provinciaal bestuur van noord-holland

provinciehuis
postbus 123
2000 MD haarlem
dreef 3
2012 HA haarlem
tel, 023 - 16 99 33

datum 26 juli 1988


afdeling/nummer 7/124
inlichtingen bij de heer J.M. Broers
onderwerp:  vacatures.


Stichting Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland
Wagenweg 47
2001 DA HAARLEM

LR.521.01


L.S.,


Dit schrijven is gericht aan de besturen van instellingen waarvan de provinciale subsidie wordt geraamd op hoofdstuk 8 "Welzijn" van de provinciale begroting en die daarnaast personeel in dienst hebben waarvan de salariskosten in overwegende mate door de provincie worden gesubsidieerd.

Zoals u wellicht bekend zal zijn, treffen wij momenteel, conform ons collegeprogramma, voorbereidingen voor een nieuwe Welzijnsnota. In deze nota zullen wij ons toekomstig beleid op dit gebied verwoorden en zullen wij aangeven welke reorganisaties op welzijnsterrein naar ons oordeel gewenst zijn.

In het kader van de algemene heroverwegingsoperatie 1989 t/m 1992 is door provinciale staten een niet onaanzienlijk gedeelte van de voor deze periode noodzakelijk geachte financiŽle ombuigingen aan hoofdstuk 8 toegerekend.
Het voor 1989 voorziene aandeel in de vierjarige financiŽle taakstelling is reeds verwerkt in de concept provinciale begroting voor dat jaar en zal voor de aangeschreven instellingen geen aanmerkelijke gevolgen hebben. Besluitvorming over de in 1990 t/m 1992 te realiseren ombuigingen en de verdeling daarvan over de onderscheidene begrotingsposten zal plaatsvinden in samenhang met de vaststelling van de Welzijnsnota.

Door ons college is bij herhaling nadrukkelijk gesteld dat wij er naar streven de bedoelde aanpassingen te doen plaatsvinden op zodanige wijze dat van gedwongen ontslagen geen sprake zal hoeven te zijn.
Om het realiseren van deze belangrijke doelstelling de best mogelijke kans te geven hebben wij besloten met onmiddellijke ingang de procedures met betrekking tot het al dan niet verlenen van goedkeuring aan het extern vervullen van vacatures bij de bovenbedoelde instellingen tijdelijk op te schorten.

Voor het extern vervullen van vacatures, ontstaan na de datum van verzending van deze brief, zal dus in principe gedurende een vooralsnog onbepaalde periode onzerzijds geen toestemming kunnen worden verleend. Voorzover al niet eerder gebeurd, dienen nieuwe vacatures - ten behoeve van centrale registratie zo spoedig mogelijk bij ons te worden aangemeld.

In afwachting van besluitvorming over de boven genoemde ombuigingen en/of reorganisaties kunnen uit openstaande vacatures vrijkomende provinciale subsidiegelden worden aangewend voor bekostiging van tijdelijke oplossingen in de personele sfeer (bijv. het inschakelen van uitzendkrachten) mits daarvoor vooraf onze goedkeuring is verkregen.
Het dunkt ons goed bij deze aankondiging te vermelden dat voor ons eigen provinciaal personeel in de context van de reorganisatie van de Algemene Dienst al geruime tijd een in zijn effect vergelijkbare maatregel van kracht is.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

w.g.
griffier, voorzitter.

klik hier voor de outline van
het register