K A N TO O R

 

van den Notaris

 

L.A.T. BINNENDIJK

 

te Noordwijk

 

 

Uittreksel
eener akte van scheiding

Eigendomsbewijs

voor

den Heer S. van Hensbergen

te Noordwijkerhout

van

 

1e
Twee woonhuizen met schuren en erf
benevens partij bouwland, boomgaard,
Bosch en tuin te Noordwijkerhout a.d.
schulpweg, kadaster Sectie E nummers
371, 372, 373, 585, 586, 808, 809 en
810, groot 38 aren 51 centiaren

 

2e
Een perceel weiland onder Noordwijker-
hout in den Hoogeveenschen Polder,
kadaster Sectie B nr 433, groot
3 hectaren, 26 aren, 80m centiaren.

 

 

d.d. 13 October 1897.

 

------------------------------------------

Tekst van uittreksel
-------------------------------

 

Heden, 13 oktober 1897, zijn voor mij, Lubertus Agathus Teunis Binnendijk, Notaris te Noordwijk, ten overstaan van de Edelachtbare Heer Meester Martinus d’Aumerie, Kantonrechter in het kanton Leiden, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen verschenen:

 

De Heer Samuel van Hensbergen, broodbakker wonende te Noordwijkerhout, zowel uit eigen hoofde, als in hoedanigheid van Vader en Voogd uit kracht der Wet over zijn zes nog minderjarige kinderen, genaamd: Leonardus, Gregorius, Maria Petronella, Hendrikus Samuel, Alida Dina en Maria Alida van Hensbergen

En de Heer Hendricus van Paridon, landbouwer wonende te Katwijk, in hoedanigheid van toeziend Voogd over genoemde minderjarigen, als zodanig benoemd door genoemde heer kantonrechter, blijkens diens proces verbaal van 22 juli 1891.

 

Te kennen gevende:

Dat de eerste comparant volgens de bepalingen der tegenwoordige wetgeving in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met Alida Martina Zandbergen, die 26 mei 1891 te Noordwijkerhout is overleden, met haar dood bekrachtigend haar testament op 24 oktober 1870 voor de destijds te Warmond gevestigde notaris Johan de Crane verleden, waarbij zij haar echtgenoot heeft benoemd tot erfgenaam van het te zijne behoeven beschikbare of een vierde gedeelte van haar nalatenschap terwijl zij tot erfgenamen van het onbeschikbare of de overige drie vierde gedeelten daarvan uit kracht der Wet achterliet hare zeven uit haar gezegd huwelijk geboren alle nog minderjarige kinderen, genoemde Leonardus, Gregorius, Maria Petronella, Hendricus Samuel, Alida Dina en Maria Alida van Hensbergen en wijlen Agnes van Hensbergen ieder voor een zevende gedeelte, dat evengenoemde Agnes van Hensbergen te Noordwijkerhout is overleden op 18 juli 1894, tot erfgenamen van haar nalatenschap uit kracht der Wet achterlatende haar vader voor een vierde gedeelte en hare zes genoemde broeders en zusters voor de overige drie vierde gedeelten.

 

Dat de eerste comparant met zijn zes genoemde kinderen uitmaken de enige gerechtigden tot de gemeenschappelijke boedel, bestaand hebbende tussen hem, comparant, en zijn gezegde echtgenote en tot de nalatenschap van laatstgemelde en die van genoemde Agnes van Hensbergen, welke is begrepen in de gemeenschappelijke boedel van haar ouders.

 

Dat de comparanten verlangen bij deze ten overstaan van mij, notaris, over te gaan tot scheiding en verdeling van die boedel en die nalatenschappen, doch daartoe vooraf nog wensen op te merken:
dat enzovoorts…

 

Teneinde alsnu tot de voorgenomen scheiding en verdeling te geraken, is door mij, notaris, volgens bovenaangehaalde inventaris opgemaakt, de navolgende

 

Staat

 

Baten

 

Onroerende Goederen

 

Artikel een

Twee woonhuizen met schuren en erf, benevens een partij bouwland, boomgaard, bos en tuin, staande en gelegen te Noordwijkerhout aan de Schulpweg Kadaster Sectie E, nummers 371, 372, 373, 585, 586, 808, 809 en 810 samen groot 38 aren, 51 centiaren.

Door enzovoorts.

 

Artikel twee

Een perceel weiland, gelegen in de Hoogeveensche Polder, kadaster Sectie B, nummer 433, groot 3 hectaren, 26 aren en 80 centiaren.

Alvorens enzovoorts..

Welke percelen zijn bezwaard met twee hypothecaire inschrijvingen, als:

 

Één, groot 6.000 gulden, ten behoeve Dr. Johan Christiaan Gotlob Evers, oudhoogleraar te ’s Gravenhage, blijkens akte op 6 mei 1872 voor de destijds te Warmond gevestigde notaris Johan de Crane verleden en ingeschreven ten kantore der hypotheken te Leiden 24 december 11879 in deel 39, nummer 130;

En één, groot per resto 900 gulden ten behoeve van den Heer Johannes Nicolaas van der Preijden Junior te Leiden, blijkens akte op 5 juni 1890 voor de te Leiden gevestigde notaris Coebergh verleden en ingeschreven ten gezegde hypotheekkantoor 6 juni daaraanvolgend in deel 94, nummer 102.

Samen enzovoorts…

 

Van welke percelen de eerste comparant de eigendom heeft verkregen tengevolge der overschrijving gedaan ten kantore der hypotheken te Leiden
op 4 mei 1872  in deel 411 nummer 20 van een akte van scheiding op 23 april bevorens voor de destijds te Warmond gevestigde notaris Johan de Crane verleden.

   

 

 

 

 

 

 

 

Roerende Goederen enzovoorts.

 

 

Aanbedeling

Ter voldoening van hetgeen aan ieder der deelgerechtigden toekomt, wordt bij deze met goedvinden van den Heer Kantonrechter toegescheiden en aanbedeeld.

 

Aan de Comparant Samuel van Hensbergen

1e Voor hemzelve

De onroerende goederen hiervoor onder Artikel Een en Twee omschreven bezwaard met de daarop gevestigde hypothecaire schulden en aldaar uitgetrokken voor enzovoorts.

 

Met welke vorenstaande Staat, scheiding en aanbedeling de comparanten zowel in privé als in hoedanigheid verklaren volkomen genoegen te nemen, houdende daarmede de gemeenschappelijke boedel bestaand, hebbende tussen de eerste comparant en diens gezegde echtgenote alsmede de nalatenschap van laatstgenoemde en die van Agnes van Hensbergen voor geheel en al gescheiden en verdeeld, zonder deswege iets in het gemeen te hebben gehouden.

Erkennende enzovoorts..

 

Voor de uitvoering dezer verklaren de partijen domicilie te kiezen ten kantore van de notaris te Noordwijk gevestigd.

 

Waarvan akte enzovoorts

 

Samuel van Hensbergen, Hendricus van Paridon, Martinus d’Aumerie, Cornelis van Heuzen Jr, Jacobus W. Starkenburg,

Binnendijk, notaris.

 

 

Noordwijk, 13 oktober 1897.

 

Het Huis van Hensbergen
het koepelberg archief online

reacties of verhalen..?

koepelberg-klankbord