op de valreep

advies met betrekking tot de
provinciale planning en
programmering van het
sociaal-cultureel werk
in noord-holland
haarlem, provinciaal bestuur van noord-holland, mei 1982
de adviescommissie jeugd- & jongerenwerk, Peuterspeelzaalwerk en Club- & Buurthuiswerk

 

1.0  Aanbiedingsbrief
1.1  Voorwoord

2.0  Inleiding
2.1  Sociaal-cultureel werk en beleid
2.2  De rijksbijdrageregeling en provinciale taken
2.3  De adviescommissies
2.4  De adviescommissie jeugd- & jongerenwerk

3.0  Provinciaal beleid jeugd & jongerenwerk
3.1  Kort historisch overzicht
3.2  Beleidsdoelen & -uitgangspunten van de provincie
3.3  Aanbevelingen voor een provinciaal jeugdbeleid
3.4  Vragen & problemen van de provincie

4.0  Jeugd- & Jongerenwerk in Noord-Holland
4.1  Een globale veldverkenning
4.2  Het bereik
4.3  De inhoud van het werk
4.4  Knelpunten
4.5  Algemene conclusies

5.0  Steunfuncties & afstemming  van taken
5.1  Recht op organisatie; recht op steun
5.2  Overwegingen voor regionalisering
5.3  Voorwaarden & uitgangspunten voor herstructurering

6.0  Naar een nieuwe voorzieningenstructuur
6.1  Het ontwikkelen van een nieuwe structuur
6.2  Projecten en experimenten ter innovatie
6.3  Het opheffen der ergste knelpunten
6.4  De overige knelpunten

7.    Het Advies

 

  klampen & kikkers

Op de valreep
het advies
 

younger policy
gaingate#manhattan