LR. 522.5


Van: externe commissie steunfuncties
Aan: bestuur Raad voor Jeugdbeleid - Noord-Holland
d.d. 28 november 1989
betreft: uw brief van 10 november 1989 (3822VH/JAAC)


Mijne dames en heren,

In reactie op uw brief is er telefonisch contact geweest tussen ondergetekende en uw directeur. Hij verzocht mij de informatie betreffende de Raad voor Jeugdbeleid kort op papier te bevestigen, ter aanvulling op zijn mondelinge informatie omtrent ons gesprek.
Hierbij voldoe ik graag aan dat verzoek.

Zoals ook al uit eerdere stukken kon worden afgelezen, heeft de commissie twee vormen van ondersteuning aangetroffen: ondersteuning binnen zelforganiserende verbanden, en ondersteuning aan georganiseerd welzijnswerk.
Daarnaast zijn onder de steunfunctie enkele subsidies gevonden die bij nader inzien niet tot ondersteuning gerekend konden worden. Voor elk van deze drie groepen instellingen zal de commissie dan ook met andersoortige aanbevelingen komen.

Voor organisaties betrokken bij de ondersteuning aan georganiseerd welzijnswerk zal het eindadvies aanleiding zijn tot herstructurering.
De commissie zal aanbevelen om ook de steunfuncties binnen het werk van de Jeugdraad (zoals door het provinciaal bestuur gememoreerd) te plaatsen binnen een nieuwe structuur voor de ondersteuning aan het georganiseerde welzijnswerk.


Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben ge´nformeerd.


Met vriendelijke groet
namens de commissie,

G. van Reekum (secr.)
postbus 11313
1001 GH AMSTERDAM

Probleemstelling voor
Arbeidsrechtelijk Advies

CAPRA

klik hier voor de outline van
het register