Resultaat Kamer van Koophandel Rotterdam, bij zoeken op:

 

Wat is een vereniging ? 
de tekst is integraal  gecopied.
bondiger konden wij het niet maken
de gekleurde teksten zijn onderwerp  in vereniging 01

 

antwoord van KvK-website:

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die een bepaald doel willen bereiken. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn. De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

De hoogste macht ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe ťťn stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken.

Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er zijn twee soorten:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
Deze zijn opgericht bij notariŽle akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder ook hoofdelijk aansprakelijk.

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.
Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariŽle akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister.

In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging.
Als de vereniging bij notariŽle akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten staan:

        de naam en de plaats van vestiging

        het doel

        de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging

        de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering

        de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders

        de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariŽle akte is opgericht, is ook een akte van de notaris vereist.
Naast statuten wordt er door verenigingen vaak een huishoudelijk reglement gebruikt, waarin specifieke regels voor de vereniging staan.

Aansprakelijkheid
Bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, ook niet na ontbinding en faillissement. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders echter wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als de vereniging onder de vennootschapsbelasting valt, dan geldt daarbij ook nog de anti-misbruikwetgeving.

Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn, naast de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. Het bestuur kan de aansprakelijkheid beperken door de vereniging in te schrijven in het handelsregister.

Belastingen
Als een vereniging een onderneming drijft, moet er vennootschapsbelasting worden betaald over de winst. Er is, grofweg gesteld, sprake van een onderneming als er voldoende arbeid en organisatie bestaat, waarmee stelselmatig winst wordt gemaakt en concurrerende werkzaamheden plaatsvinden.

Zeer complex is de vraag of een vereniging BTW moet afdragen.
Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de belastingdienst.

Sociale zekerheid
Bestuurders van verenigingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen wel werknemers in dienst hebben.

ContinuÔteit
Verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze worden onder meer in de volgende gevallen ontbonden:

        als de algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen

        door het ontbreken van leden

        als gevolg van een faillissement

de tekst is integraal  gecopied van KvK-Rotterdam
de onderwerpen zijn opgenomen in vereniging 01

 

De CD ďOndernemende VerenigingenĒ wordt toegestuurd.