LR.511.1

5.1.1 Excerpten uit teambespreking-verslagen

04 oktober 1989:
1. Welzijnsbeleid Noord-Holland

Het door VH gemaakte verslag van de commissievergadering spreekt duidelijke taal:
Alle grote partijen zijn vol lof over het werk van de Raad, maar steunen GS in hun voorstel, de Raad ingaande 1991 op te heffen, alleen klein-links (PPR, CPN, PSP) is tegen en dan nog vooral, omdat de 175.000 (een PM-post) voor continuering overige taken een greep uit de lucht is.
Mogelijk denken de statenfracties wel, dat opheffing van de Raad en activering van de 175.000 gulden naadloos op elkaar aansluiten. Dit zal bestuurlijk verder uitgewerkt moeten worden.

2. Sociaal Plan

CK doet verslag van het Tripartite-overleg 890925.
Met betrekking tot mogelijke herplaatsing hebben de besturen in eerste instantie het standpunt ingenomen, dat overplaatsing naar CAO-welzijn pas aan de orde is nadat de termijn van boventalligheid (max. 2jr) achter de rug is.
De gedeputeerde wil vanwege gelijke rechten B3- & CAO-mensen eenzelfde uitgangspositie geven. Voor B3-werknemers is in ieder geval het intern herplaatsingsbeleid van toepassing (punt 3). Onduidelijk is nog, of bij overplaatsing naar een CAO-club het salarisperspectief meegaat (4.6.1.c).
Bijgestelde teksten zullen nog eenmaal worden besproken, waarna in december de definitieve overeenkomst zal worden gesloten.

3. Herplaatsingsbeleid Noord-Holland

De nota "Intern Herplaatsingsbeleid" is niet bij iedereen binnen gekomen. Ze wordt alsnog uitgereikt. VH geeft een toelichting. De nota is ten aanzien van het vorig concept niet gewijzigd. Nadrukkelijk is de geldendheid voor B3-organisaties opgenomen. Naast "gedwongen" overplaatsing kan ook "vrijwillige" overplaatsing voorkomen. Deze nota zal als bijlage aan het Sociaal Plan worden gehecht.

06 december 1989
1. Welzijnsbeleid Noord-Holland

De Commissievergadering is om onduidelijke redenen niet doorgegaan. Een toegezegde schriftelijke mededeling hierover is nog niet van de commissiesecretaris ontvangen. VH doet nogmaals navraag.

2. Liquidatieregister Raad

Conform het voorstel dat 13 november besproken is, zal het DB worden voorgesteld, een Liquidatieregister in te richten.
Als liquidatiemodel zal de "organische liquidatie" worden voorgesteld. Het verslag van de bestuurlijke overleggen (LR.521.1) wordt voor kennisgeving aangenomen.
Het verslag van het gesprek met het Serviceburo (LR.522.2) geeft aanleiding tot vragen over welke organisaties nog meer in een informatieve gespreksronde betrokken worden. Verzoeken hiervoor zullen gaan naar het Ondersteunings-Instituut N-H, de Provinciale Raad Volksgezondheid en de Culturele Raad.
Met betrekking tot de overige zaken: BW & Vereffening, Huisvesting &c liggen notities ter inzage in het register.

3. Advies Externe Commissie

Het advies van de Externe Commissie is voorgelegd aan alle betrokken instellingen. De Raad is niet uitgenodigd, na rijp beraad, omdat de Commissie meende, dat de instellingen het meest zouden willen spreken over gevolgen voor het personeel. Dit zijn problemen voor na 1 januari 1991, als de Raad reeds is opgeheven.
Uit de brief van de Commissie aan de Raad blijkt, dat de commissie niet inhoudelijk aandacht zal besteden aan de O&I-functie. Op de vraag of op deze brief zal moeten worden gereageerd wordt na een discussie negatief besloten: het advies is nog niet bekend, alleen een globale strekking; bovendien is het niet in concept aan de Raad gestuurd. Er zal wel bij bij de behandeling in de Statencommissie worden gereageerd.

4. Gespreksronde i.v.m. actief herplaatsingsbeleid.

Er is een eerste oriŰnterend gesprek geweest met de heer A. Vogel van de Dienst Centrale Ondersteuning (Bureau P&O). De heer Vogel is co÷rdinator voor het Provinciaal Herplaatsingsbeleid.
Binnenkort is er een vervolggesprek over het aantal personeelsleden, hun functies en wensen. In dat kader zal met iedereen omstreeks 11 december een gesprek gehouden worden. Normaal gesproken zal de heer Vogel zich actief inzetten, nadat bestuurlijk alle zaken rond zijn, i.e. vanaf april/mei 1990.


10 januari 1990

3. WELZIJNSBELEID NOORD-HOLLAND

3.1 Advies Externe Commissie

CK stelt, dat de Commissie formeel haar werk goed gedaan heeft. Inhoudelijk wordt er echter niets gezegd over de Raad en zijn functies.
JB vindt de nota prettig geschreven. Het verwondert hem echter dat er bijvoorbeeld wel over het OINH een toelichting in staat en dat de Raad in het verhaal niet voorkomt. Alleen de steunfunctie wordt genoemd.
VH is van mening, dat de nota zeer slecht is. In de redenering van GS heeft de Raad tot en met 1990 een adviesfunctie (gevraagd & ongevraagd). Vanuit die gedachte en vanuit het belang van de jeugd in NH valt het daarom te overwegen, een C&A mbt de gehele nota uit te brengen en het commentaar niet te beperken tot de "gememoreerde functie jeugdbeleid".
Gevraagd om een nadere toelichting op zijn diskwalificatie stelt hij, dat de nota vol zit met suggestieve opmerkingen zonder argumenten of verwijzing naar gedaan onderzoek. Er wordt veel gezegd over de vraagzijde en de aanbodzijde zonder analyse van behoeften en er wordt naar een model toegepraat met een winkel die zo snel mogelijk moet leegverkopen en een werkplaats waar zeer abstracte functies worden ondergebracht die grote overeenkomst vertonen met wat het NIZW ontwikkelt zonder dat er met die landelijke structuur een relatie wordt gelegd.
Het gevaar is groot, dat er een provinciale NIZW gaat ontstaan die overlappingen vertoont en onvoldoende aansluit op de behoeften uit het veld.
AR kan er nog weinig over zeggen. Zij vraagt zich af, of de Raad moet reageren als belanghebbende vanwege de genoemde steunfunctie Jeugbeleid, of als adviesorganisatie voor de provincie.
Na een diepergaande discussie worden voorlopig nog beide mogelijkheden voor reageren open gehouden. Vraag is, of de provincie op een uitputtend Commentaar & Advies (C&A) van de Raad zit te wachten en of het dus de moeite loont, er veel aandacht aan te besteden.


3.2 Verslagen

Uit het verslag Ambtelijk Overleg blijkt duidelijk de interpretatie van GS/ambtenaren met betrekking de O&I-functie. Het PM-bedrag is toegedeeld aan het SCW. Het is daarom zinloos, na te denken over mogelijkheden voor (gedeeltelijke) onderbrenging bij Zorgraad, Culturele Raad of OINH.
Ook is duidelijk, dat de provincie een snelle liquidatie voorstaat, geČgeven de uitspraak van Rein Kruk en de telefoontjes die reeds met twee medewerksters zijn gepleegd.
Het DB heeft te kennen gegeven, zich ten volle te blijven inzetten, zolang er personeel werkzaam is. Daarna kan de zaak snel worden opgerold. HenriŰtte Schreuder zal zich in het bijzonder met de liquidatie bezig houden. Met het voorstel van VH, haar ook voor teambesprekingen uit te nodigen wordt van harte ingestemd.

3.3 Intern Herplaatsingsbeleid

In de eerste week van 1990 zijn al twee medewerksters benaderd voor overplaatsing. De manier waarop dit gebeurde werd niet als prettig ervaren. Dat er nu reeds, voordat het Sociaal Plan rond is, vanuit de Provincie aan herplaatsing wordt gewerkt, wordt op prijs gesteld.
VH kan dat, wat de medewerkenden betreft, de heer Vogel, co÷rdinator IH-beleid, kenbaar maken.

3.4 Mobiliteitsbevorderende Scholing

Naar aanleiding van een vraag van JB, tegemoetkoming in de kosten voor een cursus wordt een discussie gevoerd over mogelijke verschillen in de behandeling van dergelijke verzoeken al naargelang die passen in het Sociaal Plan (kwaliteitsbevordering binnen afgebakende functies ter versterking van de mobiliteit naar "passende, geschikte, gelijkwaardige functies"), of in het kader van loopbaanontwikkeling en carriŔreplanning, waarbij het gaat om interne doorstroming binnen een organisatie.
Voor dat laatste geldt een andere regeling, waarvoor het eigen budget moet worden aangesproken.
Besloten wordt, dat ieder op zeer korte termijn aangeeft of hij/zij ook op dat terrein wensen heeft.
VH zal die wensen verzamelen en bezien of er een financieringsplan voor op te stellen is.
Ten aanzien van de concrete vraag van JB blijft vooralsnog onduidelijk in welke categorie die geplaatst kan worden. Algemeen uitgangspunt is, dat ieder gelijke rechten en mogelijkheden moet houden.


07 februari 1990

4. Welzijnsbeleid N-H

Nog geen nieuws mbt de Commissievergadering van 22 februari. Wel is er een datum voor ondertekening van het Sociaal Accoord: 1990.03.12:16.30.
Met de GS-brief over stopzetting subsidie wordt formeel het startsein voor besluitvorming over de toekomst van de Raad gegeven.
Het DB zal zich begin maart moeten buigen over een voorstel aan de Raad.

5. Om- Her- & Bijscholing

De relevante regelgeving is bij elkaar gezet. Bij interne herplaatsing biedt het Sociaal Plan mogelijkheden voor kwaliteitsverbreding ter bevordering van de horizontale doorstroming naar een passende functie.
In het kader van loopbaanontwikkeling kan er ook naar verticale doorstroming gekeken worden.
Functies buiten het Noord-Hollandse welzijnsveld vallen vooralsnog onder categorie 3.
Bij een verplichte cursus worden de kosten geheel vergoed, bij een gewenste cursus die ook aansluit op de behoeften van de Organisatie, is de Regeling Studiefinanciering NH van toepassing.
Onder "dienstbelang░ wordt in het kader van herplaatsing ook verstaan de mobiliteitsversterking van de boventallige medewerkenden.
VH zal een plan ontwikkelen waarin de mogelijkheden worden uitgewerkt. Het team gaat akkoord met het voorstel, de ingediende wensen met de medewerkenden persoonlijk te bespreken.
Voor de cursus Middle Management die via de Bestuursacademie worden georganiseerd, bestaat interesse bij CK & AP.

6. Intern Herplaatsingsbeleid

Tot viermaal toe is er in januari met administratieve medewerksters contact opgenomen over een interne vacature. De wijze waarop kan als "onzorgvuldig" bestempeld worden.
Inmiddels hebben de Co÷rdinatoren IH-beleid daarover gesproken. De procedure zal beter in de gaten worden gehouden.
Mevrouw van Lent heeft laten weten, dat het personeel van de Raad inmiddels definitief is opgenomen in de '1Herplaatsingspool".
Dit kan er toe leiden, dat er direct na bestuurlijke accordering van het Sociaal Plan niet meer zo gemakkelijk kan worden geweigerd.
Het voorstel van HS, iemand van de provincie het herplaatsingsbeleid te laten toelichten wordt graag overgenomen.
VH zal de IH-co÷rdinator uitnodigen voor de volgende teambespreking.
 

excerpten uit bestuursbesprekingen

klik hier voor de outline van
het register