Deelgemeente Delfshaven
Portefeuillehouder Fysiek
Mevrouw K. Bebelaar,

Postbus 63006,

3002 JA Rotterdam.

 

 

Rotterdam, 3 juni 2009.

 

 

Betreft: Petitie verkeerssituatie Burgemeester Meineszlaan

 

 

Geachte mevrouw Bebelaar,

 

 

De bewoners van de Burgemeester Meineszlaan maken zich al enige tijd zorgen over de verkeerssituatie in de laan.
Tijdens de werkzaamheden aan de Beukelsdijk en de Rotonde Meineszplein hebben veel automobilisten
de laan ontdekt als alternatieve route van de Vierambachtsstraat naar het Burg. Meineszplein en vice versa.

Ze nemen het ongemak van de verkeerdrempels, houden zich vaak niet aan de maximum snelheid en vormen zo een gevaar voor onze kinderrijke buurt.
Hiermee wordt de door de gemeente ingestelde 30 km zone, met als hoofdtaak verblijfsfunctie, niet gerespecteerd.
Een aantal bewoners heeft daarom het initiatief genomen om iets aan deze situatie te doen.
Graag bieden wij u namens de bewoners van de laan bijgevoegde petitie aan.

Met deze petitie willen wij graag de ontstane situatie onder uw aandacht brengen en vragen we u,
snel maatregelen te treffen.
De petitie wordt in de gehele laan breed gedragen en is inmiddels door 173 bewoners ondertekend.
Daarnaast wijzen we u er op, dat de regiegroep deze petitie ondersteunt en dat deze actie in overleg
met de kerngroep Meineszbuurt in gang is gezet.
Op korte termijn zouden we graag zien, dat u toeziet op herstel en bestendiging van de reguliere functie,
een 30km-zone voor bestemmingsverkeer. Daarmee zou wellicht nog v66r de zomer het doorgaand verkeer kunnen worden
ontmoedigd, de laan als doorgaande route te gebruiken.
Voor de iets langere termijn, na de zomervakantie, zal de initiatiefgroep u enkele voorstellen doen met betrekking
tot de herinrichting van de Laan. Mogelijk kunnen die worden afgestemd op het reguliere onderhoudsplan,
waarin het "strijkijzeren" van het inmiddels zwaar gehavende wegdek is opgenomen.

Graag zien wij actie van uw zijde op korte termijn, in het belang van onze woonomgeving, een kinderrijke buurt.
Uiteraard denken we graag met u mee met betrekking tot mogelijke oplossingen.

In afwachting van uw antwoord,

namens de initiatiefnemers Wendy Warnar, Ronald Liem, Marco Broeders, Ronald Theunissen, Koert Verberne,
Rob Duyser, Ruud Boel en Jan van Hensbergen,

 melle petitie: opzet en uitvoering

Els van Ree,

Burgemeester Meineszlaan, 3022 BL Rotterdam