Heden, een december negentienhonderdachtentachtig, verschenen voor mij, meester Cornelis Pieter Boodt, notaris ter standplaats Amsterdam:

 1. de heer Eugène Wilhelmus Dominicus Maria Kortekaas, danser, wonende te Rotterdam, Mathenesserdijk 414A, geboren te Breda op zeventien april negentienhonderdzesenzestig;
 2. de heer Claudio Stefano Bartolozzi, danser, wonende te Rotterdam, Mathenesserdijk 414A, geboren te Amsterdam op negentien april negentienhonderdzesenzestig;
 3. de heer Hieronymus Derks, kunstschilder, wonende te Amsterdam, Korte Koningstraat 5-I, geboren te Maastricht op vijf juli negentienhonderdeenenzestig.

 

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een stichting en voor deze vast te stellen de navolgende

STATUTEN

 

Naam, Zetel & duur:

Artikel 1:

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groot Manhattan.
 2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam
 3. Zij is opgericht op een december negentienhonderachtentachtig en duurt voort voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Artikel 2:

 1. De stichting stelt zich ten doel:
  -
  het bevorderen en verstevigen van een interactieve relatie tussen kunst, 
    stadsvernieuwing en woon- & leefmilieu.
  - het actief verwerven en beheren van een of meer accommodaties en ruimten 
    in bij voorkeur verouderde stadsdelen
 2. De stichting verricht haar werkzaamheden primair, doch niet uitsluitend, in Europa.

Zij beoogt geen winst.

 

Middelen

Artikel 3:

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 

Geldmiddelen, boekjaar, jaarrekening, controle:

Artikel 4:

 1. De geldmiddelen van de stichting worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit eenmalige of periodieke bijdragen, uit subsidies, uit schenkingen of makingen en alle verdere baten.
 2. De geldmiddelen worden bestuurd door de penningmeester die voor dat bestuur verantwoordelijk is.
 3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 4. Binnenzes maanden na afloop van elk kalenderjaar wordt door de penningmeester een rekening & verantwoording over dat boekjaar opgemaakt en aan het bestuur ter vaststelling en decharge voorgelegd. De penningmeester stelt tevens jaarlijks op een door het bestuur te bepalen tijdstip een begroting voor het komend jaar op en legt deze aan het bestuur ter vaststelling voor.
 5. Het bestuur is bevoegd bedoelde rekening & verantwoording door een deskundige te doen nazien.

Organisatie

Artikel 5

 1. De stichting kan zich aansluiten bij instellingen welker doelstellingen met die van de stichting overeenstemmen of die ten aanzien van de stichting overeenstemmen of die ten aanzien van stichtingen als de onderhavige een coördinerende taak uitoefenen
 2. Aansluitingen bij zodanige instellingen, alsmede opheffing van zodanige aansluiting, geschiedt krachtens besluit van het bestuur.

 

Bestuur

Artikel 6:

 1. Het bestuur, dat ook kan worden genoemd het algemeen bestuur, is belast met en verantwoordelijk  voor het besturen van de stichting en is bevoegd tot alle daden van 
  beheer & beschikking.
 2. Het bestuur is ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:
  a. tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
  c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
  d.
  warbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
 3. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen personen. 
  Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur zelve vastgesteld.
 4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht, zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de open plaats(en) te voorzien.
 5. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur zelve, bij besluit van het bestuur genomen bij tweederde meerderheid van schriftelijk uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drievierde van het aantal bestuursleden persoonlijk vertegenwoordigd is.
 6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
  a. overlijden van een bestuurslid of door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  b. schriftelijke ontslagneming (bedanken)
  c. verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo  
      eerder aftreden volgens rooster;
  d.
  ontslag
  Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit van het bestuur genomen bij tweederde meerderheid schriftelijk uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van het aantal bestuursleden –met uitzondering van de persoon in kwestie- persoonlijk tegenwoordig is. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.
 7. De leden van het bestuur hebben daarin zitting voor tenhoogste drie jaren. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster eenderde van de in functie zijnde bestuursleden af. Een bestuurslid is na aftreden volgens rooster herbenoembaar.
 8. Tenzij in de statuten of in het reglement een grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk ter vergadering tegenwoordig is.
 9. Al hetgeen de vergaderingen van en de besluitvorming in het bestuur betreft wordt bij reglement geregeld.

Degelijks bestuur

Artikel 7:

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede eventuele plaatsvervangers. De functies secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 2. Genoemde functionarissen, de plaatsvervangers zolang zij de plaats vervullen daaronder begrepen, vormen het dagelijks bestuur van de stichting
 3. Al hetgeen het dagelijks bestuur betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 8:

 1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte, komt toe aan twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte komt mede toe aan een of meer van de leden van het bestuur of een of meer derden indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestguur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend en t zijn ondertekend door twee leden van het dagelijks bestuur.

 

Medewerkersraad

Artikel 9:

 1. De stichting kent en medewerkersraad.
 2. Als aan de stichting verbonden medewerkers worden alleen aangemerkt degenen die op vrijwillige basis of in loondienst effectief deelnemen aan de werkzaamheden van de stichting.
  In geval van twijfel besluit het bestuur wie als medewerker wordt beschouwd.
 3. De raad oefent de rechten uit als gegeven bij de statuten en/of reglement en geeft het bestuur, al dan niet op verzoek van het bestuur advies over het te voeren beleid.
  De medewerkers zijn bevoegd, tenminste één doch niet meer dan éénderde van het totaal aantal bestuursleden voor benoeming tot bestuurslid van de stichting voor te dragen.
  Medewerkers van de stichting hebben toegang tot de vergaderingen van het bestuur van de stichting, kunnen aldaar het woord voeren en hebben een adviserende stem.
 4. De vergaderingen van de medewerkers dienen regelmatig op vaste tijden plaats te vinden en zijn te allen tijde toegankelijk voor leden van het bestuur van de stichting.
 5. Een lid van het bestuur is belast met de behartiging van de belangen van de medewerkers en brengt aan de medebestuursleden verslag uit over de activiteiten van de medewerkers.
 6. De wijze van vergaderen, besluitvorming en al het overige van de raad betreffende, wordt bij reglement geregeld.

 

Commissies & werkgroepen

Artikel 10:

1.      Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en werkgroepen.

2.      Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Bureau

Artikel 11:

1.      Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van een bureau van de stichting.

2.      Al hetgeen een bureau van de stichting betreft, wordt bij reglement geregeld.

 

Reglementen

Artikel 12:

1.      Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, zulks met een merderhgeid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van het aantal bestuursleden persoonlijk vertegenwoordigd is. Is niet tenminste drievierde van het aantal bestuursleden persoonlijk tegenwoordig, dan kan binnen één maand, met een oproepingstermijn van twee weken, de dag van verzending en die van de vergadering niet meegerekend, een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het tegenwoordig aantal leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid  van tenminste tweederde van het aantal uitgebracht stemmen.

2.      Reglemeneten mogen niet in strijd zijn met deze notulen.

 

Statutenwijziging & Ontbinding

Artikel 13:

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden; de statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd; tot die neerlegging is ieder bestuurslid bevoegd.
 2. Het besluit tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding wordt genomen bij tenminste tweederde van het aantal uitgebracht geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van het aantal bestuursleden persoonlijk vertegenwoordigd is. Is niet tenminste drievierde van het aantal bestuursleden persoonlijk vertegenwoordigd, dan kan binnen één maand, met een oproepingstermijn van twee weken de dag van verzending en die van de vergadering niet meegerekend, en tweede vergadering worden opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het tegenwoordig aantal leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het bestuur.
 4. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, de bestemming van het saldo van de vereffening, de bestemming moet het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komen.

 

Slotbepaling

Artikel 14:

 1. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3, loopt het eerste boekjaar van heden af tot en met ultimo december negentienhondernegenentachtig.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 5 voor wat de wijze van benoeming betreft, treden voord de eerste maal als bestuursleden op:
  -
  de heer E.W.D.M. Kortekaas, de comparant sub 1 voornoemd, als voorzitter;
  -
  de heer C.S. Bartolozzi, de comparant sub 2 voornoemd, als secretaris;
  -
  de heer H. Derks, de comparant sub 3 voornoemd, als penningmeester;
  - de heer Immanuel Derks, wonende te Amsterdam, Nieuwe Hoogstraat 30-III, geboren te Maastricht op twintig juli negentienhonderdtweeenzestig, als lid;
  - de heer Albert Nico Budding, wonende te IJmuiden, Trawlerkade 78, geboren te Veenendaal op zes december negentienhonderddrieenzestig, als lid;
  -  Mevrouw Marie-Louise Jacoba Catherina Nabben, wonende te Rotterdam, Mathenesserdijk 414, geboren te Venlo op vierentwintig juli negentienhonderddrieenzestig, als lid;
  - de heer Ralph van Winkel, wonende te Eindhoven, Hondiusstraat 18A, geboren te Eindhoven op zevenentwintig mei negentienhonderzesenzestig, als lid;
  - de heer Bernardus Stefanus Henricus Zegers, wonende te Rotterdam, Nijverheidstraat 44B, geboren te Utrecht op drie maart negentienhonderdtweeenzestig, als lid;
  -
  Mevrouw José Monique Brouwer, wonende te Amsterdam, Haarlemmerdijk 150-1, geboren te Groningen op vijf november negentienhondervijfenzewstig, als lid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
------------------------------------------------------------------------waarvan akte------------------
De akte is in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen mij, notaris, eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan gen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Getekend: E. Kortekaas, C. Bartolozzi, H. Derks, C.P.Boodt.

Uitgegeven voor afschrift; CB/LB/ao/24.859:
Notariaat Pons, Schroeder & Boodt

 

De stichting staat ingeschreven in het Register van de KvK-Rotterdam, Dossier 41130785

 

stichting groot manhattan

renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid