op de valreep

advies over de provinciale planning en programmering van het
sociaal-cultureel werk en  diens steunfunctie in noord-holland

aan het provinciaal bestuur van noord-holland, 21 mei 1982
de adviescommissie  jeugd- & jongerenwerk,  Peuterspeelzaalwerk en  Club- & Buurthuiswerk

 

1.0  Aanbiedingsbrief
1.1  Voorwoord

2.0  Inleiding
2.1  Sociaal-cultureel werk en beleid
2.2  De rijksbijdrageregeling en provinciale taken
2.3  De adviescommissies
2.4  De adviescommissie jeugd- & jongerenwerk

3.0  Provinciaal beleid jeugd & jongerenwerk
3.1  Kort historisch overzicht
3.2  Beleidsdoelen & -uitgangspunten van de provincie
3.3  Aanbevelingen voor een provinciaal jeugdbeleid
3.4  Vragen & problemen van de provincie

4.0  Jeugd- & Jongerenwerk in Noord-Holland
4.1  Een globale veldverkenning
4.2  Het bereik
4.3  De inhoud van het werk
4.4  Knelpunten
4.5  Algemene conclusies

5.0  Steunfuncties & afstemming  van taken
5.1  Recht op organisatie; recht op steun
5.2  Overwegingen voor regionalisering
5.3  Voorwaarden & uitgangspunten voor herstructurering

6.0  Naar een nieuwe voorzieningenstructuur
6.1  Het ontwikkelen van een nieuwe structuur
6.2  Projecten en experimenten ter innovatie
6.3  Het opheffen der ergste knelpunten
6.4  De overige knelpunten

7.    Het Advies

 

  klampen & kikkers

Op de valreep
het advies
 

younger policy
gaingate#manhattan