daar worden alle partijen beter van

global younger policy  nederland
gyp.nl

renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid
politiek met globale cohesie, sociaal economisch cultureel
in een regionale dynamiek

 

De omslag van oude naar nieuwe politiek lijkt maar niet te lukken.
Daar zijn al veel oorzaken voor aangegeven & oplossingen voor aangeboden binnen het kader van "onze normaliteit", die politiek gesproken vanaf 1848 grondwettelijk is geregeld en vanaf 1917 democratisch is, omdat ook vrouwen toen stemrecht kregen.

Ondertussen was er vanaf 1905 leerplicht voor kinderen.
Dus daarmee is voor de toekomst alles OK, was de gedachte. Er komen ontwikkelde kinderen en iedereen mag stemmen.

Toch loopt het spaak, wereldwijd,
in alle democratieŽn en overige staatsvormen.

Zelfs op het niveau van de Verenigde Naties is er onvoldoende kwalitatieve impact voor democratische interdependentie.
De wetenschap geeft onvoldoende respons op de problemen om een stimulans te kunnen vormen, hetzelfde kunnen we zeggen van de godsdiensten en de kunsten. Ze waarschuwen wel & adviseren, maar schetsen vooralsnog geen alternatief dat beter is dan zij in het verleden reeds toonden.
En om het aan de nieuwe domeinheren over te laten, lijkt niet verstandig omdat een staat met 'inpandige domeinen' niet democratisch kan zijn*).

Via "Younger Policy" kan een omschakeling van oude naar nieuwe politiek worden bewerkstelligd met een actieve instandhouding van de bestaande orde & instituties.
Younger Policy is een katalysator voor globale samenlevingscohesie. Zo kan er een nieuw politiek elan ontstaan met sociale, economische en culturele uitstraling.
YP werkt op basis van generatieve solidariteit binnen & onder bestaande ordeningen, waardoor de democratische interdependentie, die nu voortdurend botsingen in de samenleving veroorzaakt "vanzelfsprekend" zal harmoniseren.
Younger policy werkt met de macht der verbeelding en ontleent zijn politieke impact aan het aantal burgers, dat ernstige twijfels heeft over het probleemoplossend vermogen van de partijen in hun huidige aanpak plus de burgers die twijfelen over hun partij en via een gyp-stem een signaal willen afgeven.
Yp garandeert een vruchtbare interferentie van religie & wetenschap in de ontwikkeling van toekomstgerichte omgevingsverantwoordelijkheid als beleidsbasis voor politiek handelen.
In feite heeft YP met ťťn zetel in de kamer voldoende ruimte voor beleidsbeÔnvloeding om het democratiseringsproces vanaf de basiseducatie op een solide basis vorm & inhoud te geven, alsmede de parlementaire partijendemocratie wat meer vertrouwen te laten ontwikkelen in wetenschap, religie & kunst als inspiratiebronnen voor een geruststellend toekomstperspectief.
Veel problemen die nu gerelateerd worden aan de puberteit, zullen verdwijnen. Omgevingsverantwoordelijkheid krijgt zijn natuurlijke basis terug.

Dankzij het principe van de "gyp-zetel" kan Nederland zich nu renergetisch, dus zonder "verlies", instellen voor een toekomst waarin iedere burger zich sociaal, economisch & cultureel gewaarborgd weet van optimaal politiek beleid in een betrokken, geëngageerde omgeving.
 

"generatie yp"
solidair naar een globaal betere wereld

Bij deze generatie kan ieder zich betrokken voelen,
die ervaart, weet of hoopt dat geluk relatief is,
maar het zuiverst tot uiting komt in een omgevingsbeleving.

We zitten op de rand van uitersten, sociaal, economisch, cultureel (sec).
Het Nederlandse, politieke systeem kraakt soms beangstigend door de onmogelijkheid, een geruststellend perspectief te bieden oftewel:
Zich adequaat aan te passen aan een veranderende wereld.

Geen land ter wereld is een lichtend voorbeeld; geen overtuiging die wereldwijd vertrouwen genereert..., voor zover we weten..
We zullen het dus zelf, maar in overleg met onze omgeving, moeten opknappen.

Door generatieve solidariteit & het implementeren van modellen voor globale cohesie sec kan het renergetisch vermogen van de samenleving herstellen van de uitputtingsslag die "het oude westen" met zichzelf en de wereld heeft gevoerd.

Daarbij zal vooralsnog alles bij het vertrouwde blijven (democratie zoals we gewend zijn) en zal de democratie nieuwe stijl (younger policy) zichzelf  bewijzen, want iedereen wil een vredige toekomst. Dat is de kracht van "globaal bewustzijn" dat met slechts twee mentaliteitskenmerken wereldwijd herkenbaar en implementeerbaar is:
1. Inclusief Denken: iedereen telt mee en mag meedoen/-denken/-werken
2. Ken Jezelf: Zelfkennis leidt tot herkenbaarheid in de medemens en leidt tot een acceptieve omgeving.


Nederland is "rijp voor de gyp", want:

 • vanuit alle rangen & standen is actieve participatie in de samenleving mogelijk
   
 • ons basisonderwijs heeft voldoende kwaliteit om met leerling, ouders & woonomgeving id-krediet te ontwikkelen voor een uitnodigend perspectief, waardoor de basisschool met vertrouwen kan worden verlaten voor een omgevingsfunctie of een educatief vervolg.
   
 • politieke partijen, wetenschappelijke, religieuze & sociale instituten voelen de noodzaak tot aanpassing, maar hen ontbreekt een coherent model.

Met andere woorden: iedereen vindt, dat het "anders" moet.

Dus aan voorwaarde 1: een acceptieve omgeving wordt ruimschoots voldaan.
Inclusief denken, voorwaarde 2: iedereen hoort erbij.
In een motiverende omgeving is het leven voor iedereen leuk.

Hoe hou je alle partijen coŲperatief en versterk je het vertrouwen van de burger in de politiek?

Een gedachtenexperiment om deze vraag zelf te beantwoorden:

Maak je even los van wat je gelezen hebt,
Als er in iedere gemeente, wijk of organisatie van Nederland ťťn iemand is te vinden, die zich renergetisch (met behoud van zijn omstandigheden) aangesproken voelt, zijn we met meer dan genoeg mensen om een politieke beweging te richten op een landelijke initiatief en met genoeg mensen om er binnen alle gemeenten en regio's aandacht voor te vragen.

En forgeant, maar zonder forceren werken we de modellen voor globale cohesie-sec uit.
Het gaat om een nieuwe fase in ons politiek proces, waarmee de voor veel jonge mensen schrikbarende kloof tussen de geborgen wereld en de volwassen wereld waarin je niets betekent kan worden gedicht.

Politieke partijen kunnen de omslag naar nieuw beleid in vier jaar top-down uitwerken, onderwijs & maatschappelijke organisaties kunnen zich in een redelijk proces voorbereiden op het ioi-modem, dat voor iedere burger vanaf 12 jaar passieve participatie garandeert & actieve stimuleert, terwijl alles kan gewoon verder gaan.


global younger policy  nederland
gyp.nl

renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid

 • ťťn zetel volstaat, de gyp-stoel.

 • de partijen vormen als gewoonlijk een kabinet; kamer controleert, stimuleert, voert oppositie.

 • met de macht van de kiezer krijgt younger policy controleerbaar politieke aandacht in alle fracties van volksvertegenwoordigers.

 • reststemmen van gyp.nl worden aan de partijen gegeven. ze versterken het moreel krediet voor nieuw beleid binnen die partijen.

 • de gyp-vertegenwoordig(st)er werkt het plan nader uit en kan daarbij in real time ondersteund worden via het netwerk.

Dat nieuwe beleid dient een vanzelfsprekende eenvoud te bezitten, wil het politiek & sociaal gedragen kunnen worden.
Het kan geen nieuwe godsdienst zijn of politieke stroming in termen van links-rechts, fortuynistisch-confessioneel, liberaal of christendemocratisch.
Het dient het vertrouwen tussen politiek, instituties & bevolking te herstellen.

Het moet zich in termen van wetenschap kunnen verantwoorden
en in termen van religie dient het geloofwaardig te zijn.
 

De "generatie younger policy" zal aantonen:

 • dat het niet de economie is, maar bewustzijn, waardoor de democratisering zich zal vervolmaken.

 • dat de spanningen & barsten in de samenleving mede producten zijn van de oude politiek.

 • dat de oude economie geen betrouwbaar model kan steunen met een globaal democratisch perspectief.

 • dat cauliflowering de houdbaarheidsdatum van de westerse cultuur ernstig aantast.

 • dat binnen het politieke spectrum van de Nederlandse samenleving younger policy kan worden geÔmplementeerd met behoud van economische continuÔteit en politieke verantwoordelijkheid.

Id-krediet voor "gyp.nl"

 • Binnen alle politieke partijen & maatschappelijke bewegingen heerst onvrede over de huidige situatie.
  Politieke ideeŽn & maatregelen ten aanzien van veiligheid & privacy gaan eerder in de richting van nog stringentere regelgeving, nog meer toezicht, nog meer wantrouwen, nog minder "vrijheid" en een "nog meer kosten"-spiraal die niet meer kan worden gestopt en onbeheersbaar zal worden.
  Oudpolitici, in feite mede-veroorzakers van de huidige situatie, uiten hun zorg in een manifest en aanstormende jonge leeuwen sturen aan op een vereniging van links en rechts voor vooruitgang: lux voor.
   

 • In de Nederlandse samenleving vertroebelt het collectief ongenoegen door verontrustende incidenten, waarbij de politiek geen vertrouwen meer kan genereren, kerken & moskeeŽn antwoord schuldig blijven, politie, onderwijs & hulpverlening wanhopig raken.
   

 • Nieuwe initiatieven voor politieke mobilisatie, motivatie of betrokkenheid ketsen vaak af door niet goed scherp te stellen verwachtingen met een geruststellend perspectief, onvoldoende communicatiemogelijkheden voor id-krediet, of vooroordelen die met verouderde begrippen als "links"of "rechts"te maken hebben.
  Ook de angst voor veranderingen speelt een rol.
  Te vaak is de onderdaan in het verleden teleurgesteld na aanvankelijk hoopvolle verwachtingen.
  Gelukkig heeft de opkomende grijze golf een hoger potentieel, dat vrijelijk kan worden ingezet en weet de jongste generatie zich meer dan ooit al globaal verbonden.
  De "generatie yp" is de "creatieve minderheid", die binnen de bestaande ordening van machten & instituties, de mogelijkheid ziet, een substantiŽle bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de samenleving sec en het besturen daarvan.
  De generatie yp kan worden ingezet/aangezet door bestuur & bevolking.
  Het hoeft niet veel te kosten. De ruimte ervoor onderkennen is al waardevol genoeg.

Het MS-maradigma "iedereen op eigen benen", dat in de kommertijd van 2005 de krant haalde, maakt duidelijk, dat veranderingen nodig, nuttig & mogelijk zijn.
Het ontbeert echter nog een model om de conversie van de oude naar  de nieuwe situatie verantwood te laten verlopen.
Vooralsnog denken wij dat het gaingate- en het trybe-model  daar uitstekend geschikt en in principe voldoende voor zijn.
 

argumenten voor younger policy

elementen voor younger policy

eurohood van polder- naar wieg-model

symptomen van het nieuwe westen
worden zichtbaar bij het onbevangen kijken
naar
naar de wereld van morgen

id-recht gaat aan id-plicht vooraf

Piet de Rooy  over  burgerschap

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:24