LR.521.05
provincie
Gedeputeerde Staten
3 oktober 1989 WEB 89-305304
Noord- Holland

Onderwerp: Raad voor Jeugdbeleid Noor-Holland

Aan: De externe commissie steunfuncties
t.a.v. dhr. G. van Reekum
p/a Singel 372


1016 AH AMSTERDAM VERZONDEN 24 0KT1989


Bekandeld door: Rein Kruk Telefoon 023-143616 Afdeling: Cultuur en Educatie


Geachte Commissie,

Hierbij doen wij u onze notitie toekomen over de Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland.
Deze notitie is op 28 september j.l. besproken in de gecombineerde statencommissie Welzijn. Het in grote meerderheid positieve advies van deze commissie is voor ons aanleiding, u thans te verzoeken in het door u uit te brengen advies over de herstructurering van de steunfuncties aan te geven, waar in de nieuwe structuur de in onze notitie omschreven, thans door de Raad voor Jeugdbeleid uitgevoerde, ontwikkelings- en informatiefunctie kunnen worden ondergebracht.

Wij verzoeken u daarbij rekening te houden met de in onze notitie aangebrachte beperkingen in de uitvoering van genoemde functies en de door ons gegeven financiŽle indicatie.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan het bestuur van de Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

w.g.
griffier, voorzitter.

klik hier voor de outline van
het register


Bezoekadres
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Postadres
Postbus 123
2000 MI) Haarlem
Telefoon 023-14 35 00