bron:
manifest "de nieuwe doorbraak"

brief van:

Manna Verschrijver en Maxima Lievense

 

 

Aan:

Bestuur van de PvdA          Den Haag , 10 juli 2006


Betreft:
kandidaat-lijsttrekker PvdA


 


Geachte heer/mevrouw,


Graag willen wij, twee dames, ons kandidaat stellen als lijsttrekker van de PvdA. Aan de orde stellen wij daarbij niet tijdig Nederland behoeden voor de regerende leugen, graaisalarissen bij de "topapen", het zenden van Nederlandse troepen naar Irak en Uruzgan en een te moeilijk plan inzake de aow.

Van Fortuyn hebben wij geleerd om niet alleen op de problemen te wijzen, maar om te komen met oplossingen. Ook willen we een campagne voeren die niet gebaseerd is op haat en angst voor het onbekende, maar op vrede, gelijkheid, vrijheid en zusterschap. Hieronder vindt u een aantal punten die wij willen verwezenlijken als wij (mede) verkozen worden tot lijsttrekker van de PvdA. Ze zullen nadere uitwerking behoeven, maar dit is de grondslag.


Gelijkheid


Maximum salaris van 300.000 EUR bruto voor iedereen die voor Nederlandse bedrijven, de Nederlandse overheid en aanverwante organisaties werken. Het belang van goed onderwijs, goede zorg en goede huisvesting is groter dan het belang van margarine (unilever, salaris 2,5 miljoen EUR plus bonus) en een goede telefoonverbinding (kpn, salaris 6,5 miljoen EUR plus bonus).

De meerwaarde van de "topapen" aan het produkt bij bedrijven is nihil volgens Jan Tinbergen. De fiscus zal daarop gaan toezien via vergaande bevoegdheden qua toezicht en handhaving bij alle Nederlandse ondernemingen, overheid en alle andere organisaties/organisatievormen. Dat is niet marktconform met de rest van de wereld ? Dan vertrekken die "bestuurders" naar de rest van de wereld, als Nederland niet goed genoeg is. Overigens betekent een Nederlands paspoort dat je er trots op bent dat een Nederlander minimaal netto 1000 EUR per maand verdient (ogv 36 uur werk) en maximaal netto 13.000 EUR.

Optieregelingen mogen niet meer. Werknemers worden wel aandeelhouder binnen een bedrijf volgens een gelijke verdeling aan de hand van het aantal dienstjaren. Topapen en topapinnen worden niet bevoordeeld. Via de BV bestaat er voor voetballers en artiesten de mogelijkheid om het salaris/de inkomsten te spreiden over maximaal 10 jaar.

Vanuit de overheid bezien: de werkers in de samenleving tot en met schaal 10 zoals leraren en medewerkers in de zorg krijgen er 2 schalen bij, schalen 11 t/m 14 krijgen hetzelfde (worden bevroren of gaan er 1 periodiek op achteruit), schalen 15 t/m 22 gaan er 1 tot 2 schalen op achteruit.

Er wordt bij voorkeur 20 tot en met 32 uur gewerkt voor een goede herverdeling van het werk voor mannen en vrouwen. Invoering moet gerealiseerd zijn per 1 januari 2008 dankzij een hernieuwd elan en enthousiasme in Nederland.

Benoemingen in/naar hogere functies gaat in eerste instantie via de medewerkers/collega's en de "hogere medewerkers".

Omdat een goed voorbeeld soms goed doet volgen wordt een maximum bruto salaris bij de rijksoverheid ingesteld van 150.000 EUR bruto. Voor de bedrijven laten we de zaken aan de markt over (met als enige voorwaarde een maximum salaris van 300.000 EUR) in de hoop dat een goed voorbeeld goed doet volgen en dat Ricardo Semler gelezen wordt.

Andere mensen zijn niet beter of slechter dan wijzelf, persoonlijk of maatschappelijk: we zijn gelijken. We behandelen andere mensen zoals we zelf behandeld willen worden. Er komt per 1 januari 2007 een generaal pardon voor 26.000 Nederlandse inwoners, de asielzoekers.

De hypotheekrenteaftrek wordt in 25 jaar tijd gereduceerd tot nihil, de overdrachtsbelasting wordt gereduceerd van 6% naar 2%.

Het benadelen van de minder bedeelden in de samenleving door de huidige regering dient een halt toegeroepen te worden. "Sterken" komen op voor de "zwakkeren".

Werk, werk, werk voor alle Nederlanders is essentieel (tussen 1988 en 1990 had ik twee jaar uitzendwerk, stages en werkeloosheid en vooral tijdens de periodes van werkeloosheid ontwikkelde ik een wrok jegens de samenleving en mezelf die snel over raakte zodra ik in de (familie)gemeenschap van werk werd opgenomen. Daarom en vanwege M8 kies ik voor de partij van de arbeid, maar dan moeten ze dat "arbeid" wel waarmaken, voor iedereen.


Vrede en vrijheid


Defensie wordt omgebouwd tot een vredesmacht met evenveel dames als heren in dienst. Vredesmissies buiten Nederland worden getoetst door de eerste kamer en deze worden via een referendum goedgekeurd/afgewezen.

Een staat in oorlog (Nederland versus Irak, Uruzgan) verkeert intern ook in een staat van oorlog (Amerika ten tijde van Vietnam, Nederland ten tijde van de politionele acties). Defensie zal geleidelijk omgevormd worden tot politie als een goede vriend op straat, die hulp verlenen aan zij die het behoeven (: artikel 1 van de politiewet: in eerste instantie preventief en hulpvaardig optreden ) De defensie industrie van Nederland wordt omgevormd tot een innovatieve industrie (luchtvaart, ict).

Tot drie/vier jaar terug voelden wij ons altijd vrij in Nederland. Sinds wij een identificatiebewijs bij ons moeten dragen voelen we ons beduidend minder vrij. De angst voor terrorisme mag niet omslaan in angst van allen voor allen. Die angst komt in feite voort uit de ongelijkheid in de samenleving en die moet daarom zoveel mogelijk opgeheven worden.


Zuster-mensenschap


De overheid zijn we allemaal.
De overheid moet het goede voorbeeld geven door het bovenstaande en onderstaande volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit te voeren (gelijkheid, redelijkheid, billijkheid, vrede, vrijheid, broeder- en zusterschap enzovoorts).

De werknemers gaan meer bepalen hoe het werk gedaan wordt, de werkgevers zullen een meer bescheiden opstelling aan moeten nemen en meer het werk moeten gaan doen.

Er worden in samenwerking met de rekenkamer en de belastingdienst een tiental klokkenluidersregelingen "anti-corruptie en integriteit" ingesteld binnen de overheid met wederom voldoende bevoegdheden qua toezicht en handhaving: het gaat dan onder andere om het voorkomen van het maken van teveel dienstreizen en het benoemen van "vrindjes" door bestuurders en top ambtenaren, maar ook andere overtredingen die raken aan integriteit zullen bestraft worden; op voorhand wordt een gedragscode van twee a4tjes bekend gemaakt waaraan medewerkers bij de overheid zich moeten houden. We hopen dat mensen zich daaraan houden, het beste toezicht wordt uitgeoefend door degenen die in een organisatie werken.

Klokkenluiders werken samen met tien toezichthouders bij tien ministeries (zonder dat er ooit sprake zal zijn van "verklikken" dankzij correcte sociale controle).

Zolang de Europese Commissie corrupt blijft, zal de Nederlandse afdracht aan de Europese Unie beperkt worden. Bij de Europese Commissie zijn voldoende hoogbegaafde mensen werkzaam die het roer omgooien als ze niet meer gefinancierd worden vanwege corruptie.

Nederlandse ambtenaren bij Europese (en Wereld) instellingen zullen wel gewoon Nederlandse belastingen moeten gaan betalen met een maximum salaris van 300.000 EUR per jaar. Neelie K., de criminele, verdient momenteel als commissaris bij de Europese Commissie 450.000 EUR belastingvrij, dat is een Nederlands salaris van 900.000 EUR per jaar. Haar meerwaarde is ons tot op de dag van vandaag niet duidelijk.

Inzake het plaatsen van roetfilters bij auto's dient Nederland geen verzoek meer in bij de Europese Unie, maar neemt Nederland die maatregel. Er zal in internationaal verband een meer onafhankelijke koers gevaren worden.

Elk tweede kamerlid stemt autonoom en onafhankelijk, is gericht op de iets langere termijn maar luistert naar de kiezers en belanghebbenden. Het partijbelang is ondergeschikt, maar speelt nog wel een rol.

Er komen tien ministers in duo banen.

Zij maken werkweken van maximaal 30 uur en zorgen er continu voor dat ze op één lijn komen te zitten. Ze worden overeenkomstig de 30 uur betaald. Meer werken doen ze vanwege het plezier om goede dingen voor elkaar te krijgen. Bij voorkeur wordt een zakelijk kabinet gevormd. Een bescheiden opstelling verwachten de kiezers van de gekozenen en geen macho politiek en egotripperij zoals Hoogervorst, Verdonk en De Geus. En zeker niet als enige wapenfeiten een werkkamer voor 500.000 eur herinrichten en leuteren over intelligent design als minister van onderwijs.

Staatssecretarissen worden afgeschaft. De leraren krijgen de macht bij het Ministerie van Onderwijs. De ministers worden bij voorkeur als duo uit de tweede kamer gehaald omdat zij democratisch gekozen zijn om Nederland te vertegenwoordigen.

De wachtgeld- en andere regelingen voor politici en ambtenaren in Nederland (alle bestuurslagen) worden marktconform.

Rechtspraak (en wetgeving) zullen geleidelijk aan geschieden met 1 jurist en 2 inhoudelijk betrokken mensen, zoals economen, psychologen, medici en/of technici of met behulp van een jury.

Mensen moeten uitspraken kunnen lezen en begrijpen. Getracht moet worden om foutieve uitspraken zoals die bij de zaken van Cor Boonstra, Cees van der Hoeven en Cees B. te vermijden. Klasse justitie moet vermeden worden om weer vertrouwen te krijgen in het recht en de rechtsstaat.

Maar dit is een geleidelijk proces, rustig aan, dan breekt het niet.

Reclamepraatjes in de zin van "Nederland moet in de economische voorhoede blijven", "we zijn toekomstgericht", "als u verder wil in het leven, dan moet u dat aan de vvd geven" worden afgedaan als niet ter zake doende navelstaarderige praatjes en waandenkbeelden. Daar koopt de Nederlandse burger niets voor.

Ik heb nog nooit met angst gedacht aan China en India. Volgens Frank Kalshoven en Paul Krugman is het onzin om over de BV Nederland te praten omdat een product vanzelf gemaakt wordt waar het het beste gemaakt kan worden met vrije wereldhandel.


De economische hervormingsagenda van de afgelopen drie jaar waar het Kabinet en Lousewies zo trots op is bestaat onder andere uit de volgende destructieve wapenfeiten die vooral de minima nekken:

Een gereformeerde onnozelaar als premier die het in het buitenland over "my cuntry" (vertaling "mijn kut") heeft is misschien vermakelijk, maar werkt niet. Het is niet goed dat we een premier hebben die zich laat leiden door zijn enige echte hoogste gezag: god, waarbij feitelijk de jezuiet (:sluwe intrigant met gemene streken) Verhagen de touwtjes in handen heeft. Het doel heiligt de middelen voor deze Joris Kwaadbloed.

Een partijpolitiek gemengd triumixaat (Kant, Bos, Halsema) met sociaal bewogen mensen is beter voor Nederland en maakt ten dele een einde aan macho- en egopolitiek. Wij gaan voor een Nederland als "a small country with a large footprint": een klein land met een grote voetafdruk in de wereld.

 


Manna Verschrijver en Maxima Lievense

 

 

honne tatemae
nomineert de dames
vanwege hun gedurfde en originele stellingname

voor de

wo-fe 2006 award

 

][][][][][

Global Younger Policy

gyp.nl