vrije tijd & jeugdbeleid

 

3.      CONCLUSIES & AANDACHTSPUNTEN.

3.1    De verzamelde conclusies
3.2    Aandachtspunten voor beleid
3.3    Prioriteitstelling
 

 

3.1   De verzamelde conclusies

Jongeren in Nederhorst den Berg

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de groep jongeren van 12 tot 19 jaar. Er is gevraagd naar de tevredenheid over de VT- mogelijkheden in het dorp. Meer dan de helft van alle jongeren is ontevreden tot zéér ontevreden. Meisjes lijken, net als de jeugd
tot 15 jaar, iets minder ontevreden. Het verschil tussen jongens en meisjes kunnen ze zelf óf niet verklaren óf dat wordt verklaard door karakterverschillen tussen jongens en meisjes. De opvattingen van jongens en meisjes hierover verschillen niet.
Het verschil tussen “de jongere”en de “oudere”jeugd wordt verklaard door het feit, dat de jongere jeugd veel speelvoorzieningen heeft en minder vrije tijd (vroeger naar bed).
Oudere jongeren willen en kunnen daarentegen meer (tijd/geld), maar hebben minder voorzieningen. “Het geld wordt niet eerlijk verdeeld.” Oudere jongeren hebben zelf meer mogelijkheden om hun vrije tijd te vullen, maar er zijn in het dorp onvoldoende voorzieningen die daaraan tegemoet komen.
Leerlingen van het LBO/MAVO zijn duidelijk minder tevreden over hun VT-mogelijkheden, dan hun leeftijdgenoten van het HAVO/VWO.

Uit het onderzoek kwamen twee groepen van jongeren naar voren. Deze worden algemeen aangeduid als “Kakkers”en “Dijkers”. Deze verschillen werden ook in gesprekken onderkend. Overwegend is daarbij echter de opvatting. dat er géén aparte voorzieningen voor deze groepen hoeven te worden ingericht.
Ook de jongere jeugd kent diverse subgroepen, maar deze hebben voor de inrichting van bijvoorbeeld een jeugdhonk of speeltuin geen tegenstrijdige wensen.

 

Vrije Tijd & Hobby's

Er is géén aantoonbare relatie tussen het aantal hobby’s dat jongeren hebben en de mate waarin zij tevreden zijn over hun VT-mogelijkheden. Dat zou er op kunnen wijzen, dat het stimuleren van individuele hobby’s geen of onvoldoende oplossing biedt voor het verhogen van de tevredenheidfactor in relatie met de VT-besteding. Oplossingen moeten eerder gezocht worden in het creëren van  algemene of voor jongeren collectieve VT-voorzieningen.

Vrije Tijd & Verenigingsleven

Meisjes die géén lid zijn van een vereniging in NdB geven overwegend aan, daar géén tijd voor te hebben. Eén geeft aan, het sportaanbod niet voldoende te vinden. Een ander mist een dansschool.
Jongens die géén lid zijn, geven meer de indruk, geen interesse te hebben in het (sport)aanbod in NdB.
Een minderheid van de meisjes die wel lid zijn van een vereniging of club in NdB, is tevreden over het aanbod. Een meerderheid is daar niet tevreden over. Die vinden dat er méér kan worden georganiseerd.
De clubs zijn te beperkt of de omstandigheden zijn niet altijd correct of jeugdvriendelijk.

Jongens die lid zijn van een vereniging of club in NdB, vinden over het algemeen, dat de clubs goed inspelen op hun wensen. Sommigen missen echter één of meer sporten.
Voorkomende klachten: In de vakantieperiode ligt het verenigingsleven stil en is er niets te doen. De clubs zouden meer informatie over hun sport beschikbaar moeten stellen (club-bibliotheek).
Jongens en meisjes die lid zijn van een vereniging of club, zijn voornamelijk op het gebied van sport georganiseerd. Crescendo en SJN komen in het onderzoek wel naar voren, maar in veel mindere mate.
Ook de verenigingen buiten NdB die genoemd worden, zijn voornamelijk sportclubs.

Vrije tijd & Verveling.

Meisjes die verveling “herkennen”zijn bijna allemaal géén lid van een vereniging of club. Jongens die lid zijn van een vereniging of club blijken zich voornamelijk buiten de vaste sporttijden te vervelen. Zij lijken hun sport niet als “vrije tijd” te beschouwen. Ook zij ervaren evenals de meisjes verveling, vooral ’s avonds en in het weekend. Maar ook in de vakanties is er weinig of niets te doen.
Jongens en meisjes die zelf géén verveling kennen, ervaren dat leeftijdgenoten daar vaak wel last van hebben, maar kunnen zich dat niet voorstellen. Gemis aan hobby’s speel- & uitgaansmogelijkheden zijn volgens hen de oorzaak van verveling.
Jeugd die zich niet verveelt lijkt een kleine minderheid te worden.

Gemiste VT-voorzieningen

Zowel meisjes als jongens missen een ontmoetingsruimte die na schooltijd en ’s avonds open is. Daarnaast is er grote behoefte aan feesten (disco’s) zoals die door Flash, Lolliepop en Het Wapen worden / werden georganiseerd. Er is weinig begrip voor het stopzetten van feesten in Het Wapen (drive-in disco’s, muziekavonden) en de Sporthal (Lolliepop).

Ideeën die verder worden aangedragen zijn onder meer: Jeugdhonk / Disco (of varianten daarop), ideeënbus, skateboardramp, crossbaan, poepvrije trapveldjes, ruilbeurs, een apart beestenstrandje, ruiterpaden.
Er is grote behoefte aan een ontmoetingsplek, jeugdhonk. Minder aan een “eigen” disco, zolang anderen als Het Wapen, Lolliepop of Flash regelmatig disco’s en feesten kunnen organiseren.
 

Vrije Tijd & Informatie

Vooral onder de jongere groep wordt een gemis aan informatie gevoeld. De Brug is voor hen of niet interessant , of geeft onvoldoende inzicht in wat er op het VT-gebied te doen valt. Bij de ouderen is er minder behoefte aan de Brug als info-magazine. Er is wel voorkeur voor een jeugdvriendelijker opzet.
Suggesties:
Een maandelijkse jongerenkrant, een jeugdpagina of kinderhoek in De Brug, aanplakborden in het dorp, een jeugdgids/-brochure.
 

Vrije Tijd & Vervoer

Voor het “uitgaan”voelen veel jongeren zich aangewezen op de steden rond NdB. Daarbij is vooral voor meisjes het Openbaar Vervoer een zeer ernstige handicap. Dat geldt voor school overdag, maar vooral ’s avonds als ze door gemis aan mogelijkheden in NdB de gezelligheid in andere gemeenten willen zoeken.
Oudere jongens gaan vaker uit buiten NdB dan meisjes en hebben minder vervoersproblemen.
Ideeën: Nachtbus, Discobus, beter openbaar vervoer.
 

Vrije Tijd & Overlast

Overlast wordt vooral genoemd in relatie met honden en hondenpoep op veldjes, strandjes & straat.
Daarnaast kwam overlast enigermate voor met betrekking tot sociaal verkeer & openbare orde (agressie, vandalisme, baldadigheid) en de geluidsoverlast (Het Wapen). Dat laatste echter in verband met een naar de mening van jongeren overdreven streng beleid van de gemeente.
Jongens herkennen minder vandalisme dan meisjes en de jongere jeugd.
 

Vrije Tijd & Jeugdbelang

De helft van de meisjes oordeelt negatief over de bereidwilligheid van de gemeente, t.a.v. nieuw beleid. Ook jongens hebben zéér veel negatieve ervaringen met de gemeente als politieke instelling: De gemeente neemt jongeren niet serieus (of laat dat te weinig merken): de politiek verdeelt het geld niet rechtvaardig over de diverse groepen.

Ook de jongere jeugd wil zich sterker maken om voor hun belangen op te komen, maar er bestaat wel enige twijfel over het effect daarvan.

Organisaties en gemeente moeten beter samenwerken en jongeren daarbij betrekken en serieus nemen.
Jongeren kunnen, maar moeten zich duidelijker laten horen en zich beter organiseren. Over het algemeen menen jongeren, dat ze zelf wel in staat zijn, een eigen honk te runnen als er een ruimte beschikbaar gesteld zou worden.
Ondanks de negatieve ervaringen geven jongeren de indruk, sterk gemotiveerd te zijn om met gemeente en organisaties aan de slag te gaan.

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl