LR. 522.4


Aan de leden van de

EXTERNE COMMISSIE STEUNFUNCTIES
secr.: de heer G. van Reekum,
p.a. Singel 372,
1016 AH Amsterdam.

3822 VH/JAAC                 Haarlem, 10 november 1989.

Betreft: Ontwikkelings- & Informatiefunctie Jeugdbeleid


Geachte Commissie,


In zijn brief van 3 oktober 1989, kenmerk WEB 89-305304, heeft het College van Gedeputeerde Staten de O&I-functie Jeugdbeleid die de Raad vanaf 1983 uitvoert onder het bereik van uw opdracht gebracht.
In bestuurlijk overleg met mevrouw van Diepen, gedeputeerde voor onder meer jeugdbeleid, is hierover op 8 november 1989 gesproken.
Mevrouw van Diepen sprak daarbij de verwachting uit, dat U aan deze functies van de Raad aandacht zult besteden in uw advies dat in in december 1989 door het College wordt ingewacht.

Graag zou het Bestuur van U vernemen, op welke wijze U aandacht aan deze functies denkt geven.

Het Bestuur heeft mij gevraagd, U alle informatie te verstrekken die U wenst met betrekking tot de werkzaamheden die de Raad vanaf 1983 heeft verricht.

Graag sta ik U ten dienst.

In afwachting van bericht Uwerzijds verblijf ik inmiddels,
Hoogachtend & met vriendelijke groet,

mede namens het Bestuur van de
RAAD VOOR JEUGDBELEID N-H,


(Jan A.M. van Hensbergen).

Reactie Externe Commissie
Steunfuncties

klik hier voor de outline van
het register