Manhattan Project Meineszhood

scholierenpanel

id-recht

Introductie:

Het Manhattan Project
Het Manhattan Project Meineszhood is een wijkgebonden
experiment van het Manhattan Project 3.0 dat in 1998
via het Web <www.gaingate.com> is gestart.

Het is een samenwerkingsproject van

Stichting de Binnenweg en Stichting Groot Manhattan


voortgekomen uit het kunstenaarscollectief dat bekend werd door
de HAL-kraak.

Het Manhattan Project 3.0 beoogt,
op basis van globaal bewustzijn,
een virtueel netwerk te ontwikkelen dat mensen verbindt
en mogelijkheden biedt voor een inclusieve samenleving
(wonen, onderwijs, werk) met als motto:

“De wereld is voor morgen bedoeld”.

In 2005 werd de Meineszbuurt, postcode 3022,
doelgebied voor een eerste experiment
 

ID-plicht & Project Meineszhood

Vanaf november 2004 geldt in Nederland de
 identificatieplicht voor mensen vanaf 14 jaar.
Over ID-recht wordt in de Staatscourant niet gerept.
Omdat menselijkerwijs gesproken
rechten aan plichten vooraf horen te gaan,
is Stichting de Binnenweg begonnen met het vragen van
aandacht voor ID-recht. <gaingate.com/id>
Daarbij is “beginnen vanaf de basis” het uitgangspunt en
is onlangs een scholierenpanel opgericht.

Scholierenpanel ID-recht:

“Op zoek naar een methode voor het primair onderwijs”

Doel:
Het ontwikkelen van een lespakket waarmee
leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8)
zich kunnen leren presenteren en hun ID kunnen formuleren
in een voor henzelf en hun eigen omgeving aantrekkelijk perspectief.

Motivatie:
Vanaf 14 jaar moet een inwoner van Nederland zich kunnen identificeren.
# geef voorbeelden daarvan bij: overheid, politie, winkel, school

Omdat rechten aan plichten vooraf horen te gaan
(Als je mag autorijden (leeftijd geeft het recht)
heb je de plicht, een rijbewijs te halen).
Zo zou het ook moeten zijn met ID-plicht.
Daar hoort dan ID-recht aan vooraf te gaan.
# ken je meer voorbeelden van rechten en plichten?

De basisschool zou daar meer aandacht aan kunnen geven
met een didactische methode ID-ontwikkeling.
Het evaluatierapport van de onderwijsinspectie
(burgerschap op school, Min. OCW 2016) laat het gemis zien.


Voorwaarden:

 1. De methode moet globaal acceptabel zijn,
  gebaseerd op universele waarden
   

 2. De methode moet passen binnen het algemeen vormend leerpakket
  (“burgerschap” of “participatie”)
   

 3. De methode mag geen kostenverhogend effect hebben
  op het onderwijsbudget
   

 4. De methode moet ook voor de leerkracht
  een stimulerende, creatieve uitdaging zijn


Werkwijze:
Twee keer per maand (om de zaterdag) wordt er
met een panel van scholieren uit de Meineszbuurt
een middag gepraat over ervaringen met het basis- en het vervolgonderwijs,
het “hoe en waarom” van ID-recht en de mogelijkheden
om daar een makkelijk te hanteren tool of app voor te ontwikkelen.

Als werkwijze voor het groepsgesprek wordt
in drie fasen de “zwam-methode” gebruikt.
Rondom een paar vaste gegevens wordt er geklets,
gebrainstormd, gezwamd,
tot er een idee oppopt dat bruikbaar is.

Elk gesprek wordt afgesloten met een schoolgerichte opdracht,
waarmee de scholieren aan de slag gaan.
De panelleiding werkt ondertussen de gespreksideeën uit
voor de volgende bijeenkomst.

Fase 1:
Inclusief Denken en Zelfkennis,
de 2 pijlers van globaal bewustzijn; info scholen over burgerschap

Fase 2:
Het ioi-modem / informeren organiseren investeren;
info scholen over les-/leerboeken


Fase 3:
Het gaingate-model als middel voor
werkervaring en kwaliteitsverbetering;
bijeenkomst met docenten.


Tijdplan:
Schooljaar 2019-2020,
elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 15:00 tot 16:00 uur
Fase 1: September t/m december 2019
Fase 2: Januari t/m april 2020
Fase 3: mei t/m juli 2020


Bij evaluatie/nabespreking in december
wordt het programma verder uitgewerkt.

Als Fase 1 eerder kan worden afgerond,
omdat de scholen creatief/kritisch gemotiveerd zijn
en de deelnemers zich naar eigen tevredenheid kunnen verwoorden,
kan Fase 2 eerder worden opgestart.

Fase 3 kan als een gaingate-project worden opgezet
b.v. “binnentuinburen”, “heitje voor een karweitje”
of als startup voor een muziek-, film- of theatergroep.
Tegelijkertijd kan in Fase 3 contact met het onderwijs worden opgenomen
voor een brainstorm~bijeenkomst
met
het scholierenpanel.

 


 

Stichting de Binnenweg           contactinfo         Stichting Groot Manhattan