kernbegrippen uit KvK-scan: vereniging

vragen naar aanleiding van
een eerste ordening van organisatie & speerpunten binnen de

 

Kernbegrippen voor  Statuten

 

Algemene Ledenvergadering

Wie kunnen er lid worden, welke voorwaarden.
Er zijn ongeveer 4.600 huishoudens in de wijk.

Alle bewoners van de Meineszbuurt (postcode 3022), of één per huishouden?
Minimum/maximun leeftijd, of heb je tot 12 en vanaf 70 een bijzondere positie?
Kun je ook lid worden, als je buiten de buurt woont.
Is het zo, dat een project pas van start gaat, zodra er een bewoner in participeert?

Wie kan/kunnen een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen?

 

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
Lijkt de aangewezen variant.
De huidige bestuurders voeren een boekhouding en zijn verplichtingen aangegaan die wij graag willen overnemen.
Het groei-scenario voor de vereniging, dat de meeste kg-leden ondersteunen, maakt dit extra noodzakelijk. Het vraagt een langere uitwerkingstijd.

Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid
Deze variant komt minder gewenst over.
Als een Straat-barbecue of pleinfeest eens in het water valt, kan dat onprettige gevolgen hebben voor de bestuurders persoonlijk.
Zolang we "in oprichting" zijn geldt deze variant vanzelf.

 

·   de naam en de plaats van vestiging
Houden we "Meinesz" in onze naamstelling?

·   het doel
versterking van buurt- & omgevings-beleving
- stimuleren & coördineren van initiatieven welzijn & veiligheid
- bewaken van de bewonersbelangen in het algemeen en
- van jongeren/ouderen in het bijzonder, bij overheden & diensten
- het uitgeven van een website met buurtagenda & forum
- platform voor buurtberaad & lokale cohesie (wijkraad)
 

·   de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
- kennis te nemen van
- contributie
- gedragsregels/verwachtingen
 

·   de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering
Via email.
Een huis-aan-huis brochure of straatpost is mogelijk maar begrotelijk.

·   de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
Het Dagelijks Bestuur wordt benoemd & ontslagen door de Algemene Ledenvergadering volgens HHR.

·   de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding
Het buurtonderwijs of de (Deel)gemeente.

 

Huishoudelijk Reglement (HHR)

Reglement van Orde, Aan- & Aftreden,

 

zomaar wat geluiden van
de betere burger en anderen
voor gedachtenbepaling