of om andere redenen geen aanspraak meer kan maken op het Sociaal Plan Raden & Instellingen Noord-Holland danwel op uit het Arbeidsvoorwaardenregele≠ment der Stichting voortspruitende rechten of regelingen.

 

4.4.1.2.   De bewindvoering

De bewindvoering is in handen gelegd van Drs H.J. Verdier, die vanaf 1 januari 1991 het bestuur der Stichting in Liquidatie vormt, danwel diens rechtsopvolger.

Secretarieel zal de bewindvoerder worden ondersteund door de directeur van het voormalig Bureau der Stichting of, bij dienst herplaatsing of ontslag, door een ambtenaar van het Bureau Sociaal-cultureel Welzijn van de Dienst WEB.

Eenmaal per drie maanden zullen bewind- & uitvoerder de tussenbalans opmaken.
Jaarlijks zal een Jaarverslag met jaarrekening aan het Provinciaal bestuur worden overlegd. Waar nuttig & nodig zal met de Provincie bestuurlijk of ambtelijk overleg plaatsvinden.

 

  

 

4.4.2.   Begroting 1991

 

Salaris-lasten

Er is geen reŽel zicht op herplaatsing danwel ontslag wegens het aanvaarden van een andere functie voor de directeur en de beleidsmedewerker voor 16 uur.
Met betrekking tot de beleidsmedewerkster voor 36 uur is de principetoezegging, dat  haar  ingaande september 1991 een vaste baan bij de Centrale Bestuursdienst kan worden aangeboden. Van

daar voor haar een begroting van kosten voor 8 maanden en voor de overigen van 12 maanden.

 

 

 

Salariskosten
Functie

Functie-

omvang

AnciŽnniteit

Inclusief lasten

Totaal

salarislasten


Beleidsmedewerker    PT

16 uur

8 mnd ŗ  2.584,81
4 mnd ŗ  2.661,82

20.678,48

10.647,28

Beleidsmedewerker    PT

36 uur

8 mnd ŗ 6.329,29

50.634,32

Directeur                     FT

38 uur

3 mnd ŗ 8.982,01

9 mnd ŗ 9.219,14

26.946,03

82.972,26

Totaal Salariskosten

bruto  /  bruto

191.878,37

 

 

 

BESTUURSKOSTEN

 

 

Reiskosten

1.456,00

 

Presentiegelden

390,00

 

Totaal  bestuurskosten

 

1.846,00

ADMINISTRATIEKOSTEN

 

 

Telefoon

180,00

 

Porti

200,00

 

Repro

500,00

 

Archiefkosten

1.200,00

 

Accountant

3.000,00

 

Totaal  administratie

 

5.080,00

 

 

 

TOTAAL KOSTENOVERZICHT  1991

Salariskosten

191.878,37

Bestuurskosten

1.846,00

Administratiekosten

5.080,00

TOTAAL

198.804,37

 

klik hier voor de outline van
het register