provinciaal bestuur van noord-holland

provinciehuis
postbus 123
2000 MD haarlem

dreef 3
2012 HA haarlem
tel, 023 - 16 99 33
telex 41736 pbnh

datum 20 december 1988

afdeling/nummer 7/190
inlichtingen bij de heer R. Kruk
onderwerp consequenties Wezijnsnota 1988  

Stichting Raad voor Jeugdbeleid-Noord-Holland
Wagenweg 47
2001 DA HAARLEM

LR.521.02

L.S.

Hierbij delen wij u mede dat Provinciale staten van Noord-Holland de "Welzijnsnota 1988, uitgangspunten voor toekomstig provinciaal welzijnsbeleid", hebben vastgesteld.

Gezien het karakter van de Welzijnsnota 1988 zal de nadere uitwerking van deze uitgangspunten vergaande consequenties hebben voor bestaande door de provincie gesubsidieerde instellingen, die zich bezighouden met de uitvoering van de advies-, de participatie- en de steunfunctie.
Voor de begeleiding c.q. uitvoering van de herstructurering van de steunfuncties zullen wij een externe, onafhankelijke commissie instellen.

In het kader van de heroverwegingsoperatie 1989-1992 en in directe relatie tot de komende uitwerking van de Welzijnsnota 1988 hebben provinciale staten besloten een bedrag van f 2,3 miljoen te bezuinigen op het hoofdstuk welzijn (hoofdstuk 8) van de provinciale begroting.
Wij zullen bij de behandeling van de begrotingsvoorstellen 1990 en volgende jaren nadere voorstellen doen over de wijze waarop wij deze financiŽle taakstelling willen realiseren.

Vaststaat dat door de beoogde herstructurering en de noodzakelijke bezuinigingen vanaf 1990 het subsidievolume voor de werkterreinen die vallen onder het hoofdstuk welzijn van de provinciale begroting zal worden verminderd.
Dit zal, mede gelet op de door ons voorgenomen herstructurering, consequenties hebben voor de subsidierelatie c.q. de financiŽle relatie met uw instelling.
Bij deze stellen wij u dan ook in kennis van ons voornemen de provinciale subsidiŽring aan c.q. de provinciale (mede)bekostiging van uw instelling op termijn te beŽindigen dan wel zodanig te verminderen dat met personele gevolgen rekening moet worden gehouden.

Alvorens bovengenoemde voorstellen in het kader van de begrotingsbehandeling 1990 en volgende jaren te doen, zullen wij nog nader met u overleggen bij welke gelegenheid u uw mening over dit voornemen kenbaar zult kunnen maken.

Wij vertrouwen erop u vooralsnog voldoende te hebben geÔnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland
w.g.
Griffier, voorzitter.

klik hier voor de outline van
het register