VERSLAG
sociëteit Änte Portas”
van de negende werkbespreking
gehouden op 11 april 1969 te Noordwijkerhout

ter afsluiting van de jongerenbijeenkomsten

“Leven nu….en morgen?”

Het doel dat met onze activiteiten in Noordwijkerhout aanvankelijk voor ogen werd gehouden, was dat we wilden denken en praten over enkele aspecten van het leven van vandaag en dat van morgen ,waarbij we dan vooral de doorsnee-jongeren wilden betrekken. Do praktijk toonde echter aan dat de belangstelling vooral afkomstig was van de studerende jongeren.

De afwezigheid van de werkende jeugd is mogelijk te wijten aan het feit dat de thema’s van de avonden te hoog gegrepen waren.
Een andere oorzaak is mogelijk te zoeken in de afwezigheid van communicatie tussen de werkende jongeren en de werkgroep.

De betrekkelijk zwakke opkomst in het algemeen kan waarschijn¬lijk geweten worden aan de drie volgende oorzaken:

In verband hiermee willen we ook het volgende zien:

Tijdens onze activiteiten in Noordwijkerhout hebben we helaas moeten ervaren dat de belangstelling van de ouderen voor dergelijke projecten vrijwel nihil is, hetgeen zich tijdens de laatste avond heel duidelijk manifesteerde.
Dat deze houding doorspeelt naar de jongeren is naar onze mening een duidelijke zaak.
Het was minder prettig, te ervaren dat het enkele malen is voorgekomen, dat onderwerpen zoals ze opgegeven waren aan de inleiders en zoals ze gepresenteerd werden in de dag- en weekbladen, niet overeenkwamen met de uitwerking ervan door de inleiders.
Hoewel de reclame op zich wel goed uitgevoerd was is toch gebleken dat de bijeenkomsten niet op een juiste wijze zijn overgekomen, waarschijnlijk zouden andere kanalen betere diensten hebben kunnen bewijzen.

De organisatie van de jongerenbijeenkomsten bleek geen inspiratiebron te zijn voor eventuele klachten.
Do rietsuikerwerkgroep, die heel even het licht heeft mogen zien, is voor onbepaalde tijd ten onder.
De te vroege bekendmaking van haar bestaan via de pers en het feit dat de leden van deze groep er zelf niet zo erg meer in geloofden, zijn twee redenen voor deze "onderduikperiode”.

Uit het onderzoekje, dat we op de laatste bijeenkomst onder het publiek gehouden hebben, is gebleken dat er op dit moment veertien personen enthousiast zijn om deel te nemen aan een soort klusjesdienst.
In samenwerking met de maatschappelijk werker, de heer P. Aalsma, zal geprobeerd worden deze groep verder te organiseren,

Om datgene, wat de werkgroep en sociëteit "Ante Portas” in Noordwijkerhout geprobeerd hebben tot stand te brengen, voort te zetten en mogelijk verder uit te breiden, waren we van mening dat het een goede zaak was, te komen tot een nieuwe werkgroep.
Op de bijeenkomst van vrijdag 25 april a.s. (Langevelderweg 4, Noordwijkerhout) zal een kandidatenlijst voor dit kader opgesteld worden, waarna de kandidaten persoonlijk bezocht worden.
Voor deze groep zal er bij de gemeente Noordwijkerhout een startsubsidie van f 500- aangevraagd worden.

Hoewel de financiële kant van de bijeenkomsten nog niet geheel afgerond is, kunnen we u wel meedelen dat het totaalbedrag van de activiteiten niet boven de 1.250 gulden zal komen.
Van de gemeentelijke garantstelling tot een bedrag van ruim f 1.900 zal dus niet ten volle geprofiteerd worden.
Wie belangstelling heeft voor een meer gedetailleerd overzicht betreffende "de centjes", wende zich tot ondergetekende.

Tenslotte willen we van deze gelegenheid graag gebruik maken om eenieder, die, op welke wijze dan ook bijgedragen heeft tot het verwezenlijken van de vijf jongerenbijeenkomsten te Noordwijkerhout, heel hartelijk te bedanken.

Rest mij een vriendelijke groet,
namens de werkgroep Noordwijkerhout en sociëteit "Ante Portas",

peter prins,
secretaris sap.