Noordwijkerhout, 23 november 1968
Secr. Langevelderweg 4, Noordwijkerhout


VERSLAG van de
vierde werkbespreking
ter voorbereiding van de tweede jongerenbijeenkomst

leven nu …….en morgen ?
 

Bij het programma voor de tweede jongerenbijeenkomst werden de volgende kanttekeningen gemaakt.

Inleiding
gedurende de eerste bijeenkomst zijn de jongeren wel tot de ontdekking gekomen dat hun wereld anders is dan die van hun ouders, maar het is voor hen zeker niet voldoende gemotiveerd waarom we tot een ander denken willen komen.
We dachten daarom dat het goed was, wanneer de inleider duidelijk het exclusieve denken, zoals we dat op onze wereld ontmoeten en dan vooral ten aanzien van de zes cascadische versnellingen, uiteenzet.

De conclusie dat we op deze wijze naar de "gossiemijne gaan" lijkt ons dan onvermijdelijk.

De tijd die we hiervoor willen uittrekken bedraagt een half uur. Een inleider zal er zeker zijn, maar het is nog niet bekend wie.

Groepsdiscussie
deze volgt direkt op de inleiding en zal een antwoord moeten geven op de vraag:
"Wat is Inclusief Denken?"

Na de feiten die het gevolg zijn van het exclusieve denken in de praktijk, zullen we moeten beseffen dat een andere houding, een ander denken het enige middel is om de levensgrote risico’s het hoofd te kunnen bieden. Wel zal geprobeerd moeten worden deze discussie zoveel mogelijk tot concrete zaken te beperken.
Na deze groepsbijeenkomst en de pauze kan elke groep een verslag uitbrengen, hetgeen we dan willen laten uitmonden in een algemene discussie.

Reclame
Kleine maar vele affiches, enkele artikelen in de diverse bladen en mogelijke afkondiging vanaf de kansel.

Zaalversiering
tijdens deze werkbespreking ontsproten er diverse ideeën, maar er werd tenslotte besloten dat een ieder over deze zaak nog wat moest nadenken, om zo tijdens de volgende werkbespreking tot een definitief besluit te komen.

Volgende werkbespreking
zal gehouden worden op vrijdagavond 6 december in de pastorie van de St.Jozefkerk (herenweg 15)
Zowel de gehele werkgroep als alle groepsleiders verzoeken we, niet alleen vriendelijk maar ook dringend, op deze bespreking aanwezig te zijn. (zes aanwezigen op deze bijeenkomst vonden we toch wel erg weinig....)

Wat betreft de derde jongerenbijeenkomst alvast het volgende:
Majoor Maarseveen zal op deze avond een woordje bijdragen en daarbij verlangen wij dat hij de noodzaak van een leger juist in Nederland en de daarmee samenhangende militaire dienstplicht duidelijk maakt.
Deze avond willen we ook graag het woord geven aan een verdediger van de “dienst zonder wapenen”.

Graag dus “tot ziens\’op vrijdag 6 december op Herenweg 15 (8 uur).
Tenslotte namens het bestuur van SAP een vriendelijke groet,

w.g.: Peter Prins, secretaris.

 

PS:
post scriptum:

- de heer Roos kwam met het geweldige voorstel om tijdens de kerstdagen enige activiteiten op touw te zetten, die in de lijn liggen van de jongerenbijeenkomsten. We hopen dat ook u over dit voorstel uw gedachten wil laten gaan, zodat we tijdens de volgende werkbespreking van 6 december uit een groot aantal (?) voorstellen en ideeën een definitieve keuze kunnen maken.

- De heer Batteram wilde bij de heer Tesselhof informeren naar de mogelijkheid dat laatstgenoemde op de tweede jongerenbijeenkomst middels zijn geweldige Sharp-apparatuur de geluidstechniek verzorgt.

- Bij de Unesco zal een film van een kwartier aangevraagd worden, die het gebruik en het misbruik van de rechten van de mens laat zien. Mogelijk kan deze film dan gedraaid worden op de tweede jongerenbijeenkomst.

- Voor de leden van sociëteit "Ante Portas” is het waarschijnlijk geen overbodige luxe, hen eraan te herinneren dat het aanstaande vrijdag de laatste vrijdag van de maand is, hetgeen dan betekent dat zij van harte welkom zijn op de welbekende, informele bijeenkomst in “de Oude Geleerde Man” te Bennebroek.
(Er zijn enkele leden die ten onrechte denken dat zij de herfstcontributie reeds betaald hebben,.......)


Tot zover dit postscriptum
peter prins,secr.

Jos Vrijburg doet mee.