Het verloren gewaande jaarverslag 1955 is gevonden.
Om de  omstandigheden  beter  in  beeld  te brengen, is dit in zijn geheel  opgenomen  in  de koepelbergfiles, zodat ook aan de beslommeringen van een accountant uit de jaren 50 recht wordt gedaan.

 

ACCOUNTANTSKANTOOR

"NEDERLANDS BUREAU
VOOR ADVIEZEN"

Hoofdkantoor:

Haarlem - Verspronckweg 1

Directie:

R. DE VRIES
D.G. LOGEMAN
U. BOUWSMA
________

KANTOREN  TE

AMSTERDAM   -   EINDHOVEN
UTRECHT
________

 

RAPPORT

UITGEBRACHT AAN

De Weledele Heer S.L. van Hensbergen,
Bakker,
Zeestraat 7    Noordwijkerhout

INZAKE DE ADMINISTRATIE
OVER HET TIJDVAK VAN

1 Januari 1955  t/m  31 December 1955

_______________________________

Haarlem, 3 Oktober 1956.

Weledele Heer,

 

Ingevolge Uw daartoe strekkende opdracht hebben wij Uw boekhouding over het boekjaar van 1 Januari 1955 tot en met 31 December 1955 gecontroleerd, de balans per 1 Januari 1956, alsmede de Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1955 samengesteld en hebben thans de eer U als volgt te rapporteren.

DE BOEKHOUDING:
Ons werden de navolgende boeken overgelegd:
Kasboek (tabellarisch), giroboek (tabellarisch), inkoopschuldenboek en een kladkasboek.
Verder werden ons overgelegd rekeningen, kwitanties en girobescheiden, alsmede diverse spaarbankboekjes.

HET KASBOEK:
U deelde ons mede, dat U wekelijks kascontrole toepaste.
De hierbij door U geconstateerde kasverschillen hebt U in het kasboek aangetekend.
De bij onze controle gebleken verschillen hebben wij rechtstreeks in het kasboek gecorrigeerd.
Het in totaal tot uiting gekomen voordelige verschil ad 15,01 hebben wij afgeboekt ten gunste van de omzetrekening.

ONZE CONTROLE:
Door ons werd nagegaan, de juiste plaatsing van de posten in het tabellarisch kasboek en giroboek.
Wij controleerden het kasboek met de overgelegde kasbescheiden en het giroboek met de bescheiden van de Postcheque- & Girodienst.
Wij gingen verder na, of de afboekingen uit het kasboek en giroboek in het inkoopschuldenboek juist geschiedden.
De ingekomen facturen verifieerden wij met het inkoopschuldenboek.
Het netkasboek hebben wij gecontroleerd met het kladkasboek.
De aangiften voor de omzetbelasting werden door Uzelf verzorgd. Hierop hebben wij geen controle uitgeoefend.
Op de geboekte contante ontvangsten hebben wij uiteraard geen controle kunnen uitoefenen.

MONDELINGE MEDEDELINGEN:
U deelde ons mede:

 1. Dat het eigen verbruik van brood enzovoorts uit de zaak voor U en Uw gezin (8 kinderen),  alsmede voor knecht en dienstbode is te stellen op 1.000 gulden.
  Verder hebt U aan Uw ouders brood enzovoorts verstrekt ter waarde van 200 gulden.
  In totaal 1.200 gulden. Dit bedrag hebben wij ten laste van de privé-rekening en ten gunste van de kostprijs geboekt.

 2. Dat het privé-aandeel in het verbruik wegens brandstof, water, gas en elektriciteit, waarvoor de uitgaven geheel ten laste van onkosten zijn geboekt, is te schatten op 200 gulden.

 3. Dat U in het afgelopen boekjaar, boven zijn geldloon aan 1 knecht vrije kost en inwoning hebt verstrekt.
  De waarde van deze verstrekkingen schatte U op 2/3 x 600,-- en 1/3 x 780,-- is totaal 660,-- gulden.
  Wij boekten dit bedrag ten gunste van de privé-rekening en ten laste van de onkostenrekening.

 4. Dat het geldloon van de dienstbode onder de lonen is geboekt, terwijl U de aan haar verstrekte kost ten laste van de privé-rekening wilde laten. Op deze wijze was volgens Uw opgave een juiste verdeling van haar totale kosten verkregen.

 5. Dat U bij gelegenheden als huwelijk, geboorte e.d. aan Uw klanten een taart stuurt, waarvan U de kostprijs schatte op 150,-- gulden.
  Daar deze verstrekkingen als reclame zijn te beschouwen, hebben wij dit bedrag ten laste van de rekening "Onkosten" en ten gunste van de kostprijs geboekt.

CONCLUSIE:

Te Uwer oriëntatering laten wij hieronder de vergelijkende cijfers volgen betreffende de behaalde bedrijfsresultaten in de boekjaren 1954 en 1955.

resultaten 1954 & 1955

Bovenstaand overzicht vereist o.i. geen nadere toelichting.

 

balans 1956

TOELICHTING  BEGINBALANS:
Voor de beginbalans per 1 januari 1955 en de toelichting hierbij, zij verwezen naar het in Uw bezit zijnde rapport door ons uitgebracht d.d. 28 juni 1955.

 

TOELICHTING  EINDBALANS:

B A L A N S    P E R   1   J A N U A R I   1 9 5 6

ACTIVA

KAS
Volgens Uw opgave was er op 1-1-1956 in kas: 1.121,90

POSTREKENING
Volgens overgelegd girobiljet was het tegoed op 1-1-1956: 1.354,64

BOERENLEENBANK
Volgens overgelegd boekje van de Boerenleenbank te Noordwijkerhout was op 1-1-1956 tegoed: 18,97

KLANTENVORDERINGEN
Volgens een door U opgemaakte aan ons overgedragen lijst van vorderingen, waarop wij geen contrôle hebben kunnen uitoefenen,  was op 1-1-1956 in totaal te vorderen van de klanten: 2.834,80

TELEFOON  HEEREWEG
Per 1-1-1956 was nog te vorderen wegens voorgeschoten betaling telefoon Heereweg:  11,68

GOEDERENVOORRAAD
Volgens een door U opgemaakte aan ons overgedragen lijst was de waarde van de voorraad goederen op 1-1-1956: 2.391,78
Zowel de opname als de waardering van de goederenvoorraad moeten wij uiteraard voor Uw verantwoordelijkheid laten.
U deelde ons mede, voor het bepalen van de balanswaarde als basis te hebben genomen de factuurprijzen en alleen een andere waardering te hebben toegepast wanneer de dagprijzen lager waren dan de factuurprijzen, in welk geval U de dagprijs als basis nam.

EMBALLAGEVOORRAAD
Volgens Uw opgave bedroeg op 1-1-1956 de waarde van de voorraad embalage:  496,00

ONKOSTENVOORRAAD
Volgens Uw opgave bedroeg op 1-1-1956 de waarde van de voorraad onkosten:  532,00
Specificatie: Brandstoffen 245,00; Verpakkingsmateriaal en drukwerk: 287,00

INVENTARIS
Balanswaarde per 1-1-1955:  972,00.
Aankopen per kas: 1.800,00; 120,00;
Aankopen per giro: 182,50; 600,00;
Afschrijving over 1955:  461,50.

Balanswaarde 1 januari 1956: 3.213,00

BESTELAUTO
Balanswaarde 1-1-1955: 4.770,00
Afschrijving 1955: 900,00
Balanswaarde 1-1-1956: 3.870,00

ZAAKPAND
Balanswaarde 1-1-1955:  22.110,00
Afschrijving:  325,00
Balanswaarde 1-1-1956:  21.785,00

GOODWILL
Balanswaarde 1-1-1955:  504,00
Afschrijving: 126,00
Balanswaarde 1-1-1956:  378,00

OVEN
Balanswaarde 1-1-1955:  7.284,00
Afschrijving:  451,00
Balanswaarde 1-1-1956:  6.833,00

PASSIVA

LEVERANCIERS
Volgens een door U opgemaakte aan ons overgelegde lijst van schulden, was op 1-1-1956 in totaal verschuldigd:  3.754,67.
Deze lijst hebben wij gecontroleerd met het inkoop-schuldenboek.

ONKOSTEN
Aan onkosten was op 1 januari 1956 verschuldigd in totaal:  902,95
De nadere specificatie is als volgt:
Hulpmateriaal               29,35
Vracht                              1,80
Advertentie/drukwerk  54,29
Autokosten                 252,53
Electra                          58,81
Sociale Lasten          432,22
Onkosten pand            67,85
Kantoorbehoren            6,10
Deze specificatie hebben wij opgemaakt uit de ons overgelegde nota's en geboekte betalingen.

OMZETBELASTING
Op 1-1-1956 was verschuldigd wegens nog te betalen omzetbelasting over het vierde kwartaal 1955:  211,68

INTREST HYPOTHEEK O/G
De schuld wegens nog te betalen intrest was op 1-1-1956 groot:  124,85
De nadere specificatie luidt als volgt:
Nat. Levensverzekering Bank  14.100,00 ŕ 4,5%
van 15-10 tot 31-12-1955 (75 dagen)

GELEENDE  GELDEN
Volgens Uw opgave was er op 1-1-1956 een schuld aan H.S. van Hensbergen (rente 5 gulden per week) wegens geleende gelden tot een bedrag van:  13.304,18

HYPOTHEEK  O/G
Volgens Uw opgave was op 1-1-1956 verschuldigd aan de Nat.Lev.Bank te Rotterdam wegens geleend geld onder hypothecair verband, rente 4,5% 's jaars:  14.100,00

AFSCHRIJVING  DUBIEUSE  DEBITEUREN
Het vermoedelijke verlies op dubieuse debiteuren schatte U per 1-1-1956 op:  868,70
Specificatie:
P. Zwart             84,65
v. Deursen         41,84
Hulsebos           37,72
v. Noort              25,04
Duivenvoorde    52,96
Houdijk             223,16
Rooyakker         23,57
v.Stralen           273,53
v.d. Berg            48,96
Opstal                57,27

GEKAPITALISEERDE LIJFRENTE VERPLICHTING
Volgens diverse opmerkingen sub 1 op pagina 2 van ons rapport d.d. 8 November 1954, verstrekte U sinds 22 September 1952 een uitkering aan Uw ouders ten bedrage van 60 gulden per week.
Van dit bedrag is totaal 900 gulden aan te merken als lijfrentebetaling voor het door U gekochte pand, terwijl het restant als alimentatieverplichting is te beschouwen.
De koopsom voor een lijfrente ad 100 gulden per jaar gebaseerd op de leeftijd van Uw vader 72 jaar en van Uw moeder van 70 jaar bedraagt volgens de tarieven van de Levensverzekerings Maatschappij 1.352,-- gulden.
De gekapitaliseerde waarde van een lijfrente van 900,-- gulden per jaar is derhalve te stellen op 12.168,-- gulden.
Het verschil met de gekapitaliseerde schuld per 1 Januari 1955 ad 12.357,-- gulden, zijnde 189,-- gulden, hebben wij afgeboekt ten gunste der Verlies- & Winstrekening.

R E C A P I T U L A T I E:

TOTAAL  DER  ACTIVA     44.840,77
TOTAAL DER PASSIVA    45.435,03

NEGATIEF  KAPTIAAL            594,26

------

K A P I T A A L

Balans 1 januari 1955 1.805,27 Netto winst 8.854,26
Saldo privé 7.643,25 Balans 1 januari 1956 594,26
  9.448,52

KAPITAAL

9.448,52

 

 

H U I S H O U D I N G
Betaald per kas: 3.947,14     Obtl Onkosten 660,00
Opnamen 3.205,00       kost & inwoning    
Abonnementen 4,00       2/3 x 600,00 400,00  
Levensverzekering 80,11       1/3 x 780,00 260,00  
Loterij 160,00        
Ongevallenverzekering 93,90        
Aardappelen 138,50       Obtl Verhuur Bovenwoning 75,00
Fiets 75,00       Slijtage stoffering 75,00  
Arts 40,40        
Kleding 47,50       Saldo verbruik 7.643,25
Diversen 81,87        
Levensverzekering 20,86        
Betaald per giro 444,14      
Ongevallenverzekering 59,01        
Levensverzekering 326,79        
Abonnementen 6,00        
Schoolgeld 31,30        
Levensverzekering 20,91        
Obtg Kostprijs 1.200,00      
Gezin en personeel 1.000,00        
Ouders 200,00        
Obtg Onkosten 212,10      
Brandass. inboedel 12,10        
Privé Energiegebruik 200,00        
Huurwaarde woondeel 290,00      
Obtg Lijfrente Ouders 2.285,00      
Steun ouders

2.285,00

       
    8.378,25     HUISHOUDING   8.378,25

 

BEREKENING VAN HET ZUIVER INKOMEN VOOR HET JAAR 1955
Winst volgens de Verlies- & Winstrekening     8.854,26
Af:: Rente Boerenleenbank     - 0,97
Af: Investeringsaftrek: 4% van 5.550,00     - 222,00
      BEDRIJFSWINST 8.631,29
Rente Spaarbank Boerenleenbank 1954   0,97  
Rente spaartegoed minderjarige kinderen   6,84  
H.J.P.J.A.        
Rente 1954 geschat   2,25    
J.A.M.        
1952 t/m 1954 2,99      
reeds aangegeven 52/54 - 1,80 1,19    
M.M.B.        
1952 t/m 1954 3,55      
reeds aangegeven 52/53 - 2,00 1,59    
S.J.J. rente 1954   0,37    
W.J.M. 1954 geschat   0,35    
B.M.J.M. 1954 geschat   0,25    
J.M.G. 1954 geschat   0,25    
L.J.M. rente 1954   0,63    
Rente op tegoeden     7,81 7,81
      ONZUIVER INKOMEN 8.639,10
Af: Premie Pers.ongev.verz. P.O.no 3413 - 21,60   - 21,60
Af: I.O. no.156747, aftrekbaar vlg Mij. -40,50   -40,50
      ZUIVER INKOMEN 8.577,00

 

OPMERKINGEN:

 1. Blijkens de privé-rekening hebt U in 1955 ter ondersteuning van Uw ouders het navolgende ten koste gelegd:
  Steun aan ouders   2.285,--; Idem in natura  200,-- ; Betaald aan dokterskosten 40,40.
  Totaal 2.525,40.
  Dit bedrag is meer dan 6%, minus 4% (voor 8 kinderen) is 2% van Uw zuiver inkomen.
  Wij zullen daarom de Heer Inspecteur verzoeken, bij het berekenen der verschuldigde belasting rekening te willen houden met vorengenoemde op U drukkende buitengewone lasten.

 2. Met inachtneming van het vorenstaande bent U over bovenvermeld inkomen (Tariefsgroep III/8) geen belasting verschuldigd.

- - -

Ter kennisneming van onze berekeningen zullen wij een copie van dit rapport doen toekomen aan de Heer Inspecteur der Belastingen te Leiden, 2e Afdeling.

---

Wij vertrouwen hiermede aan Uw opdracht te hebben voldaan.

Mocht U echter aangaande dit rapport nog nadere toelichtingen wensen, dan zijn wij gaarne bereid U deze te verstrekken.

Wij tekenen inmiddels,

accountantskantoor

Nederlands Bureau voor Adviezen

 

bijlage 1

Balans

Activa Passiva
Kas 1.121,90 3.754,67  Leveranciers
Postrekening 1.354,64 902,95  Onkosten
Boerenleenbank 18,97 211,68  Omzetbelasting
Klantenvorderingen 2.834,80 124,85  Interest Hypotheek o/g
Telefoon Heereweg 11,68 13.304,18  Geleende gelden
Goederenvoorraad 2.391,78 14.100,00  Hypotheek o/g
Embalagevoorraad 496,00 868,70  Afschrijving dub. Debit 
Onkostenvoorraad 532,00 12.168,00  Gekap. Lijfrenteverplichting
Inventaris 3.213,00
Bestelauto 3.870,00
Zaakpand 21.785,00
Goodwill 378,00
Oven 6.833,00
Totaal Activa 44.840,77
Negatief Kapitaal 594,26
Balans per 1 januari 1956 45.435,03 45.435,03  Totaal Passiva

Toelichting op de balans:

bijlage 1a.

HYPOTHEEK  O/G
Betaald per giro 300 Balans per 1 januari 1955 14.400
Balans 1 januari 1956 14.100    
bijlage 1b. GEKAPITALISEERDE LIJFRENTESCHULD
Balans 1 januari 1956 12.168 Balans 1 januari 1955 12.357
Verlies en winst 189    
bijlage 1c.

TELEFOON HEEREWEG

Betaald per giro 76,28 Ontvangen per kas 64,60
    Balans per 1 januari 1956 11,68
 
BIJLAGE 2

VERLIES- & WINSTREKENING

ONKOSTEN

7.515,71

OMZET

75.131,12

LONEN/SOC.LASTEN

7.933,55

KOSTPRIJS

47.289,90

  15.449,26

BRUTO WINST

27.841,22
OMZETBELASTING 663,44 MINDER BELOOP AFSCHR. DUB. BEBIT. 450,48
INTEREST O/G 866,21
LIJFRENTE OUDERS 900,00 VERHUUR BOVENWONING 225,00
AFSCHRIJVINGEN   RENTE BOERENLEENBANK 0,97

Inventaris

461,50

Bestelauto

900,00 HUURWAARDE WOONDEEL ZAAKPAND 290,00

Goodwill

126,00

Oven

451,00

Zaakpand

325,00 VERMINDERING GEKAP. LR-VERPLICHTING 189,00
NETTO  WINST 8.854,26    
       
  28.996,67   28.996,67

 

BIJLAGE 2a

ONKOSTEN

 
Balans per 1 januari 1955 503,15 Balans per 1 januari 1955 1.752,82
Betaald per kas   7.311,62 Per kas autokosten 835,65
sociale lasten 255,50   Per giro sociale lasten 28,52
autokosten 781,04   Obtl huishouding 212,10
kantoor/advert. 277,91   brandass inb. 12,10  
abon/contr. 111,60   water/energie 200,00  
diversen 139,78        
reparaties 197,30        
brandassurantie 37,40   Ontv. per kas accountant Hw 26,50
w.a.verzekering 29,81        
bedrijfsverzekering 74,65   Saldo Verlies  
vracht 30,09   Kantoor/adv 337,89  
bezorgloon 39,60   Verp.mat 492,77  
water 38,70   Electra etc 2.133,09  
provisie 130,00   Autokosten 1.938,30  
kortingen 188,08   Abon/contr. 201,41  
schoonmaakart. 36,40   Diversen 139,78  
glasassurantie 27,47   Reparaties 451,93  
bedrijfskleding 14,20   Verzekeringen 157,23  
hulpmateriaal 60,38   Vracht 31,89  
etalagekosten 45,56   Bezorgloon 39,60  
huren 4.731,00   Provisie 130,00  
onkosten pand 65,15   Kortingen 188,08  
idem per kas 241,04 Schnmk-art 36,40  
water 44,25   Bedr.kleding 14,20  
hulpmateriaal 30,40   Hulpmat. 233,13  
autokosten 166,39   Etalagekosten 45,56  
betaald per giro 6.453,74 Onk. pand 442,10  
electra 353,11   Telefoon 93,00  
kantoorbehoren 23,40   Accountant 259,35  
autokosten 2.689,94   Reclame 150,00  
telefoon 115,36  

Sub.tot

7.515,71 15.449,26
accountant 410,85   Lonen & Soc. Lasten 7.933,55
sociale lasten 2.010,96  

bundergeld

4,63        
grondbelasting 63,35        
straatbelasting 22,08   Balans 1 januari 1956 532,00
rioolbelasting 22,08   brandstof 245,00  
reparaties 157,54   Verp. mat. 287,00  
abon/contr. 89,81        
reparatie pand 261,96        
hulpmateriaal 90,75        
reparatie oven 137,92        
volgens inkoopboek 2.614,35      
brandstoffen 2.111,88        
verpakkings mat. 479,77        
porti 0,45        
hulpmateriaal 22,25        
o.b.t.g. kostprijs 150,00      
reclametaarten 150,00        
o.b.t.g. huishouding 660,00      
1 knecht k&i 660,00        
balans 1 januari 1956 902,95      
hulpmateriaal 29,35        
vracht 1,80        
adv./drukwerk 54,29        
autokosten 252,53        
electra 58,81        
sociale lasten 432,22        
onkosten pand 67,85        
kantoorbehoren 6,10        
           
    18.836,85     18.836,85

voor nadere specificatie worden nog opgenomen:

bijlage 2b
Omzetbelasting

bijlage 2c
Rente O/G

bijlage 2d
Uitkering aan ouders

bijlage 2e
Leveranciers oud

bijlage 2f
Leveranciers nieuw

bijlage 2g
Omzet

bijlage 2h
Kostprijs

bijlage 2i
Afschrijving dubieuse vorderingen

bijlage 2j
Verhuur bovenwoning

bijlage 3a
Recapitulatie Kasboek

bijlage 3b
Recapitulatie Giroboek

bijlage 3c
Recapitulatie Spaartegoeden Kinderen

bijlage 4
Specificatie Inventaris

 

het koepelberg-archief