Sociėteit “ANTE  PORTAS”
Langevelderweg 4
Noordwijkerhout
________________
C o n c e p t b r i e f

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Noordwijkerhout,

Geacht College,

Sociėteit "Ante Portas" stelt zich (beseffende te staan voor de poorten van een nieuwe wereld) tot doel, een permanente en zinvolle discussie te openen om zo
te komen tot een adequaat samengaan van denken en leven in een terra nova.

De realisering hiervan ziet zij onder meer in het organiseren van gespreksavonden ter analysering van deze tijd om zo het uitdragen van een nieuwe geesteshouding
te vergemakkelijken.
In Noordwijkerhout wil sociėteit "Ante Portas" dit concretiseren door het organiseren van open jongerenbijeenkomsten. Zij zocht hiertoe contact met de Nederlands Hervormde Gemeente, de Sint-Jozefparochie en de Sint-Victorparochie. Met deze instituten en de sociėteit werd een werkgroep gevormd, waarvan U bijgesloten een overzicht aantreft.

Na dit eerste contact diende de sociėteit een ontwerpprogramma in en nodigde de werkgroep uit voor een eerste werkbespreking.
Deze werd gehouden d.d. 14 september 1968. Een verslag van deze bijeenkomst vindt U eveneens ingesloten. Het programma omvat een cyclus van vijf avonden,
waarvan er maandelijks een gegeven wordt en waarvan de eerste is gepland op 15 november 1968.

De financiėle zijde van dit project (willen wij het verantwoord en zo goed mogelijk doen slagen) vormt voor ons echter een ernstig beletsel.
Een begroting, welke wij gewetensvol hebben opgemaakt doen wij U hierbij toekomen.

In acht nemend:


durven wij U, Burgemeester en Wethouders, mede namens de Werkgroep te vragen of de Gemeente Noordwijkerhout zich garant zou willen stellen voor het bedrag van Fl. 1983,00 zoals dit op de begroting staat gespecificeerd.

Hopend dat U dit in overweging wilt nemen,
tekenen wij met de meeste hoogachting:

Jan A.M. van Hensbergen,
Primus inter Pares van Sociėteit "Ante Portas",
Zeestraat 7, Noordwijkerhout.

-.-.--.-.---.-.-.-.--.GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

Giro: Gemeente Ontvanger 40888
Telefoon (02533) 26 41Aan de Societeit "Ante Portas"
p/a de heer J.A.M.van Hensbergen
Zeestraat 7
ALHIER


Bijlagen

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk
25/9’68 2648 Datum 1 november 1968.

Onderwerp: bijdrage kosten
gespreksavonden


Hiermede berichten wij U, dat de raad van de gemeente in zijn vergadering van 29 oktober j.l. heeft besloten, garant te zijn voor de betaling der kosten van de door uw sociėteit te organiseren gespreksavonden voor de plaatselijke jongeren, tot een bedrag van f 1983.--.

Nadat dit raadsbesluit door het provinciaal bestuur is goedgekeurd zullen de subsidies -voor zover nodig- na het overleggen van rekening en verantwoording betaalbaar worden gesteld.

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,


De secretaris,                           de burgemeester,